18 februari 2020

2020-02-18-17.30: VN-Mensenrechtenraad is hypocriet en eenzijdig - UN Human Rights Council is hypocritical and one-sided

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Publicatiedatum: 13 feb. 2020 | Tweede Kamer


De VN heeft een zwarte lijst gepubliceerd van bedrijven die zakendoen in Israëlische nederzettingen. Daarmee wordt Israël door de VN opnieuw in de beklaagdenbank gezet, en dat door een Mensenrechtenraad waarin dubieuze landen als Pakistan, Somalië, Soedan, Venezuela en Libië zitten. “Deze raad is en blijft stelselmatig anti-Israëlisch. Deze hetze moet stoppen.”

Dat zegt SGP-kamerlid Van der Staaij. Hij spreekt van een ‘hetze’ tegen Israël en de bedrijven die op de lijst staan. “De mensenrechtenraad is ongeloofwaardig met leden die nota bene zélf een loopje nemen met de mensenrechten. Het is ronduit oneerlijk Israël iedere keer als de grootste boosdoener van de wereld neer te zetten. Die voortdurende hypocrisie en eenzijdigheid zijn stuitend. Aan Nederland de taak om dit aan de kaak te stellen.”   

Van der Staaij heeft over de zwarte lijst, samen met de kamerleden Voordewind (CU) en De Roon (PVV), aan de bel getrokken bij minister Blok van Buitenlandse Zaken. Nog los van de eenzijdigheid en hypocrisie, is zo’n lijst ook contraproductief, waarschuwt Van der Staaij. En: Nederland heeft uitdrukkelijk beloofd geen boycots van Israël te steunen. “Deze lijst leidt daar natuurlijk wel toe,” zegt het SGP-kamerlid. “Daar moeten we dus ondubbelzinnig afstand van nemen, ook in Europa en in de VN zelf.”

 -------------------

Schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Voordewind (ChristenUnie) en De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de VN een zwarte lijst gepubliceerd heeft van bedrijven die zakendoen in Israëlische nederzettingen

 1. Kent u het bericht “VN publiceert lijst van bedrijven met banden Israëlische nederzettingen”? (NOS, 12 februari 2020)
 2. Welke redenen liggen ten grondslag aan het op dit moment en op deze wijze publiceren van een dergelijke lijst door de VN Mensenrechtenraad?
 3. In hoeverre acht u deze redenen of argumenten valide?
 4. In hoeverre bent u het eens met het officiële narratief van de Raad dat het hier “geen juridisch oordeel over de activiteiten van de bedrijven” betreft?
 5. Deelt u de mening dat het hier minstens gaat om een sterke (internationaal-)politieke veroordeling en daarmee een bruikbaar handvat voor verdere BDS-initiatieven?
 6. Is het niet ongewenst een dergelijke lijst te maken gezien het feit dat het niet juridisch verboden is om zaken te doen in betwiste gebieden?
 7. In hoeverre vindt u het rechtvaardig en terecht dat deze lijst alleen het Israëlisch-Palestijnse vraagstuk betreft, en dat andere betwiste gebieden wederom ongemoeid worden gelaten?
 8. Wat zijn volgens u de (potentieel) negatieve effecten van publicatie van deze lijst voor de betreffende bedrijven, zoals Booking.com, bijvoorbeeld als het gaat om het in een kwaad daglicht stellen van deze bedrijven?
 9. Deelt u de mening dat bedrijven die actief zijn in de Palestijnse gebieden een belangrijke bijdrage leveren aan economische vooruitgang, werkgelegenheid, en waardevolle intermenselijke contacten, en daarom alle steun verdienen?
 10. Deelt u de mening dat publicatie van de lijst daarom juist contraproductief is of kan zijn als het gaat om perspectieven op vrede en verzoening?
 11. Beaamt u dat publicatie van deze lijst door de VN-Mensenrechtenraad, waar Nederland momenteel ook lid van is, in strijd is met het kabinetsstandpunt dat Nederland geen boycots tegen Israël steunt?
 12. Wilt u in VN-verband op ferme wijze afstand nemen van publicatie van deze lijst, en zich inzetten voor zuivering van de goede naam en faam van de betreffende ondernemingen?
 13. Zet u zich er daarbij voor in dat deze publicatie niet kan leiden tot resoluties van de VN-Veiligheidsraad?
 14. Wilt u genoemde zorgen over de publicatie van deze lijst delen tijdens de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 17 februari, en hierover in het bijzonder het gesprek aangaan met EU-lidstaten die eveneens lid zijn van de VN-Mensenrechtenraad?
 15. Bent u bereid des te meer in te zetten voor het materieel schrappen van agendapunt 7 van de agenda van de VN-Mensenrechtenraad?

 

********************************
ENGLISH:

Publication date: Feb. 13 2020 | House of Representatives

The UN has published a black list of companies doing business in Israeli settlements. With this, Israel is again put in the dock by the UN, and that by a Human Rights Council that includes dubious countries such as Pakistan, Somalia, Sudan, Venezuela and Libya. “This council is and remains systematically anti-Israeli. This hassle must stop. "

That is what SGP MP Van der Staaij says. He speaks of a "smear" against Israel and the companies on the list. “The human rights council is unbelievable with members who themselves take a walk with human rights. It is downright unfair to present Israel every time as the world's biggest culprit. That constant hypocrisy and one-sidedness are shocking. It is up to the Netherlands to expose this. "

Van der Staaij has sounded the black list, together with members of parliament Voordewind (CU) and De Roon (PVV), with Foreign Minister Blok. Apart from the one-sidedness and hypocrisy, such a list is also counterproductive, warns Van der Staaij. And: the Netherlands has explicitly promised not to support Israel's boycotts. "Of course, this list leads to that," says the SGP MP. "So we must unambiguously distance ourselves from that, also in Europe and in the UN itself."    

-------------------

Written questions from members Van der Staaij (SGP), Voordewind (ChristenUnie) and De Roon (PVV) to the Minister of Foreign Affairs about the report that the UN has published a blacklist of companies doing business in Israeli settlements

  1  Do you know the message "UN publishes list of companies with ties to Israeli settlements"? (NOS, 12 February 2020)

2    What are the reasons for publishing such a list by the UN Human Rights Council at this time and in this way

3   To what extent do you consider these reasons or arguments valid?
    
4   To what extent do you agree with the Council's official narrative that this is "not a legal opinion on the activities of companies"?  

5    Do you share the opinion that this is at least a strong (international) political conviction and therefore a useful tool for further BDS initiatives?

6    Is it not undesirable to make such a list given that it is not legally forbidden to do business in disputed areas?

7    To what extent do you think it fair and justified that this list only concerns the Israeli-Palestinian issue, and that other disputed areas are again left untouched?

8    What do you think are the (potential) negative effects of publishing this list for the companies concerned, such as Booking.com, for example when it comes to putting these companies in a bad light?

9    Do you share the view that companies operating in the Palestinian territories make an important contribution to economic progress, employment, and valuable people-to-people contacts and therefore deserve full support?

10    Do you share the opinion that publication of the list is therefore or could be counterproductive when it comes to perspectives on peace and reconciliation?

11    Do you agree that publication of this list by the UN Human Rights Council, of which the Netherlands is currently a member, is contrary to the government's position that the Netherlands does not support boycotts against Israel?

12    Do you want to firmly distance yourself from the publication of this list in the context of the UN, and do you want to promote the good name and reputation of the companies concerned?

13    Are you committed to ensuring that this publication does not lead to UN Security Council resolutions?

14    Do you wish to share the above concerns about the publication of this list at the Foreign Affairs Council on 17 February, and in particular to discuss this with EU member states that are also members of the UN Human Rights Council?

15    Are you prepared to do all the more for the material removal of agenda item 7 from the agenda of the UN Human Rights Council?

Source: SGP

Google Translate