04 december 2019

2019-12-04-10.45: Nederland stemt tegen VN-resolutie Divisie voor Palestijnse Rechten - The Netherlands votes against UN resolution Division for Palestinian Rights

Nederlands - English

NEDERLANDS:


Bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft Nederland gisteren tegen een resolutie met betrekking tot de anti-Israël VN-organisatie Divisie voor Palestijnse Rechten gestemd. Twee andere resoluties met betrekking tot Israël kregen een voorstem, en bij nog eens twee onthield de Nederlandse VN-vertegenwoordiging zich van stemming.

Bron: CIDI

De Divisie voor Palestijnse Rechten (UNDPR) is onderdeel van het politieke departement van het VN-secretariaat. De UNDPR werd in 1977 door de VN opgericht met als doelstelling “een geïnformeerde publieke opinie te creëren ter ondersteuning van de verwezenlijking” van de “onvervreemdbare nationale rechten van het Palestijnse volk”. De Divisie organiseert regelmatig internationale conferenties die vooral anti-Israël zijn.

Gisteren werd zoals ieder jaar gestemd over voortzetting van steun aan de Divisie voor Palestijnse Rechten. In tegenstelling tot vorig jaar stemden dit keer een aantal EU-landen, waaronder ook Nederland, tegen de resolutie. Voorgaande jaren onthield dit blok van EU-lidstaten zich van stemming. Een aantal andere Europese landen onthielden zich ook dit jaar van stemming – de EU wist hier geen eensgezind standpunt in te nemen.

Desondanks werd de resolutie over de Divisie voor Palestijnse Rechten toch aangenomen. 87 landen stemden voor, 23 tegen en 54 landen onthielden zich van stemming. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Yisrael Katz spreekt zijn dank uit richting de “significante groep landen” die volgens hem een “duidelijk moreel standpunt hebben uitgesproken tegen discriminatie van Israël bij de VN”.

Naast de resolutie voor steun voor de Divisie voor Palestijnse Rechten, passeerden gisteren nog vier andere resoluties met betrekking tot Israël de revue. Nederland onthield zich bij van stemming bij de resolutie “Comité voor de uitoefening van de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk” en bij een resolutie over de Syrische Golanhoogten waarbij Israël opgeroepen wordt zich van de in 1967 veroverde hoogvlakten terug te trekken.

Twee andere resoluties met betrekking tot Israël konden op steun van Nederland rekenen. “Vreedzame regeling van de kwestie Palestina” en “Speciaal informatieprogramma over de kwestie Palestina” kregen beide een voorstem van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging.

Het Nederlandse stemgedrag is een verbetering ten opzichte van de afgelopen maanden. De Nederlandse deelname aan het anti-Israëlcircus bij de VN zorgde voor ophef bij een meerderheid van de Tweede Kamer. Desondanks trok de Nederlandse VN-vertegenwoordiging zich aanvankelijk niks aan van de zorgen bij het parlement: bij het dekolonisatiecomité van de VN stemde Nederland voor 7 van de 8 anti-Israëlresoluties

Het jaarlijkse anti-Israëlfeest bij de Algemene Vergadering van de VN is nog niet ten einde. Deze maand wordt nog over verschillende resoluties gestemd, en zullen een aantal reeds in comités aangenomen teksten opnieuw de revue passeren bij de plenaire zitten van de Algemene Vergadering. Het is benieuwend hoe de Nederlandse VN-vertegenwoordiging zal stemmen en of het invulling zal geven aan de motie van Van der Staaij die de regering oproept stelling te nemen tegen disproportionele agendering van Israël.


_______________________
ENGLISH:

At the General Assembly of the United Nations yesterday, the Netherlands voted against a resolution on the anti-Israel UN Organization Division for Palestinian Rights. Two other resolutions concerning Israel were voted in favor, and another two abstained from the Dutch UN representation.

Source: CIDI

The Division for Palestinian Rights (UNDPR) is part of the political department of the UN Secretariat. The UNDPR was established by the UN in 1977 with the objective of "creating informed public opinion to support the realization" of the "inalienable national rights of the Palestinian people". The Division regularly organizes international conferences that are primarily anti-Israel.

Yesterday, like every year, there was a vote on continuing support to the Palestinian Rights Division. Unlike last year, a number of EU countries, including the Netherlands, voted against the resolution this time. In previous years, this block of EU member states abstained. A number of other European countries abstained again this year - the EU was unable to adopt a unified position.

Nevertheless, the resolution on the Palestinian Rights Division was nevertheless adopted. 87 countries voted in favor, 23 against and 54 countries abstained. Israeli Foreign Minister Yisrael Katz expresses his gratitude to the "significant group of countries" who, according to him, have "expressed a clear moral stand against discrimination against Israel at the UN".

In addition to the resolution for support for the Palestinian Rights Division, four other resolutions regarding Israel were reviewed yesterday. The Netherlands abstained from voting on the resolution "Committee on the exercise of the inalienable rights of the Palestinian people" and on a resolution on the Syrian Golan Heights calling on Israel to withdraw from the highlands conquered in 1967.

Two other resolutions regarding Israel could count on support from the Netherlands. "Peaceful settlement of the Palestine issue" and "Special information program on the Palestine issue" were both voted in favor of the Dutch UN representation.

Dutch voting behavior is an improvement on the past months. The Dutch participation in the anti-Israel circus at the UN caused a fuss with a majority of the House of Representatives. Nevertheless, the Dutch UN representation initially ignored the concerns of parliament: at the UN decolonization committee, the Netherlands voted for 7 out of 8 anti-Israel resolutions.

The annual anti-Israel festival at the UN General Assembly is not over yet. Various resolutions will be voted on this month and a number of texts already adopted in committees will again be reviewed at the plenary session of the General Assembly. It is curious how the Dutch UN representation will vote and whether it will give substance to the Van der Staaij motion calling on the government to take a stand against disproportionate scheduling of Israel.

(Google Translate)