28 november 2019

2019-11-28-13.20: Cartoon Volkskrant bevestigt antisemitisch stereotype - Cartoon Volkskrant confirms anti-Semitic stereotype

De onderstaande tekst is naar de Volkskrant verstuurd als reactie op deze cartoon van Jos Collignon.

CIDI is verbijsterd over de cartoon van Jos Collignon in de Volkskrant van donderdag 28 november. De cartoon toont Jeremy Corbyn, voorman van de Britse Labour-partij, en de Israelische premier Netanyahu. Die staat bij een stapel stenen met het opschrift “uitgaande beschuldigingen antisemitisme”. In zijn ene hand heeft Netanyahu een steen, klaar om naar de Labour-leider te werpen. In de andere een dagvaarding voor corruptie. Corbyn spreekt de Israelische premier vermanend toe: “Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen”.

Bron: CIDI

Wat wil Collignon hiermee zeggen? Kennelijk meent hij dat kritiek op antisemitisme in Labour onder Corbyns leiderschap onterecht of zelfs hypocriet is, omdat de Israelische premier verwikkeld is in een corruptieschandaal. Een absurde suggestie. Al jaren voordat de strafzaak tegen Netanyahu speelde, maakte de Britse Joodse gemeenschap zich zorgen over de toenemende anti-Joodse sentimenten in Labour.

Sinds het aantreden van Jeremy Corbyn als partijleider krijgt antisemitisme ruim baan in Labour. Antisemitische uitspraken van leden worden gedoogd en in de doofpot gestopt. Meerdere Joodse Labour-aanhangers, onder wie ook prominente parlementsleden, verlieten de partij. Sommigen waren al tientallen jaren actief voor Labour, maar noemen de partij nu “een onveilige plek voor Joden”. Corbyns eigen verleden helpt ook bepaald niet mee. Zo legde hij in 2014 nog een krans bij het graf van de Palestijnse terrorist Atef Bseiso, het brein achter de aanslag op Israelische atleten bij de Olympische Spelen in München.

Het antisemitisme in Labour is zelfs zo ernstig dat de officiële anti-discriminatie-commissie van de Britse overheid een onderzoek heeft ingesteld. Uit peilingen blijkt dat bijna 90 procent van de Britse Joden Corbyn als antisemiet beschouwt. 40 procent overweegt het land te verlaten als hij premier wordt.

Maar volgens Collignon is het allemaal een afleidingsmanoeuvre van Netanyahu’s corruptieschandaal. Alsof die 90 procent van de Britse Joden bestaat uit pionnen van de Israelische regering! Het antisemitische stereotype dat Joden stiekem meer loyaal zouden zijn aan Israel dan de landen waar zij wonen, wordt door Collignon enthousiast omarmd. Joden hebben het recht om zich uit te spreken tegen antisemitisme. Dat de Israelische premier in een strafzaak verwikkeld is, doet daar niets aan af.


___________________________
ENGLISH:

The text below has been sent to de Volkskrant in response to this cartoon by Jos Collignon.

CIDI is stunned by the Jos Collignon cartoon in the Volkskrant on Thursday 28 November. The cartoon shows Jeremy Corbyn, leader of the British Labor party, and Israeli Prime Minister Netanyahu. It stands by a pile of stones with the inscription "outgoing accusations anti-Semitism". In his one hand, Netanyahu has a stone ready to throw at the Labor leader. In the other a summons for corruption. Corbyn admonishes the Israeli prime minister: "He who is without sin cast the first stone."

Source: CIDI

What does Collignon mean by this? He apparently believes that criticism of anti-Semitism in Labor under Corbyn's leadership is unjust or even hypocritical because the Israeli prime minister is embroiled in a corruption scandal. An absurd suggestion. Years before the criminal case against Netanyahu, the British Jewish community was worried about the increasing anti-Jewish sentiments in Labor.

Since Jeremy Corbyn took office as party leader, anti-Semitism has been given ample opportunity in Labor. Anti-Semitic statements by members are tolerated and covered up. Several Jewish Labor supporters, including prominent MPs, left the party. Some have been active for Labor for decades, but now call the party "an unsafe place for Jews". Corbyn's own past certainly doesn't help either. In 2014 he laid a wreath at the grave of the Palestinian terrorist Atef Bseiso, the brain behind the attack on Israeli athletes at the Olympic Games in Munich.

In fact, anti-Semitism in Labor is so severe that the British government's official anti-discrimination committee has launched an investigation. Polls show that nearly 90 percent of British Jews consider Corbyn anti-Semite. 40 percent are considering leaving the country if he becomes prime minister.

But according to Collignon, it is all a diversionary maneuver from Netanyahu's corruption scandal. As if those 90 percent of British Jews are pawns from the Israeli government! Collignon enthusiastically embraces the anti-Semitic stereotype that Jews would secretly be more loyal to Israel than the countries where they live. Jews have the right to speak out against anti-Semitism. The fact that the Israeli prime minister is involved in a criminal case does not change that.

(Google Translate)