10 februari 2020

2020-02-10-12.10:Eindhoven veegt Israël van de kaart; aanpassing van foute straatnaamborden uitgesteld - Eindhoven wipes Israel off the map; adjustment of incorrect street signs postponed

De toevoeging ‘stad in Palestina’ onder straatnaambordjes als Sionstraat, Tiberiaspad, Jeruzalemlaan en Nazarethlaan in Eindhoven heeft voor veel ophef gezorgd. “De gemeente Eindhoven veegt Israël van de kaart“, aldus Likoed Nederland [beeldbron: AD]

Een Nederlandse stad die in 2014 heeft ingestemd met het veranderen van straatnaamborden waarmee Israëlische steden als Palestijns worden geïdentificeerd, stelt de correctie voor onbepaalde tijd uit.

Een woordvoerder van de gemeente Eindhoven in het oosten van Nederland schreef vrijdag op Twitter dat de tekens die aangeven dat de steden zich in Palestina bevinden, zouden worden gewijzigd – “maar in het kader van regelmatige vervanging, die nu niet op tafel ligt“.

De Eindhovense gemeenteraad bestaat uit 45 leden die in maart 2018 zijn gekozen voor een periode van 4 jaar. De coalitie bestaat uit de fracties VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. John Jorritsma (VVD) is burgemeester van de stad en Monique List-de Roos (VVD) is wethouder van mobiliteit, cultuur en design, binnenstad en citymarketing.

De stad stemde er in juli 2014 mee in om de foutieve straatnaamborden te veranderen na een protest van Nederlandse joden en Israëlische voorstanders, waaronder Likoed Nederland, die klaagden dat de aanwijzing gepolitiseerd was en bedoeld was om ‘Israël van de kaart te vegen.’ De steden waarnaar op de straatborden wordt verwezen, omvatten Jeruzalem, Nazareth en Tiberias.

Op vrijdag zei de gemeentelijke woordvoerder dat de verwijzing naar Palestina was naar ‘bijbels Palestina’. De woordvoerder reageerde op hernieuwde kritiek op Twitter door Esther Voet, hoofdredacteur van het NIW Nederlands-Joodse weekblad en anderen. In het Nieuwe Testament wordt Palestina niet genoemd.

De Hebreeuwse Bijbel, die door veel Nederlandse christenen als gelijk wordt beschouwd in zijn betekenis aan het Nieuwe Testament, vermeldt ook Palestina niet. Het spreekt wel van Pleshet-landen bewoond door de Filistijnen, een uitgestorven niet-Semitische kustbewoners die in de 12e eeuw voor Christus in het westen van het land Israël woonden.

Bronnen: Brabosh

♦ naar een artikel van Cnaan Liphshiz “Reversing a 2014 promise, Dutch city maintains street signs identifying Israeli cities as located in Palestine” van 9 februari 2020 en een artikel “Dutch city to remove Palestine from Jerusalem, Tiberias street signs” van 15 juli 2014 op de site van The Jewish Telegraphic Agency

♦ naar een artikel “Nazareth ligt in Palestina volgens Eindhoven” van 30 mei 2014 op de site van Het Algemeen Dagblad

♦ naar een artikel “De gemeente Eindhoven veegt Israël van de kaart” van 30 mei 2014 en een artikel “Actiesucces: de gemeente Eindhoven past omstreden straatnaamborden aan” van 14 juli 2014 op de site van Likoed Nederland


********************************
ENGLISH:

Image above: The addition "city in Palestine" under street name signs such as Sionstraat, Tiberiaspad, Jerusalemlaan and Nazarethlaan in Eindhoven has caused a lot of fuss. "The municipality of Eindhoven wipes Israel off the map," says Likud Netherlands [image source: AD]

A Dutch city that agreed in 2014 to change street name signs that identify Israeli cities as Palestinian is postponing the correction indefinitely.

A spokesperson for the municipality of Eindhoven in the east of the Netherlands wrote on Twitter on Friday that the signs indicating that the cities are in Palestine would be changed - "but in the context of regular replacement, which is not currently on the table".

The Eindhoven city council consists of 45 members who were elected in March 2018 for a period of 4 years. The coalition consists of the VVD, GroenLinks, PvdA and CDA groups. John Jorritsma (VVD) is mayor of the city and Monique List-de Roos (VVD) is an alderman for mobility, culture and design, city center and city marketing.

The city agreed in July 2014 to change the erroneous street signs after a protest from Dutch Jews and Israeli proponents, including Likud Netherlands, who complained that the clue was politicized and was intended to "wipe Israel off the map." cities referred to on the street signs include Jerusalem, Nazareth and Tiberias.

On Friday, the municipal spokesman said the reference to Palestine was "biblical Palestine." The spokesperson responded to renewed criticism on Twitter by Esther Voet, editor-in-chief of the NIW Dutch-Jewish weekly and others. Palestine is not mentioned in the New Testament.

The Hebrew Bible, considered by many Dutch Christians to be equal in its meaning to the New Testament, does not mention Palestine either. It does speak of Pleshet lands inhabited by the Philistines, an extinct non-Semitic coastal inhabitants who lived in the west of the land of Israel in the 12th century BC.

Sources: Brabosh

♦ to an article by Cnaan Liphshiz "Reversing a 2014 promise, Dutch city maintains street signs identifying Israeli cities as located in Palestine" of 9 February 2020 and an article "Dutch city to remove Palestine from Jerusalem, Tiberias street signs" of 15 July 2014 on the site of The Jewish Telegraphic Agency

♦ to an article "Nazareth is in Palestine according to Eindhoven" of 30 May 2014 on the site of Het Algemeen Dagblad

♦ to an article "The city of Eindhoven wipes Israel off the map" of 30 May 2014 and an article "Action success: the city of Eindhoven adjusts controversial street signs" of 14 July 2014 on the site of Likoed Netherlands