19 februari 2020

2020-02-19-17.45: Vragenuur over antisemitisme naar aanleiding van Monitor - Question Time on anti-Semitism in response to Monitor

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De bevindingen van de onlangs gepubliceerde CIDI Monitor Antisemitische Incidenten over 2019 waren voor Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) aanleiding om de maatregelen tegen het antisemitisme te bespreken in het vragenuur met minister Grapperhaus van Justitie.

Het antisemitisme staat al langere tijd op de politieke agenda. Maar wat hebben de inspanningen van de regering eigenlijk opgeleverd? Dat vroeg Buitenweg dinsdag aan de minister tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer. Een dag eerder werd de CIDI-monitor over 2019 gepubliceerd en breed uitgemeten in de landelijke media. Voor het derde jaar op rij werd een toename in het aantal incidenten geregistreerd.

Minister Grapperhaus verwees in zijn antwoord naar de rapportage inzake discriminatie van de politie, die later dit jaar gepubliceerd zal worden. Precieze veranderingen in de bereidheid om aangifte te doen van discriminatie moeten daaruit blijken. Uit een grootschalig Europees onderzoek bleek eind 2018 dat veel Joden in Nederland te veel hobbels ervaren bij het aangifteproces, waardoor antisemitische incidenten onderbelicht blijven.

“De cijfers van CIDI bevestigen helaas dat er een trend lijkt te zijn van toename in het antisemitisme”, aldus de minister, die het belang van een betere aanpak onderkent. Hij prees de initiatiefnota van Kamerleden Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Segers (CU) voor een betere aanpak van antisemitisme, waar het kabinet onlangs €3,5 miljoen aan heeft toegezegd. Ook zei hij met CIDI anderen om de tafel te gaan zodra de politiecijfers bekend zijn gemaakt.

Het vragenuur was tevens aanleiding om tot alertheid op te roepen. “Ik spreek me in het openbaar en in de media regelmatig uit tegen antisemitisme, en roep u op om hetzelfde te doen”, aldus minister Grapperhaus tegen de Kamer. “Antisemitisme vloekt met onze samenleving”.

Antisemitische motieven

Andere Kamerleden uitten vergelijkbare zorgen als de vragensteller. Jasper van Dijk (SP) noemde, naast het antisemitisme zelf, het “minstens zo erg dat veel Joden geen aangifte doen omdat ze het gevoel hebben dat de politie er toch niets meer doet”. Monica den Boer (D66) wilde concreet weten hoe de minister het vertrouwen in de politie terug wil laten komen. De minister wees op de werkzaamheden van het interne Joods Politie Netwerk (vergelijkbaar met Roze in Blauw, maar bestaande uit Joodse agenten) en plannen uit de initiatiefnota over antisemitisme.

PVV-leider Wilders vond, niet onverwacht, dat het antisemitismeprobleem vooral in de context van de islam in Nederland moet worden gezien. Volgens hem is het niet de enige, maar welk belangrijkste veroorzaker van antisemitisme is. Hij noemde de islam “synoniem aan Jodenhaat” en stelde dat de Koran “veel meer antisemitisme bevat dan Mein Kampf”. Een zinloze vergelijking, die niet helpt om antisemitisme in islamitische kringen aan te pakken. De minister maakt het “geen bal uit wat iemands excuus is om antisemiet te zijn”, zo was zijn tegenwerping.

Tijdens het vragenuur kwam ook de behandeling van grotere incidenten aan bod, die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan. De minister noemde hierbij dat de steekaanval op een Joodse familie op de Albert Cuyp “antisemitische motieven” had. Opvallend, omdat het OM al in een vroeg stadium heeft ontkend dat er sprake was van een antisemitisch motief bij de dader, die in een psychose zou hebben gehandeld. De familie heeft echter aangegeven sterkt te vermoeden dat hun Joodse komaf reden was waarom zij doelwit zijn geworden. Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) vroeg opheldering over het optreden van de autoriteiten dergelijke gevallen.  

Een antisemitisch motief van de dader zou bovendien een zwaardere straf moeten opleveren, zo gaf de minister zelf aan op een vraag van Buitenweg. Zij maakt zich samen met de ChristenUnie sterk voor strafverzwaring bij delicten met een discriminatoir aspect, omdat die niet alleen het directe slachtoffer, maar een hele gemeenschap in het algemeen raken. Volgens de minister is van strafverzwaring sprake wanneer geweld en bedreiging met een discriminatoir motief gepaard gaan.

Bron: CIDI


******************************
ENGLISH:


The findings of the recently published CIDI Anti-Semitic Incidents Monitor for 2019 prompted MP Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) to discuss anti-Semitism measures during Question Time with Minister Grapperhaus of Justice.

Anti-Semitism has been on the political agenda for a long time. But what have the government's efforts actually delivered? Buitenweg asked the minister on Tuesday during Question Time in the Lower House. A day earlier, the CIDI monitor for 2019 was published and broadly measured in the national media. An increase in the number of incidents was recorded for the third year in a row.

In his reply, Minister Grapperhaus referred to the police discrimination report, which will be published later this year. Precise changes in the willingness to report discrimination must be apparent from this. A large-scale European study at the end of 2018 showed that many Jews in the Netherlands experience too many obstacles in the reporting process, so that anti-Semitic incidents remain underexposed.

"The CIDI figures unfortunately confirm that there seems to be a trend of increasing anti-Semitism," said the minister, who acknowledges the importance of a better approach. He praised the initiative memorandum from MPs Yesilgöz-Zegerius (VVD) and Segers (CU) for a better approach to anti-Semitism, to which the government recently pledged € 3.5 million. He also said that he and others would go to the table with CIDI as soon as the police figures were announced.

Question time was also a reason to call for alertness. "I regularly speak out against anti-Semitism in public and in the media, and urge you to do the same," said Minister Grapperhaus to the House. "Anti-Semitism swears with our society".

Antisemitic motives

Other MPs expressed similar concerns as the questioner. Jasper van Dijk (SP) mentioned, in addition to anti-Semitism itself, "at least so bad that many Jews do not report it because they feel that the police are no longer doing anything there". Monica den Boer (D66) wanted to know in concrete terms how the minister wants to restore confidence in the police. The minister pointed to the work of the internal Jewish Police Network (similar to Pink in Blue, but consisting of Jewish agents) and plans from the initiative paper on anti-Semitism.

PVV leader Wilders thought, not unexpectedly, that the anti-Semitism problem should be seen primarily in the context of Islam in the Netherlands. According to him, it is not the only one, but the main cause of anti-Semitism. He called Islam "synonymous with Jew hatred" and stated that the Koran "contains much more anti-Semitism than Mein Kampf". A pointless comparison that does not help to tackle anti-Semitism in Islamic circles. The minister "doesn't care what someone's excuse is to be anti-Semite," was his objection.

During Question Time, the treatment of major incidents, which have recently occurred, was also discussed. The minister mentioned that the stab attack on a Jewish family on the Albert Cuyp had "anti-Semitic motives". Striking, because the PPS has already denied at an early stage that there was an anti-Semitic motive in the perpetrator, who would have acted in a psychosis. However, the family has strongly indicated that their Jewish origin was the reason why they became targets. Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) asked for clarification about the actions of the authorities in such cases.

An anti-Semitic motive of the perpetrator should moreover result in a more severe punishment, the minister himself said to a question from Buitenweg. Together with the ChristenUnie, she advocates increasing the penalties for offenses with a discriminatory aspect, because they not only affect the direct victim, but an entire community in general. According to the minister, there is an increase in punishment when violence and threats are accompanied by a discriminatory motive.

Source: CIDI

Google Translate