31 januari 2020

2020-01-31-15.15: Tweede Kamer overwegend negatief over vredesplan Trump - Dutch Government largely negative about Trump peace plan

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nadat president Trump zijn langverwachte vredesplan voor Israël en de Palestijnen heeft gepresenteerd, hebben verschillende Nederlandse politici negatief op het “eenzijdige” voorstel gereageerd.

Dinsdag presenteerde de Amerikaanse president Donald Trump eindelijk zijn vredesplan voor Israël en de Palestijnen. Verschillende landen verwelkomen het vredesinitiatief: verschillende Arabische en Europese landen geven aan de poging de impasse te doorbreken te waarderen. In een statement laat EU-Hoge Vertegenwoordiger Josep Borell weten het plan te gaan bestuderen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit bericht van Borell gedeeld op Twitter.

In de Tweede Kamer kan het vredesinitiatief van Trump op minder enthousiasme rekenen. Buitenlandwoordvoerders van verschillende fracties noemen het voorstel van de Amerikaanse president “eenzijdig”.

De VVD stelt bij monde van Sven Koopmans dat het hier niet om een vredesplan, maar om een “Trumpiaans maximalistisch openingsbod” gaat. De VVD-buitenlandwoordvoerder zegt uit ervaring te spreken dat er alleen kans op vrede is “als iedereen rekening wil houden met de fundamentele belangen van de ander”. Koopmans concludeert dat de partijen nog een lange weg te gaan hebben.

D66 vindt het plan ongebalanceerd. Volgens Sjoerd Sjoerdsma is het voorstel van Trump dermate in het voordeel van Israël, dat het uiteindelijk in het nadeel van Israël zal werken. Als alternatief noemt Sjoerdsma “een “campaign of maximum pressure” op zowel Israël als Palestina”.

De PvdA noemt het vredesinitiatief van Trump “eenzijdig, illegaal en provocerend.” In een statement samen met Europarlementariër Kati Piri noemt Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen het plan van Trump een “recept voor meer verdeeldheid”. De twee PvdA’ers roepen op tot een stappenplan naar vrede waarbij Israëli’s en Palestijnen in hun eigen staat vreedzaam naast en met elkaar kunnen leven.”

Voor de SP betekent het plan van Trump een “definitief einde van de tweestatenoplossing”. Volgens Sadet Karabulut verhoudt het Amerikaanse initiatief zich “op geen enkele wijze tot het internationaal recht, laat staan dat het vrede zou brengen”. De SP-buitenlandwoordvoerder roept het Kabinet op Palestina als staat te erkennen.

De ChristenUnie en de SGP zijn positiever gestemd over het vredesplan. Zowel Joël Voordewind als Kees van der Staaij vinden dat het initiatief een kans verdient. Voordewind stelt dat alleen via onderhandelingen men tot een duurzame vrede kan komen. Van der Staaij noemt het “onverstandig om deur gelijk dicht te gooien”.

Bron: CIDI


***********************************
ENGLISH:

After President Trump presented his long-awaited peace plan for Israel and the Palestinians, several Dutch politicians reacted negatively to the "one-sided" proposal.

On Tuesday, US President Donald Trump finally presented his peace plan for Israel and the Palestinians. Several countries welcome the peace initiative: several Arab and European countries indicate that they are appreciating the attempt to break the deadlock. In a statement, EU High Representative Josep Borell announced that he would study the plan. The Dutch Ministry of Foreign Affairs has shared this message from Borell on Twitter.

Trump's peace initiative can count on less enthusiasm in the Lower House. Foreign spokespersons from different groups call the proposal of the American president "one-sided".

The VVD states through Sven Koopmans that this is not a peace plan, but a "Trumpian maximalist opening bid". The VVD foreign spokesman says he has learned from experience that there is only a chance of peace "if everyone wants to take into account the fundamental interests of the other". Koopmans concludes that the parties still have a long way to go.

D66 finds the plan unbalanced. According to Sjoerd Sjoerdsma, Trump's proposal is to the advantage of Israel to such an extent that it will ultimately work to the disadvantage of Israel. As an alternative, Sjoerdsma mentions "a" campaign of maximum pressure "on both Israel and Palestine."

The PvdA calls Trump's peace initiative "one-sided, illegal and provocative." The two PvdA members call for a step-by-step plan for peace whereby Israelis and Palestinians can live peacefully next to and with each other in their own state. "

For the SP, Trump's plan means "a definitive end to the two-state solution." According to Sadet Karabulut, the American initiative "does not in any way relate to international law, let alone bring peace." The SP foreign spokesman calls on the Cabinet to recognize Palestine as a state.

The ChristenUnie and the SGP are more positive about the peace plan. Both Joël Voordewind and Kees van der Staaij believe that the initiative deserves a chance. Voordewind states that a lasting peace can only be achieved through negotiations. Van der Staaij calls it "unwise to slam the door shut."

Source CIDI

Google Translate