24 februari 2020

2020-02-24-18.05: Blok wederom kritisch op anti-Israel obsessie Mensenrechtenraad - Blok again critical of anti-Israel obsession Human Rights Council


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) heeft maandag in zijn toespraak bij de VN-Mensenrechtenraad in Genève opnieuw stelling genomen tegen de anti-Israel obsessie van het internationale orgaan. Volgens de minister is agendapunt 7, het vaste agendapunt waarbij enkel Israel bekritiseerd wordt, een voorbeeld van de vooringenomenheid van de raad.

“De Raad kan soms oneerlijk zijn, en vooringenomen tegen sommige staten. Ik verwijs hiermee onder meer naar Item 7, dat Israel uitzondert,” aldus Blok. Zijn volledige speech is terug te lezen op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is niet voor het eerst dat Nederland kritiek uit op de omstreden Mensenrechtenraad: vorig jaar maakte Nederland een vergelijkbaar statement in Zwitserland.

Ook zei de minister niet blij te zijn dat “sommige leden” van de Mensenrechtenraad zelf mensenrechten aan hun laars lappen. Blok doelt hiermee op notoire mensenrechtenschenders als Sudan en Venezuela, die op dit moment deel uitmaken van de raad. Volgens Blok is echter geen enkele multilaterale organisatie perfect. Nederland zegt daarom het functioneren en de legitimiteit van de Mensenrechtenraad te willen verbeteren.

De raad is al jaren omstreden vanwege de obsessieve focus op Israel: de Joodse staat is als enige land een vast punt op de agenda van het VN-orgaan. Jaarlijks wordt Israel meermaals veroordeeld door de Mensenrechtenraad, terwijl landen als Noord-Korea of China buiten schot blijven. De Verenigde Staten stapte in 2018 uit de raad vanwege de chronische vooringenomenheid jegens Israel.

‘Historische anomalie’

Nederland is sinds dit jaar echter lid van de VN-Mensenrechtenraad en zegt hiermee de kans te hebben om misstanden van binnenuit aan te pakken. Reeds vorig jaar, toen het ministerie van Buitenlandse Zaken campagne voerde om lid te worden, werd kritiek daarom niet geschuwd. Agendapunt 7 werd toen beschreven als een “historische anomalie”. Het vaste agendapunt heeft geleid tot een “onacceptabele en disproportionele behandeling van Israël,” aldus Blok in 2019.

Begin deze maand werd de obsessieve focus van de Mensenrechtenraad op Israel weer eens pijnlijk duidelijk. Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten publiceerde toen een zwarte lijst van bedrijven die zaken doen met Joodse nederzettingen op de Westoever. De lijst werd opgesteld in opdracht van de VN-Mensenrechtenraad. Nederland heeft zich altijd verzet tegen de publicatie van deze lijst, en minister Blok zei vorige week toe de Mensenrechtenraad aan te zullen spreken.

Bron: CIDI


******************************
ENGLISH

Foreign minister Stef Blok spoke in his speech at the UN Human Rights Council in Geneva on Monday against the anti-Israel obsession of the international body. According to the minister, agenda item 7, the permanent agenda item where only Israel is criticized, is an example of the bias of the council.

“The Council can sometimes be unfair, and biased against some states. I am referring to, among other things, Item 7, which excludes Israel, ”says Blok. His full speech can be found on the website of the Ministry of Foreign Affairs. It is not the first time that the Netherlands has criticized the controversial Human Rights Council: last year the Netherlands made a similar statement in Switzerland.

The minister also said that he was not happy that "some members" of the Human Rights Council were ignoring human rights themselves. Blok is referring to notorious human rights violators such as Sudan and Venezuela, who are currently part of the council. However, according to Blok, no multilateral organization is perfect. The Netherlands therefore says it wants to improve the functioning and legitimacy of the Human Rights Council.

The council has been controversial for years because of its obsessive focus on Israel: the Jewish state is the only country on the agenda of the UN body. Every year Israel is condemned several times by the Human Rights Council, while countries such as North Korea or China remain unaffected. The United States left the council in 2018 because of the chronic bias towards Israel.
"Historical anomaly"

However, the Netherlands has been a member of the UN Human Rights Council since this year and says it has the opportunity to deal with abuses from within. Already last year, when the Ministry of Foreign Affairs campaigned to become a member, criticism was not shunned. Agenda item 7 was then described as a "historical anomaly". The fixed agenda item has led to "unacceptable and disproportionate treatment of Israel," Blok said in 2019.

At the beginning of this month, the obsessive focus of the Human Rights Council on Israel became painfully clear. The Office of the High Commissioner for Human Rights then published a black list of companies that do business with Jewish settlements in the West Bank. The list was commissioned by the UN Human Rights Council. The Netherlands has always opposed the publication of this list, and Minister Blok promised to address the Human Rights Council last week.

Source: CIDI