15 november 2019

2019-11-15-12.00: Discussie in Tweede Kamer over etikettering nederzettingenproducten - Discussion in the Lower House about labeling settlement products

Picture Israelcnn


Nederlands - English

NEDERLANDS;

Het recente oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat producten uit Israëlische nederzettingen een aparte etikettering moeten krijgen, kwam meerdere keren ter sprake tijdens de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer.

Bron CIDI

Producten uit Israelische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, in de Golanhoogten en Oost-Jeruzalem mogen definitief niet meer worden verkocht als ‘Made in Israel’. Nederzettingenproducten moeten een apart label krijgen. Dat heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie dinsdag bepaald. Volgens de hoogste EU-rechter kunnen consumenten op deze manier “goed doordachte keuzes” maken over hun aankopen.

“Import aan banden leggen”

Tijdens de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer, spraken verschillende Kamerleden over het oordeel van het Europese Hof. In haar bijdrage maakte Sadet Karabulut (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken duidelijk dat wat haar betreft etikettering van nederzettingenproducten niet ver genoeg gaat. Ze vroeg aan minister Blok om “maatregelen die Israël op andere gedachten kunnen brengen”, refererend naar de uitbreiding van Israëlische nederzettingen. Als mogelijkheid noemde Karabulut het aan banden leggen van de “import van producten uit illegale nederzettingen”. Volgens het SP-Kamerlid is dit “in andere vergelijkbare situaties gebruikelijk”, en maakte ze de vergelijking met de annexatie van de Krim door Rusland.

Hierop werd Karabulut door Kees van der Staaij (SGP) geïnterrumpeerd. “Is het niet een beetje wrang om met dit punt te komen op het moment dat Israël onder vuur ligt van een raketregen uit Gaza? Daar worden ook heel veel onschuldige burgers door geraakt. Die raketten worden vanuit Gaza afgeschoten in dichtbebouwd gebied”, aldus het SGP-Kamerlid.

Karabulut reageerde dat het “superwrang is dat Netanyahu op dit moment deze strategie kiest waardoor Israëliërs inderdaad als de dood zijn voor de raketten die hen om de oren vliegen”. Ze wees daarnaast op de de Palestijnen die bij de escalatie zijn omgekomen. Het SP-Kamerlid concludeert dat de Israëlische premier “geen leider is die op zoek is naar vrede en veiligheid”, en suggereert dat de recente rakettenregen een keuze van Netanyahu is geweest.

“Terechte en verstandige uitspraak”

Tijdens zijn bijdrage sprak Sjoerd Sjoerdsma van een “belangwekkende uitspraak” door het Europese Hof. Het D66-Kamerlid vindt het een “terechte en verstandige uitspraak” en stelt dat Nederland de richtsnoer wat betreft de etikettering al reeds handhaaft. Wel zei Sjoerdsma dat er discussie mogelijk is over de “capaciteit die er is voor de uitvoering”. Hierover gaf hij aan hier een andere keer wat langer over door te willen praten.

“Internationale discriminatie”

Joël Voordewind (CU) stelde dat er mogelijk sprake is van “internationale discriminatie”. Hij wees erop dat in het oordeel van het Europese Hof verwezen wordt naar verordening 1169, waarin “informatie voor de consumenten centraal staat”. In de verordening wordt gesproken van labeling van “alle betwiste, bezette gebieden”, aldus Voordewind. Als alleen producten uit Israëlische nederzettingen een aparte etikettering krijgen, is er volgens het ChristenUnie-Kamerlid sprake van “internationale discriminatie”.

Voordewind heeft dan ook een motie ingediend om deze discriminatie tegen te gaan. In zijn voorstel roept hij de regering op in EU-verband te pleiten om alle producten uit alle betwiste of bezette gebieden te labelen, of geen enkel product te labelen.

Minister Blok ontraadt echter deze motie. De bewindspersoon op Buitenlandse Zaken wees erop dat het oordeel van het Europese Hof bindend is, en dus uitgevoerd moet worden. Draagvlak “voor de inderdaad logische vraag om een verduidelijking voor alle bezette gebieden” is al naar gezocht door het vorige Kabinet, aldus Blok, en toen is vastgesteld dat die er binnen de EU niet is.

“inconsequent etiketteringsbeleid”

Van der Staaij diende een motie in die net als Voordewind spreekt van “inconsequent etiketteringsbeleid”. Het voorstel van het SGP-Kamerlid spreekt van “onvolledige consumentenvoorlichting en rechtsongelijkheid jegens Israëlische producenten”. De motie van Van der Staaij roept daarom de regering op “zich in EU-verband in te spannen voor intrekking van de betreffende richtlijn door de Europese Commissie”.

Ook deze motie wordt door minister Blok ontraden. De minister zegt niet tegen “transparantie voor de consument” te kunnen zijn, wat volgens Blok het doel is van deze Europese richtlijn. Het intrekken van de richtsnoer is niet in het belang van de consument, aldus de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken.

Komende dinsdag wordt over de moties in de Tweede Kamer gestemd.

_______________________________
ENGLISH

The recent judgment of the Court of Justice of the European Union that products from Israeli settlements should be given separate labeling was discussed several times during the debate on the Foreign Affairs budget in the Lower House.

Source CIDI

Products from Israeli settlements in the West Bank, in the Golan Heights and East Jerusalem may no longer be sold as "Made in Israel". Settlement products must be given a separate label. That is what the Court of Justice of the European Union decided on Tuesday. According to the highest EU court, consumers can make "well-considered choices" about their purchases in this way.

"Restricting imports"

During the debate on the Foreign Affairs budget in the Second Chamber, various MPs discussed the European Court's opinion. In her contribution, Sadet Karabulut (SP) made it clear to the Foreign Minister that, as far as she is concerned, the labeling of settlement products does not go far enough. She asked Minister Blok for "measures that could change Israel's mind", referring to the expansion of Israeli settlements. Karabulut mentioned the possibility of curbing the "import of products from illegal settlements" as a possibility. According to the SP Member of Parliament this is "common in other comparable situations", and she made the comparison with the annexation of Crimea by Russia.

Karabulut was interrupted by Kees van der Staaij (SGP). "Isn't it a bit bitter to come up with this point the moment Israel is under fire from a rocket rain from Gaza? This also affects many innocent civilians. Those rockets are fired from Gaza in densely populated areas, "said the SGP MP.

Karabulut responded that it is "super harsh that Netanyahu is currently opting for this strategy, which means that Israelis are indeed dead to the rockets flying around them." She also pointed to the Palestinians who died in the escalation. The SP MP concludes that the Israeli prime minister is "not a leader in search of peace and security," and suggests that the recent rocket rain has been a choice of Netanyahu.

"Correct and sensible judgment"

During his contribution, Sjoerd Sjoerdsma spoke of an "interesting ruling" by the European Court. The D66 MP considers it a "justified and sensible decision" and states that the Netherlands is already enforcing the guideline regarding labeling. Sjoerdsma did, however, say that discussion is possible about the "capacity that is available for implementation". He indicated that he wanted to talk about this a little longer some time later.

"International discrimination"

Joël Voordewind (CU) stated that there may be "international discrimination". He pointed out that the judgment of the European Court refers to Regulation 1169, which "focuses on information for consumers". The regulation refers to labeling of "all disputed, occupied territories," according to Voordewind. If only products from Israeli settlements are given separate labeling, then there is "international discrimination" according to the ChristenUnie MP.

Voordewind has therefore submitted a motion to combat this discrimination. In his proposal, he calls on the government to argue in an EU context to label all products from all disputed or occupied territories, or not to label any products.

Minister Blok, however, discourages this motion. The Minister for Foreign Affairs pointed out that the judgment of the European Court is binding and must therefore be implemented. Support "for the indeed logical demand for clarification for all occupied territories" has already been sought by the previous Cabinet, says Blok, and it was then established that there is no such thing within the EU.

"Inconsistent labeling policy"

Van der Staaij submitted a motion that, just like Voordewind, speaks of "inconsistent labeling policy". The SGP MP's proposal speaks of "incomplete consumer information and legal inequality towards Israeli producers". The motion by Van der Staaij therefore calls on the government to “make an effort at EU level to repeal the relevant directive by the European Commission”.

Minister Blok also discourages this motion. The minister says he cannot be against "transparency for the consumer", which, according to Blok, is the purpose of this European directive. The revocation of the guideline is not in the interest of the consumer, according to the Foreign Minister.

The motions in the Lower House will be voted on Tuesday.