03 december 2019

2019-12-03-17.10: Tweede Kamer stemt voor financiering actieplan aanpak antisemitisme - House of Representatives votes in favor of financing action plan to combat anti-Semitism


Nederlands - English

NEDERLANDS:

De overheid zal de komende jaren €3 miljoen besteden aan maatregelen gericht tegen antisemitisme. Dat is besloten met een amendement, dat zojuist door de Tweede Kamer is aangenomen.

Bron: CIDI

Eerder dit jaar heeft het kabinet besloten om een bedrag van €3 miljoen vrij te maken voor antisemitismebestrijding. In het licht van het toenemende antisemitisme, noemde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers het besluit “een investering in onze beschaving”.

Over 2019 is dat bedrag nog niet tot besteding gekomen. Daarom hebben Tweede Kamerleden Yeşilgöz-Zegerius (VVD) en Van der Graaf (CU) een amendement ingediend om dat alsnog te doen. De Tweede Kamer heeft vandaag unaniem voor gestemd.

Heel fijn, met algemene stemmen is 3 miljoen euro vrijgemaakt voor de uitwerking van de initiatiefnota ‘Aanpak Antisemitisme’ van @gertjansegers en mijzelf. 💪🏼
Begin volgend jaar de behandeling van al onze voorstellen.
— Dilan Yesilgoz (@DilanYesilgoz) December 3, 2019

Het amendement stelt specifiek verplicht om het bedrag in te zetten voor een actieplan aanpak antisemitisme, en niet versnipperd in te zetten voor een algemeen plan tegen discriminatie. Zoals uitgebreid betoogd in de initiatiefnota voor een effectievere aanpak van antisemitisme, is een dergelijke stap nodig voor de effectiviteit van antidiscriminatiebeleid. Tegelijkertijd, zo merken de initiatiefnemers Yeşilgöz-Zegerius en Segers op, moet dit een gerichte aanpak van andere vormen van discriminatie juist niet in de weg staan.

Over waar het bedrag precies aan besteed zal worden, is nog niet besloten. De initiatiefnota bevatten een reeks voorstellen die zijn voortgekomen uit eerdere overleggen met onderzoekers en organisaties gespecialiseerd in het thema antisemitisme. 


__________________________
ENGLISH

The government will spend € 3 million on anti-Semitism measures in the coming years. This was concluded with an amendment that was just adopted by the Lower House.

Source: CIDI

Earlier this year, the government decided to release an amount of € 3 million for combating anti-Semitism. In the face of increasing anti-Semitism, Christian Union leader Gert-Jan Segers called the decision "an investment in our civilization."

That amount has not yet been spent for 2019. That is why MPs Yeşilgöz-Zegerius (VVD) and Van der Graaf (CU) have tabled an amendment to do so. The Lower House voted unanimously in favor today.

Very nice, 3 million euros have been made unanimously for the elaboration of the "Anti-Semitism Approach" initiative note by @gertjansegers and myself. 💪🏼
The treatment of all our proposals will start early next year.
- Dilan Yesilgoz (@DilanYesilgoz) December 3, 2019

The amendment specifically makes it compulsory to use the amount for an anti-Semitism action plan, and not to use it in a fragmented way for a general plan against discrimination. As argued extensively in the initiative paper for a more effective approach to anti-Semitism, such a step is necessary for the effectiveness of anti-discrimination policies. At the same time, the initiators Yeşilgöz-Zegerius and Segers note, this should not stand in the way of a targeted approach to other forms of discrimination.

What exactly the amount will be spent on has not yet been decided. The initiative paper contains a series of proposals that have emerged from previous consultations with researchers and organizations specializing in the theme of anti-Semitism.

(Google Translate)