14 november 2019

2019-11-14-14.40: Minister Blok veroordeelt raketbeschietingen vanuit Gaza op Israël - Minister Blok condemns rocket attacks from Gaza on Israel

Minister Blok

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nederland veroordeelt de recente raketbeschietingen vanuit Gaza op Israël. Dat laat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok weten in antwoord op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken.

Bron: CIDI

Tijdens de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken op 13 november benoemde PVV-Kamerlid Raymond de Roon de recente raketbeschietingen vanuit Gaza op Israël. De Roon vroeg minister Blok de raketaanvallen te veroordelen en steun uit te spreken voor de Israëlische precisieaanvallen

Ook andere Kamerleden gaven tijdens de begrotingsbehandeling aandacht aan de raketbeschietingen. Martijn van Helvert (CDA) sprak van “verschrikkelijke beelden”. Joël Voordewind (CU) stelde dat “als dit op welk westers land dan ook zou zijn geweest, dan zou de hele wereld te klein zijn”. Voordewind suggereerde “om sancties in te stellen richting de agressor”, maar benadrukte dat de Gazanen niet het slachtoffer mogen worden van de terroristen in de Gaza. Kees van der Staaij (SGP) stelde dat Israël niet kan verslappen, en dat de landsverdediging “terecht de allergrootste prioriteit” heeft.

In zijn beantwoording laat minister Blok weten dat Nederland de recente raketbeschietingen vanuit Gaza op Israël veroordeelt. De bewindspersoon op Buitenlandse Zaken noemt de raketaanvallen “ernstige schendingen van het humanitair oorlogsrecht en daarmee waarschijnlijk oorlogsmisdrijven”. De minister refereert tevens naar de Nederlandse ambassadeur in Israël Hans Docter die in een Twitter-bericht de raketbeschietingen “onacceptabel” noemt.

Minister Blok benadrukt in zijn beantwoording dat Israël het recht heeft “om zichzelf te verdedigen binnen de grenzen van het internationaal recht”. Blok herinnert de Tweede Kamer er tevens aan dat Islamitische Jihad een door de Europese Unie als terroristisch aangemerkte organisatie is.

“Wrang”

In haar bijdrage vroeg Sadet Karabulut (SP) aan de minister of hij bereid is “om de import van producten uit illegale nederzettingen aan banden te leggen”. Hierop werd zij door Van der Staaij geïnterrumpeerd. “Is het niet een beetje wrang om met dit punt te komen op het moment dat Israël onder vuur ligt van een raketregen uit Gaza? Daar worden ook heel veel onschuldige burgers door geraakt. Die raketten worden vanuit Gaza afgeschoten in dichtbebouwd gebied”, aldus het SGP-Kamerlid.

Karabulut reageerde dat het “superwrang is dat Netanyahu op dit moment deze strategie kiest waardoor Israëliërs inderdaad als de dood zijn voor de raketten die hen om de oren vliegen”. Ze wees daarnaast op de de Palestijnen die bij de escalatie zijn omgekomen. Het SP-Kamerlid concludeert dat de Israëlische premier “geen leider is die op zoek is naar vrede en veiligheid”, en suggereert dat de recente rakettenregen een keuze van Netanyahu is geweest. 

De import van producten uit Israëlische nederzettingen en het recente oordeel van het Europees Hof over het labellen van deze producten, kwam tevens uitgebreid aan bod tijdens de begrotingsbehandeling. Hierover later meer.

______________________
ENGLISH:

The Netherlands condemns the recent rocket attacks from Gaza on Israel. Foreign Minister Stef Blok announced this in response to questions asked during the first term of the Foreign Affairs budget debate.

Source: CIDI

During the Foreign Affairs budget debate on November 13, PVV MP Raymond de Roon appointed the recent rocket attacks from Gaza on Israel. De Roon asked Minister Blok to condemn the rocket attacks and to express support for the Israeli precision attacks.

Other MPs also paid attention to the rocket fires during the budget discussion. Martijn van Helvert (CDA) spoke of "terrible images". Joel Voordewind (CU) stated that "if this had been on any western country, the whole world would be too small." Voordewind suggested "to impose sanctions against the aggressor", but stressed that the Gazans should not be the victims of the Gaza terrorists. Kees van der Staaij (SGP) stated that Israel cannot relax, and that national defense "rightly has the highest priority".

In his response, Minister Blok announced that the Netherlands condemned the recent rocket attacks from Gaza on Israel. The Minister for Foreign Affairs calls the rocket attacks "serious violations of humanitarian war law and therefore probably war crimes". The minister also refers to the Dutch ambassador to Israel, Hans Docter, who in a Twitter message calls the missile shelling "unacceptable".

In his response, Minister Blok emphasized that Israel has the right "to defend itself within the limits of international law". Blok also reminds the House of Representatives that Islamic Jihad is an organization designated by the European Union as a terrorist.

"Sour"

In her contribution, Sadet Karabulut (SP) asked the minister whether he was "prepared to curb the import of products from illegal settlements". She was interrupted by Van der Staaij. "Isn't it a bit bitter to come up with this point the moment Israel is under fire from a rocket rain from Gaza? This also affects many innocent civilians. Those rockets are fired from Gaza in densely populated areas, "said the SGP MP.

Karabulut responded that it is "super harsh that Netanyahu is currently opting for this strategy, which means that Israelis are indeed dead to the rockets flying around them." She also pointed to the Palestinians who died in the escalation. The SP MP concludes that the Israeli prime minister is "not a leader in search of peace and security," and suggests that the recent rocket rain has been a choice of Netanyahu.

Imports of products from Israeli settlements and the recent judgment of the European Court on the labeling of these products were also extensively discussed during the budget debate. More about this later.

(Google Translate)