28 november 2019

2019-11-28-17.30: Kuzu (DENK) ziet “lange arm van Israel” en inmenging door Israel in de Nederlandse politiek - Kuzu (THINK) sees "Israel's long arm" and Israel's interference in Dutch polit

Note Redactie IsraelCNN: Vreemd, IsraelCNN ziet juist  "lange arm van Turkije" en inmenging via Kuzu (DENK) in de Nederlandse Politiek. 

Nederlands - English

NEDERLANDS:

DENK-voorman Kuzu liet onlangs in een stemverklaring weten CIDI te zien als “de lange arm van Israel” en “spreekbuis van Netanyahu”. Vandaag vroeg hij een debat aan “over inmenging van de Israelische regering in het Nederlandse parlement via de fractie van de ChristenUnie”. Zulke retoriek is slechts een nieuw voorbeeld van een oud antisemitisch cliché. 

Bron: CIDI

Als politieke partij, waar honderdduizenden Nederlanders op hebben gestemd, is het de taak van de ChristenUnie om eigen standpunten te formuleren. Net als iedere andere geacht wordt dat te doen: daar zijn politieke partijen voor. Maar wanneer de geringste link gelegd kan worden tussen Israel en de CU wil DENK-voorman Kuzu een debat “over inmenging van de Israelische regering in het Nederlandse parlement via de fractie van de ChrsitenUnie”.

DENK zegt het debat te hebben aangevraagd naar aanleiding van een passage uit een artikel van de Israelische krant Ha’aretz. Hierin wordt genoemd dat een CU-motie over de etikettering van goederen uit betwiste gebieden (waaronder de Westelijke Jordaanoever) “in samenwerking” met medewerkers van de Israelische ambassade zou zijn geformuleerd. Een toelichting van hoe die samenwerking dan tot stand zou zijn gekomen, ontbreekt.

Kuzu zegt met het aanvraag meer te weten te willen komen over de kwestie. Maar door de fractie van de ChristenUnie alvast neer te zetten als welwillende pion van Israel, wacht hij niet eventjes op nadere informatie. In de kern is dit hetzelfde als het afschilderen van CIDI als “lange arm van Israel” en “spreekbuis van Netanyahu”, zoals Kuzu eergisteren deed in zijn stemverklaring over een motie om onderwijs over Joodse geschiedenis te bevorderen op scholen. Het is een simplistische veronderstelling dat het handelen van een organisatie of partij op een of andere manier door een Joodse entiteit ver weg wordt ingefluisterd.

Het stereotype van de almachtige Jood

Dit idee is helemaal niet nieuw. Misschien wel het oudste voorbeeld komt uit het Nieuwe Testament. In de vertelling over de moord op Jezus Christus is het een kleine groep Joden dat Pontius Pilatus, gouverneur van het machtige Romeinse Rijk in Judea, voor zijn karretje weet te spannen. Tenslotte wilden de Joden Christus ter dood veroordelen, maar hadden ze zelf geen wetten hiervoor. Dus maakten ze gebruik van de Romeinse overheersers om dat klusje te klaren.

Het verhaal is vaak uitgelegd als de slinksheid van Joden om hun agenda door te drukken – hoe klein en machteloos de Joodse gemeenschap ook is geweest.

Het Amerikaanse congreslid Ilhan Omar heeft onder vuur gelegen voor het aanhalen van dit idee. In 2012, ten tijde van een oorlog tussen Israel en Hamas in de Gazastrook, twitterde zij: “Israel heeft de wereld gehypnotiseerd, moge Allah de mensen wakker schudden en hen helpen de kwaadaardigheid van Israels acties te zien”.

Door te verwijzen naar het stereotype Jood als slinks en manipulatief, in staat tot het smeden van complotten en het hypnotiseren van de hele wereld, gaat dit een stap verder dan kritiek op Israelisch beleid. Aanvankelijk verdedigde Omar zich door te stellen dat Israel Hamas onterecht aanviel. Dat Hamas aan de militaire operatie voorafgaand meer dan honderd raketten op willekeurige burgerdoelen in Israel afschoot, deed er kennelijk niets aan af om Israel als “kwaadaardig” te bestempelen. Pas na innige gesprekken met andere leden van de Democratische partij in de VS gaf Omar aan haar fout te hebben ingezien.

Hetzelfde Hamas gaat overigens nog verder met het gebruik van deze handige complottheorie. In haar originele handvest uit 1988 werden Joden (toen nog niet eens ‘zionisten’ genoemd) verantwoordelijk gehouden voor de Franse én Russische revoluties. Zo’n beetje alles wat in de geschiedenis fout ging, was deel van een Joods plan om hun doelen te bereiken, “vaardig en met precisie”.

Het eeuwenoude cliché blijft kennelijk aantrekkelijk voor politici en opiniemakers om hun punt mee te maken. In onze tijd blijkt vooral Israel, de enige Joodse staat, een handig frame om enerzijds een almachtige hand van buiten te herkennen, en anderzijds de vrije keuze van derde partijen in twijfel te trekken.

Zo werd vandaag een cartoon gepubliceerd in de Volkskrant, die aantijgingen van antisemitisme in de Britse Labourpartij neerzetten als een trucje van Netanyahu – wederom, makkelijk voorbijgaand aan de wijdverbreide kritiek op ontwikkelingen in de partij uit de Britse samenleving zelf.

CIDI – de lange arm van wie? 

Door CIDI af te schilderen als “lange arm van Israel” zonder verdere onderbouwing neigt op zijn zachts gezegd naar hetzelfde fenomeen.  

CIDI is een onafhankelijke organisatie die geen financiering krijgt van de Nederlandse, Israelische of andere overheid. Om te functioneren is het afhankelijk simpelweg van het vertrouwen dat particulieren hebben in het werk van CIDI.

CIDI kiest zodoende haar eigen standpunten, die maar al te vaak verschillen met die van de huidige Israelische premier. Als Nederlandse organisatie pleit het ervoor dat het publieke debat over Israel op een redelijke manier gevoerd wordt. Zolang er Nederlandse politici zijn die in antisemitische termen spreken over Israel spreken, blijft dat ook hoog nodig.


________________________

ENGLISH:

Note Editors IsraelCNN: Strangely, IsraelCNN sees "long arm of Turkey" and interference via Kuzu (DENK) in Dutch politics.

THINK leader Kuzu recently announced in a statement of vote that CIDI was "the long arm of Israel" and "mouthpiece of Netanyahu". Today he requested a debate "about interference by the Israeli government in the Dutch parliament through the Christian Union fraction." Such rhetoric is just a new example of an old anti-Semitic cliché.

Source: CIDI

As a political party, to which hundreds of thousands of Dutch people voted, it is the task of the ChristenUnie to formulate its own views. Just like everyone else, it is supposed to do that: there are political parties for that. But when the slightest link can be made between Israel and the CU, DENK leader Kuzu wants a debate "about interference by the Israeli government in the Dutch parliament through the ChrsitenUnie group".

DENK claims to have requested the debate following a passage from an article from the Israeli newspaper Ha'aretz. It mentions that a CU motion on the labeling of goods from disputed areas (including the West Bank) would have been formulated "in collaboration" with employees of the Israeli embassy. There is no explanation of how that collaboration would have come about.

Kuzu says he wants to know more about the issue with the application. But by already placing the Christian Union fraction as a benevolent pawn of Israel, he does not wait a moment for further information. In essence, this is the same as depicting CIDI as "long arm of Israel" and "mouthpiece of Netanyahu," as Kuzu did the day before yesterday in his explanation of vote on a motion to promote education about Jewish history in schools. It is a simplistic assumption that the actions of an organization or party are somehow whispered by a Jewish entity.

The stereotype of the almighty Jew

This idea is not new at all. Perhaps the oldest example comes from the New Testament. In the story about the murder of Jesus Christ, it is a small group of Jews that Pontius Pilate, governor of the mighty Roman Empire in Judea, manages to put his cart into action. After all, the Jews wanted to condemn Christ to death, but they themselves had no laws for this. So they used the Roman rulers to do that job.

The story has often been explained as the deviousness of Jews to push through their agenda - no matter how small and powerless the Jewish community has been.

The American congressman Ilhan Omar has come under fire for quoting this idea. In 2012, during a war between Israel and Hamas in the Gaza Strip, she tweeted: "Israel has hypnotized the world, may Allah shake people awake and help them see the malice of Israel's actions."

By referring to the stereotype Jew as slinky and manipulative, capable of forging conspiracies and hypnotizing the entire world, this goes one step further than criticizing Israeli policy. Initially, Omar defended itself by stating that Israel wrongly attacked Hamas. The fact that Hamas fired more than a hundred missiles at random civilian targets in Israel prior to the military operation apparently did nothing to call Israel "malicious." It was only after intense discussions with other members of the US Democratic party that Omar indicated that she had recognized her mistake.

The same Hamas goes even further with the use of this handy conspiracy theory. In its original 1988 charter, Jews (at the time not even called "Zionists") were held responsible for the French and Russian revolutions. Just about everything that went wrong in history was part of a Jewish plan to achieve their goals, "skillfully and with precision."

The age-old cliché apparently remains attractive for politicians and opinion makers to experience their point. In our time, especially Israel, the only Jewish state, appears to be a useful frame for recognizing an almighty hand from the outside, and for doubting the free choice of third parties.

For example, today a cartoon was published in the Volkskrant newspaper, which portrays allegations of anti-Semitism in the British Labor Party as a trick by Netanyahu - again, easily ignoring the widespread criticism of developments in the party from British society itself.

CIDI - who's long arm?

By portraying CIDI as "Israel's long arm" without further substantiation, to put it mildly, it tends towards the same phenomenon.

CIDI is an independent organization that does not receive funding from the Dutch, Israeli or other government. To function, it simply depends on the confidence that individuals have in the work of CIDI.

CIDI therefore chooses its own views, which all too often differ from those of the current Israeli prime minister. As a Dutch organization, it advocates that the public debate about Israel should be conducted in a reasonable manner. As long as there are Dutch politicians who speak about Israel in anti-Semitic terms, that is still highly necessary.

(Google Translate)