07 november 2019

2019-11-07-13.20: Kamervragen over goedkeuring hooggerechtshof voor uitzetting van Omar Shakir - Parliamentary questions about approval of Supreme Court for deportation of Omar Shakir

Nederlands -English

NEDERLANDS:

Naar aanleiding van de goedkeuring van het Israëlische hooggerechtshof voor de uitzetting van Human Rights Watch-activist Omar Shakir uit Israël, hebben PvdA, SP, GroenLinks en D66 Kamervragen ingediend bij ministers Blok en Kaag.

Bron: CIDI

Vorig jaar besloot de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken Aryeh Deri het werkvisum van Shakir niet te verlengen. De directeur van Human Rights Watch (HRW) in Israel en de Palestijnse gebieden had beroep ingesteld tegen de beslissing uit 2018. Shakir ontkent sinds zijn aanstelling als HRW-directeur te hebben opgeroepen tot een boycot van Israel. Eerder werd dit argument al in meerdere bezwaarprocedures, evenals door lagere rechtbanken, van tafel geveegd. Het Hooggerechtshof kwam opnieuw tot de conclusie dat Omar Shakir mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch gebruikt als dekmantel voor zijn radicale boycotactivisme.

Het besluit van het Israëlische hooggerechtshof heeft tot ophef in de Tweede Kamer geleid. Naar aanleiding van de uitspraak, hebben Kirsten van den Hul (PvdA), Sadet Karabulut (SP), Bram van Ojik (GroenLinks), en Sjoerd Sjoerdsma (D66) Kamervragen ingediend bij minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag.

De Kamerleden spreken de zorg uit dat maatschappelijke organisaties als gevolg van de rechterlijke uitspraak zich niet langer kritisch zouden durven uit te laten over mensenrechten in Israël. Ze vrezen daarnaast dat NGO’s terughoudender zullen worden “om bedrijven aan te spreken op de wijze waarop zij invulling geven aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)”.

Het is niet voor het eerst dat Kamerleden aan de bel trekken over zaak Omar Shakir. In maart werden ook al Kamervragen ingediend, waarin werd gewaarschuwd dat uit een uitzetting van de HRW-activist een “schadelijke precedentwerking uit zou gaan voor al het mensenrechtenwerk in Israël en Palestina”. De parlementariërs spraken hun zorgen uit dat de “bewegingsruimte, democratische vrijheden en veiligheid van mensenrechtenorganisaties en -verdedigers in Israël” steeds verder onder druk zouden komen te staan.

In hun beantwoording destijds lieten ministers Blok en Kaag weten deze zorgen te delen. In een verklaring had de EU – mede namens Nederland zich publiekelijk uitgesproken tegen het uitzettingsbevel van Shakir door de Israëlische minister van Binnenlandse Zaken. “Het kabinet steunt mensenrechtenverdedigers wereldwijd en zou de uitzetting van Omar Shakir betreuren”, aldus Blok en Kaag.


Vragen van de leden Van den Hul (PvdA), Karabulut (SP), Van Ojik (GroenLinks) en Sjoerdsma (D66) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over het bericht ‘Israëlisch hooggerechtshof keurt uitzetting HRW-directeur goed’ (ingezonden 6 november 2019)

1
Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Israëlisch hooggerechtshof keurt uitzetting HRW-directeur goed’ van 5 november 2019? 1)

2
Wat is uw reactie op dit bericht in vervolg op uw brief van 26 april 2019 (Kamerstuk 32 735 nr. 241)?

3
Welke hoorzittingen hebben medewerkers van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv bijgewoond? Welke terugkoppeling heeft u ontvangen over het verloop van de hoorzittingen?

4
Komt dit besluit van het Israëlisch hooggerechtshof voor uw onverwacht? En zo nee, waarom niet? En zo ja, heeft u of gaat u naar aanleiding van deze uitspraak contact opnemen met uw Europese collega’s? En zo ja, met welke inzet? En zo nee, waarom niet?

5
Vormt deze uitspraak voor u aanleiding om de zorgen over de mogelijke uitzetting als gevolg van deze uitspraak, eventueel samen met partners, aan de Israëlische autoriteiten over te brengen? Zo ja, zal dit op hoogambtelijk niveau zijn of neemt u contact op met uw Israëlische ambtsgenoot?

6
Deelt u de zorgen dat als gevolg van deze uitspraak maatschappelijke organisaties, zoals  mensenrechtenverdedigers, ngo’s, Community Based Organisations (CBO’s), sociale bewegingen, vakbonden, religieuze organisaties, belangenverenigingen, diaspora organisaties, media en culturele instellingen welke onmisbaar zijn voor open en vrije samenlevingen, zich niet langer kritisch durven uit te laten over mensenrechten in Israël? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke actie gaat u hierop ondernemen?

7
Deelt u de zorgen dat maatschappelijke organisaties terughoudender worden om bedrijven aan te spreken op de wijze waarop zij invulling geven aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) als gevolg van deze uitspraak van het Hooggerechtshof? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen?

8
Wilt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden aangezien Omar Shakir uiterlijk 25 november 2019 Israël zou moeten hebben verlaten?

________________________
ENGLISH:

Following the approval of the Israeli Supreme Court for the expulsion of Human Rights Watch activist Omar Shakir from Israel, PvdA, SP, GroenLinks and D66 have submitted parliamentary questions to Ministers Blok and Kaag.

Source: CIDI

Last year, Israeli Interior Minister Aryeh Deri decided not to extend Shakir's work visa. The director of Human Rights Watch (HRW) in Israel and the Palestinian territories had appealed the decision made in 2018. Shakir has denied having called for a boycott of Israel since his appointment as HRW director. Earlier this argument was swept aside in several objection procedures, as well as by lower courts. The Supreme Court once again concluded that Omar Shakir uses human rights organization Human Rights Watch as a cover for its radical boycott activism.

The decision of the Israeli Supreme Court has led to a fuss in the Lower House. Following the ruling, Kirsten van den Hul (PvdA), Sadet Karabulut (SP), Bram van Ojik (GroenLinks), and Sjoerd Sjoerdsma (D66) submitted parliamentary questions to Minister of Foreign Affairs Stef Blok and Minister for Foreign Trade and Development Cooperation. Sigrid Kaag.

The members of parliament express the concern that as a result of the court ruling civil society organizations would no longer dare to speak critically about human rights in Israel. They also fear that NGOs will become more reluctant "to address companies in the way they implement international corporate social responsibility (IMVO)".

It is not the first time that MPs have been ringing about Omar Shakir. Parliamentary questions were also submitted in March, warning that an eviction from the HRW activist would "have a damaging precedent effect on all human rights work in Israel and Palestine." The parliamentarians expressed their concern that the "room for maneuver, democratic freedoms and security of human rights organizations and defenders in Israel" would come under increasing pressure.

In their response at the time, Ministers Blok and Kaag announced that they shared these concerns. In a statement, the EU - also on behalf of the Netherlands - had publicly opposed Shakir's deportation order by the Israeli Interior Minister. "The government supports human rights defenders worldwide and would deplore the deportation of Omar Shakir," said Blok and Kaag.


Questions from members Van den Hul (PvdA), Karabulut (SP), Van Ojik (GroenLinks) and Sjoerdsma (D66) to the Ministers for Foreign Trade and Development Cooperation and of Foreign Affairs about the message 'Israeli Supreme Court approves deportation of HRW director '(submitted November 6, 2019)

1
Have you taken note of the "Israeli Supreme Court approves deportation of HRW director" of 5 November 2019? 1)

2
What is your response to this message following your letter of 26 April 2019 (Parliamentary Paper 32 735 No. 241)?

3
What hearings have the staff of the Dutch embassy in Tel Aviv attended? What feedback have you received about the conduct of the hearings?

4
Is this decision from the Israeli Supreme Court for your unexpected? And if not, why not? And if so, do you or will you contact your European colleagues as a result of this ruling? And if so, with which bet? And if not, why not?

5
Is this ruling a reason for you to convey to the Israeli authorities the concerns about the possible expulsion resulting from this ruling, possibly together with partners? If so, will this be at a highly official level or will you contact your Israeli counterpart?

6
Share the concerns that as a result of this ruling social organizations, such as human rights defenders, NGOs, Community Based Organizations (CBOs), social movements, trade unions, religious organizations, interest groups, diaspora organizations, media and cultural institutions that are indispensable for open and free societies , no longer dare to be critical of human rights in Israel? If not, why not? If so, what action will you take on this?

7
Do you share the concerns that civil society organizations are becoming more reluctant to approach companies about the way in which they implement international corporate social responsibility (IMVO) as a result of this Supreme Court ruling? If not, why not? If yes, which steps will you take?

8
Do you want to answer these questions as soon as possible since Omar Shakir should have left Israel by November 25, 2019?

(Google translate)