14 januari 2020

2020-01-14-13.08: Blok: BDS is vrijheid van meningsuiting die beschermd moet worden - Block (Dutch Minister): BDS is freedom of speech that must be protected


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het onderschrijven van BDS valt onder de vrijheid van meningsuiting en deze vrijheid moet beschermd worden. Dat laat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok weten 
in antwoord op vragen van Tunahan Kuzu (DENK).

Bron: CIDI

DENK-Kamerlid Kuzu had Kamervragen ingediend naar aanleiding van een gepland optreden van de Nederlandse ambassadeur in Israël op een conferentie van NGO Monitor. Ambassadeur Hans Docter heeft overigens niet op de conferentie gesproken, daar hij deze kort van te voren heeft afgezegd in verband met ziekte.

Volgens KUZU is NGO Monitor een drijvende kracht “achter het doelbewust verkleinen” van de ruimte van Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties. Minister Blok haalt in zijn beantwoording een onderzoek van de Policy Working Group aan, waarin wordt gesteld dat “veel beschuldigingen van NGO Monitor gebaseerd zijn op selectief citeren, halve feiten en insinuaties maar niet noodzakelijkerwijs op harde bewijzen, ook al zijn niet alle beschuldigingen irrelevant of onwaar”. Deze beschuldigingen hebben volgens Blok “bijgedragen aan een klimaat waarin mensenrechtenorganisaties onder toenemende druk zijn komen te staan”.

De door de minister gedeelde beschuldiging betekent overigens niet dat het Kabinet harde bewijzen wel serieus neemt. Toen bleek dat een PFLP-terrorist werkzaam is geweest bij een NGO die Nederlandse subsidies heeft ontvangen, zagen ministers Blok en Kaag geen reden om de selectiecriteria voor financiële steun door de Nederlandse overheid aan te passen. Zo financiert Nederland ook een aan de PFLP gelieerde NGO waarbij iemand werkzaam is geweest die wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag waarbij een 17-jarig meisje is omgekomen.

BDS “vrijheid van meningsuiting”

In zijn Kamervragen gaf Kuzu ook aandacht aan de BDS-beweging. Volgens het DENK-Kamerlid heeft de Israëlische regering een “frontale aanval” op de “geweldloze BDS-beweging” geopend. Minister Blok antwoordt dat het onderschrijven van BDS “onder de vrijheid van meningsuiting” valt. “Het kabinet is van mening dat deze vrijheid beschermd moet worden”, aldus de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken. 

BDS – van ‘Boycott, Divestment, and Sanctions’ of Boycot, Desinvesteren en Sancties – is de internationale boycotbeweging tegen Israël. De BDS-beweging bepleit een internationaal isolement van de Joodse staat. De beweging zegt hiermee een einde te willen maken aan de vermeende onderdrukking van de Palestijnen en de bezetting van de Palestijnse gebieden door de staat Israël. De argumenten die daarvoor worden gebruikt zijn echter vaak onvolledig of onjuist en dienen slechts om Israël te demoniseren en het bestaansrecht van de Joodse staat te betwisten. Uit onderzoek is gebleken dat leden van Palestijnse terreurbewegingen, zoals Hamas en PFLP, betrokken zijn bij BDS-organisaties om deze in te zetten in hun aanvallen op Israël.

Minister Blok heeft eerder al laten weten dat het onderschrijven van BDS geen afwijzingscriterium voor financiering door de Nederlandse overheid is. In antwoord op Kuzu zegt Blok dat in gesprekken met de Israëlische autoriteiten Nederland aandringt “op het respecteren van de vrijheid van meningsuiting van mensenrechtenbeschermers, ook als deze zich uitspreken tegen het regeringsbeleid”. Naar aanleiding van de uitzetting van Human Rights Watch-activist Omar Shakir liet de bewindspersoon op Buitenlandse Zaken al weten “bezorgd” te zijn over de toenemende druk op de maatschappelijke ruimte in Israël”.

Het standpunt omtrent BDS van het Nederlandse Kabinet staat in schril contrast tot Duitsland. Afgelopen jaar heeft de Duitse Bundestag een motie aangenomen die de boycotbeweging als antisemitisch bestempelt.

IHRA-definitie

In zijn Kamervragen verwijst Kuzu naar recente gebeurtenissen in de Verenigde Staten en probeert dit te relateren aan het gebruik van de Werkdefinitie Antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance in Nederland. Minister Blok benadruk dat de IHRA-definitie door de Tweede Kamer is aangenomen als niet-juridisch bindende werkdefinitie. “De werkdefinitie is in gebruik voor wetenschappelijk onderzoek en in gebruik bij de Politie en het Openbaar Ministerie bij het opsporen en vervolgen van antisemitisme,” aldus de minister van Buitenlandse Zaken.

Blok lijkt dan ook de zorgen van Kuzu niet te delen dat de werkdefinitie antisemitisme in Nederland wordt “misbruikt”. Boycots, zoals BDS, worden erkend “als een legitieme politieke uiting” – aldus de minister die verwijst naar een rapport van de VN. “Niet-gewelddadige vormen van steun voor een boycot in het algemeen vallen onder legitieme meningsuiting die beschermd moet worden. Waar dergelijke oproepen de grens overschrijden en gebruik gemaakt wordt van antisemitische stereotypen, of discriminatie dan moet daar tegen worden opgetreden”, aldus de Rapporteur van het rapport waar minister Blok naar refereert.*******************************************
ENGLISH:

The endorsement of BDS falls under freedom of expression and this freedom must be protected. Foreign Minister Stef Blok announced this in response to questions from Tunahan Kuzu (DENK).

Source: CIDI

DENK MP Kuzu had submitted parliamentary questions following a planned performance of the Dutch ambassador in Israel at an NGO Monitor conference. Ambassador Hans Docter did not speak at the conference, since he canceled it shortly in advance due to illness.

According to KUZU, NGO Monitor is a driving force "behind the deliberate reduction" of the space of Israeli and Palestinian human rights organizations. In his response, Minister Blok cited an investigation by the Policy Working Group, which stated that "many of the allegations of the NGO Monitor are based on selective quoting, half facts and insinuations but not necessarily on hard evidence, even though not all allegations are irrelevant or untrue ”. According to Blok, these accusations have "contributed to an environment in which human rights organizations have come under increasing pressure".

The accusation shared by the minister does not mean that the Cabinet takes hard evidence seriously. When it turned out that a PFLP terrorist worked for an NGO that received Dutch subsidies, Ministers Blok and Kaag saw no reason to adjust the selection criteria for financial support by the Dutch government. For example, the Netherlands also finances an NGO affiliated with the PFLP in which someone was employed who is suspected of being involved in the attack in which a 17-year-old girl died.

BDS "freedom of expression"

In his parliamentary questions, Kuzu also paid attention to the BDS movement. According to the DENK MP, the Israeli government has launched a "frontal attack" on the "nonviolent BDS movement". Minister Blok replied that subscribing to BDS "falls under freedom of expression". "The government believes that this freedom must be protected," said the Foreign Minister.

BDS - from "Boycott, Divestment, and Sanctions" or Boycott, Divestment and Sanctions - is the international boycott movement against Israel. The BDS movement advocates an international isolation of the Jewish state. The movement says it wants to put an end to the alleged suppression of the Palestinians and the occupation of the Palestinian territories by the state of Israel. However, the arguments used for this are often incomplete or incorrect and only serve to demonize Israel and to challenge the right of existence of the Jewish state. Research has shown that members of Palestinian terrorist movements, such as Hamas and PFLP, are involved in BDS organizations to deploy them in their attacks on Israel.

Minister Blok has already stated that subscribing to BDS is not a rejection criterion for financing by the Dutch government. In response to Kuzu, Blok said that in conversations with the Israeli authorities, the Netherlands insisted "on respecting the freedom of expression of human rights defenders, even when they oppose government policy". Following the expulsion of Human Rights Watch activist Omar Shakir, the Foreign Minister said he was "concerned" about the increasing pressure on Israel's social space.

The Dutch Cabinet's position on BDS is in stark contrast to Germany. Last year the German Bundestag adopted a motion that labeled the boycott movement as anti-Semitic.

IHRA definition

In his parliamentary questions, Kuzu refers to recent events in the United States and tries to relate this to the use of the Work Definition Anti-Semitism of the International Holocaust Remembrance Alliance in the Netherlands. Minister Blok emphasized that the IHRA definition was adopted by the Second Chamber as a non-legally binding working definition. "The working definition is used for scientific research and is used by the Police and the Public Prosecution Service in detecting and prosecuting anti-Semitism," said the Minister of Foreign Affairs.

Blok therefore does not seem to share Kuzu's concerns that the working definition of anti-Semitism in the Netherlands is being "abused". Boycots, such as BDS, are recognized "as a legitimate political expression" - said the minister referring to a UN report. “Non-violent forms of support for a boycott in general are covered by legitimate speech that must be protected. Where such calls cross the border and use is made of anti-Semitic stereotypes, or discrimination, action must be taken against this, "says the Rapporteur of the report to which Minister Blok refers.

Google Translate