31 oktober 2019

2019-10-31-17.30: Nederland voornemens in 2020 13 miljoen euro aan UNRWA bij te dragen - The Netherlands intends to contribute € 13 million to UNRWA in 2020

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Eerder dit jaar liet minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag nog weten de Nederlandse steun aan “voorlopig” op te schorten. Dit naar aanleiding van een vernietigend rapport van de ethische commissie van de VN-organisatie. De top van de omstreden vluchtelingenorganisatie zou zich schuldig maken aan integriteitsschendingen en corruptie. Een kleine kring binnen het management, waaronder secretaris-generaal Pierre Krähenbühl, zou onder meer betrokken zijn bij “machtsmisbruik voor persoonlijk gewin en het onderdrukken van afwijkende meningen”. Ook zou Krähenbühl zijn positie gebruiken om excessief te reizen met zijn adviseur, met wie hij “meer dan een professionele relatie” heeft.

Bron: CIDI

Ondanks de toezegging van opschorting, zegde minister Kaag tegelijkertijd toe dat het Kabinet voornemens is de jaarlijkse bijdrage aan UNRWA de komende jaren voort te zetten. “Het is van essentieel belang dat deze hulpverlening kan worden voortgezet, ook met steun van Nederland,” aldus minister Kaag in antwoord op Kamerleden Raymond de Roon en Danai van Weerdenburg. “Gezien het humanitaire belang van UNRWA-activiteiten is het kabinet voornemens deze jaarlijkse bijdrage ook de komende jaren voort te zetten”.

Deze beantwoording leidde tot verdere vragen uit de koker van Joël Voordewind en Wybren van Haga. In antwoord daarop laat minister Kaag weten dat “uiteraard sprake [moet] zijn van de randvoorwaarden die in alle gevallen gelden voor Nederlandse financiering van organisaties”. Nederland gaat geen geld overmaken naar de Palestijnse vluchtelingenorganisatie UNRWA “totdat de VN toereikend heeft opgetreden”, aldus de minister.

Nederlandse bijdrage UNRWA in 2020 13 miljoen

Blijkbaar is het ministerie van Buitenlandse Zaken er volledig van overtuigd dat dit toereikend optreden plaats zal vinden. Voor komend jaar is het Kabinet voornemens 13 miljoen euro bij te dragen aan het budget van UNRWA. Dat blijkt uit de beantwoording door minister Blok op vragen over de nota Homogene Groep Internationale samenwerking 2020. De Commissie Buitenlandse Zaken had vragen ingediend over de HGIS-nota, waaronder een verzoek om een overzicht van Nederlandse bijdrages aan VN-organisaties. De 13 miljoen die Nederland voornemens is in 2020 naar UNRWA over te maken, betreft een vrijwillige bijdrage.

Volgens de cijfers van openaidNL heeft Nederland gedurende 2019 tot aan de opschorting in totaal 410.229 euro overgemaakt aan de omstreden vluchtelingenorganisatie. In 2018 bedroeg de totale bijdrage voor UNRWA 19 miljoen euro, net als het jaar daarvoor.

Aanvankelijk was de Nederlandse steun in 2018 aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen – net als geraamd voor 2020 – 13 miljoen euro. In november van dat jaar deed Nederland de toezegging nog eens 6 miljoen, om het financiële tekort bij UNRWA aan te vullen. Het is niet uit te sluiten dat de Nederlandse bijdrage aan UNRWA in 2020 – net als in 2018 – nog verhoogd zal worden.


__________________________
ENGLISH:

Earlier this year, Sigrid Kaag, the Minister for Foreign Trade and Development Cooperation, announced that Dutch support for "provisional" would be suspended. This as a result of a damning report from the ethics committee of the UN organization. The top of the controversial refugee organization would be guilty of violations of integrity and corruption. A small circle within management, including Secretary-General Pierre Krähenbühl, would be involved in, among other things, "abuse of power for personal gain and the suppression of divergent opinions". Krähenbühl would also use his position to travel excessively with his adviser, with whom he has "more than a professional relationship".

Source: CIDI

Despite the promise of suspension, Minister Kaag also promised that the Cabinet intends to continue the annual contribution to UNRWA in the coming years. "It is essential that this assistance can be continued, also with support from the Netherlands," said Minister Kaag in response to MPs Raymond de Roon and Danai van Weerdenburg. "Given the humanitarian importance of UNRWA activities, the government intends to continue this annual contribution in the coming years".

This answer led to further questions from Joël Voordewind and Wybren van Haga. In response, Minister Kaag said that "there must, of course, be the preconditions that apply in all cases to Dutch financing of organizations". The Netherlands will not transfer money to the Palestinian refugee organization UNRWA "until the UN has taken sufficient action", the minister said.

Dutch contribution UNRWA in 2020 13 million

Apparently the Ministry of Foreign Affairs is fully convinced that this adequate action will take place. The Cabinet intends to contribute 13 million euros to the UNRWA budget for the coming year. This is apparent from Minister Blok's answer to questions about the Homogeneous Group on International Cooperation 2020 memorandum. The Foreign Affairs Committee had submitted questions about the HGIS memorandum, including a request for an overview of Dutch contributions to UN organizations. The 13 million that the Netherlands intends to transfer to UNRWA in 2020 is a voluntary contribution.

According to the figures from openaidNL, the Netherlands transferred a total of 410,229 euros to the controversial refugee organization during 2019 up to the suspension. The total contribution for UNRWA was € 19 million in 2018, just like the year before.

Initially, the Dutch support in 2018 to the UN organization for Palestinian refugees - as estimated for 2020 - was 13 million euros. In November of that year, the Netherlands made a further 6 million pledge to supplement the financial deficit at UNRWA. It cannot be excluded that the Dutch contribution to UNRWA will be increased in 2020 - just as in 2018.

(Google Translate)