20 december 2019

2019-12-20-13.45: CIDI juicht bezoek Tweede Kamer aan Auschwitz toe - CIDI applauds House of Representatives visit to Auschwitz

Nederlands -English

NEDERLANDS:

Voorzitter van de Tweede Kamer Khadija Arib heeft gisteren aangekondigd met Kamerleden een bezoek te brengen aan Auschwitz. Het bezoek zal plaatsvinden in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid. Met die aankondiging sloot Arib haar gebruikelijke eindejaarstoespraak af voor het Kamerreces.

Bron CIDI

CIDI juicht dit initiatief toe, dat juist nu van groot belang blijkt te zijn. Het stilstaan bij oorlogsslachtoffers staat centraal bij het jubileumjaar van 75 jaar vrijheid. Een bezoek aan voormalig concentratie- en vernietgingskamp Auschwitz, waar bijna 60,000 Nederlandse Joden en andere vijanden van het nazisme werden vermoord, geeft daarmee een passende invulling.

De verwerking van deze zwarte bladzijden uit de Nederlandse en Europese geschiedenis komt niet vanzelf. Er is juist constante inspanning voor nodig om het verleden het politieke debat van vandaag niet te laten verderven. Het bezoek aan Auschwitz door volksvertegenwoordigers is een duidelijk signaal dat de politiek belang hecht aan deze belangrijke taak.

De misplaatste vergelijking van het lot van boeren nu met dat van Joden in de Holocaust ligt nog vers in het geheugen. Helaas kan dit niet worden gezien als een op zichzelf staand incident. Een paar weken eerder werd geopperd dat Holocaustontkenning een onderwerp van discussie zou kunnen zijn, ook op de publieke omroep. Bij CIDI worden bovendien talloze meldingen gedaan van ontkenning en bagatellisering van de Holocaust, zowel op sociale media als daarbuiten.

CIDI juicht een bezoek van Kamerleden aan Auschwitz daarom van harte toe. CIDI stelt zijn ervaring, kennis en contacten gaarne beschikbaar, voor de voorbereiding van deze belangrijke en indrukwekkende activiteit.


_______________________
ENGLISH:

House of Representatives Khadija Arib announced yesterday that he would visit Auschwitz with MPs. The visit will take place in the context of the celebration of 75 years of freedom. With that announcement, Arib concluded her usual end-of-year speech for the Chamber recess.

Source CIDI

CIDI welcomes this initiative, which now proves to be of great importance. Focusing on war victims is central to the 75th anniversary of freedom. A visit to the former concentration and extermination camp Auschwitz, where nearly 60,000 Dutch Jews and other enemies of Nazism were murdered, provides an appropriate interpretation.

The processing of these black pages from Dutch and European history does not come naturally. On the contrary, constant effort is needed to ensure that the past does not ruin today's political debate. The visit to Auschwitz by MPs is a clear signal that political importance is attached to this important task.

The misguided comparison of the fate of farmers now with that of Jews in the Holocaust is still fresh in the memory. Unfortunately, this cannot be seen as an isolated incident. A few weeks earlier it was suggested that Holocaust denial could be a topic of discussion, also on public broadcasting. CIDI also reports numerous reports of denial and trivialization of the Holocaust, both on social media and beyond.

CIDI therefore warmly welcomes a visit from MPs to Auschwitz. CIDI is happy to make its experience, knowledge and contacts available for the preparation of this important and impressive activity.

(GOOGLE TRANSLATE)