07 januari 2020

2020-01-07-12.50: ChristenUnie-delegatie geweigerd door Palestijnse politici - Christian Union delegation denied by Palestinian politicians

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Deze week is een delegatie van de ChristenUnie in Israël en de Palestijnse gebieden op werkbezoek. Een afspraak met een aantal Palestijnse politici werd echter één uur van te voren door de Palestijnen afgezegd, daar Kamerlid Joël Voordewind een “anti-Palestijnse activist” zou zijn.

Bron: CIDI

In een door de PLO-missie in Nederland gepubliceerd statement, stelt PLO-uitvoerend comitélid Hanan Ashrawi dat de weigering tot dialoog is gericht tegen Tweede Kamerlid Voordewind. Ashrawi spreekt van een “consistente en aanhoudende gewoonte om Palestijnen aan te vallen, te ontmenselijken en te belasteren”. De PLO-vertegenwoordiger stelt dat de “beschamende, zeer immorele en onacceptabele acties” door de CU-politicus haar gedwongen hebben de ontmoeting af te zeggen.

Voordewind noemt de afzegging “onverstandig”. Hij zegt graag de Palestijnse kant te horen. ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers die ook mee is op het werkbezoek, noemt de kritiek van Ashrawi op Voordewind “misplaatst”. Segers staat achter zijn Kamerlid en benadrukt dat de ChristenUnie zelf de samenstelling van de delegatie bepaalt.

Segers stelt de twee andere Palestijnse politici waarmee zijn delegatie een afspraak had, “elk gesprek” met de ChristenUnie-delegatie weigeren. De partij blijft openstaan voor dialoog, zo schrijft de fractievoorzitter op Twitter.

Het bericht van de PLO-missie kon op goedkeuring van een ambtenaar van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken rekenen. Wijnand Marchal heeft een ‘like’ gegeven aan het beledigende besluit van de PLO om de CU-delegatie niet te ontvangen. Marchal is momenteel werkzaam bij de Nederlandse ambassade in Boekarest. Daarvoor heeft hij op een aantal andere posten gewerkt, waaronder de vertegenwoordiging in Ramallah. Naar aanleiding van de ophef over het hartje op het bericht, heeft de ambtenaar zijn Twitter-account op slot gezet en iedereen die een interactie aanging met de Tweet die op de ‘like’ wijst geblokkeerd. ****************************************
ENGLISH:

This week, a delegation from the Christian Union in Israel and the Palestinian territories is on a working visit. However, an appointment with a number of Palestinian politicians was canceled one hour in advance by the Palestinians, as MP Joël Voordewind would be an "anti-Palestinian activist".

In a statement published by the PLO mission in the Netherlands, PLO executive committee member Hanan Ashrawi states that the refusal of dialogue is directed against member of parliament Voordewind. Ashrawi speaks of a "consistent and persistent habit of attacking, dehumanizing, and slandering Palestinians." The PLO representative states that the "shameful, very immoral and unacceptable actions" by the CU politician forced her to cancel the meeting.

Voordewind calls the cancellation "unwise". He says he likes to hear the Palestinian side. ChristenUnie Group Chairman Gert-Jan Segers, who also attended the working visit, calls Ashrawi's criticism of Voordewind “out of place”. Segers stands behind his MP and emphasizes that the Christian Union itself determines the composition of the delegation.

Segers states that the other two Palestinian politicians with whom his delegation had an appointment, refuse "any conversation" with the Christian Union delegation. The party remains open to dialogue, the group chairman writes on Twitter.

The message from the PLO mission could count on the approval of an official from the Dutch Ministry of Foreign Affairs. Wijnand Marchal has given a "like" to the abusive decision of the PLO not to receive the CU delegation. Marchal is currently working at the Dutch embassy in Bucharest. Before that he worked at a number of other posts, including the representation in Ramallah. Following the fuss about the heart of the message, the civil servant locked his Twitter account and blocked anyone who interacted with the Tweet pointing to the "like".

Google Translate