28 februari 2020

2020-02-28-13.15: Kamervragen over de verkoop van nazi-boeken op Bol.com - Questions about the sale of Nazi books on Bol.com

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Naar aanleiding van de weigering van bol.com om nazi-boeken uit de verkoop te halen, heeft Attje Kuiken (PvdA) Kamervragen ingediend bij minister Grapperhaus.

Bron: CIDI

De afgelopen weken is grote ophef ontstaan omtrent de verkoop van het nazi-kinderboek Der Giftpilz van de ter dood veroordeelde antisemiet Julius Streicher.

 Naar aanleiding van de commotie, heeft de Amerikaanse webwinkelgigant Amazon het zeer omstreden boek uit de verkoop gehaald. De Nederlandse webwinkel bol.com weigert echter te stoppen met het verkopen van Der Giftpilz. Bij bol.com zijn meerdere nazi-boeken verkrijgbaar. 

Bol.com heeft aan het Algemeen Dagblad laten weten “niet de fout te maken om te censureren en te bepalen wat wel en niet gelezen mag worden en op welke manier”. De webwinkel beweert amper geld te verdienen met de nazi-boeken en noemt het overgaan tot verwijderen “kiezen voor de gemakkelijke weg”. “Omdat wij duidelijk niet achter alle informatie staan, proberen we met disclaimers toch onze stem te laten horen”, aldus bol.com

Naar aanleiding van de weigering de nazi-boeken uit de verkoop te halen, heeft PvdA-Kamerlid Attje Kuiken bij Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus schriftelijke vragen ingediend:

2020Z03886 Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de verkoop van nazi-boeken op Bol.com (ingezonden 27 februari 2020).

Vraag 1 Kent u het bericht «Amazon is om, maar Bol.com weigert kindernaziboek te verwijderen: «Ze moeten zich doodschamen»»?1

Vraag 2 Deelt u de mening dat een online boekhandel verantwoordelijk is voor welke boeken het al dan niet verkoopt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3 Deelt u de mening dat met de verkoop van boeken, zoals «Der Giftpilz» van Julius Streicher, «Blood and Honor» van Alfred Rosenberg of «die Schutzstaffel als Antibolschewistische Kampforganisation» van Heinrich Himmler, nazi-gedachtengoed wordt verkocht? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat dit zeer ongewenst is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4 Kan het verkopen van boeken die het nazi-gedachtengoed dragen strafbaar zijn? Zo ja, op grond van welke wetsartikelen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5 Is er reeds aangifte gedaan tegen Bol.com dan wel ambtshalve vervolging ingesteld?

Vraag 6 Kunt u in contact treden met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Nederland, onder andere om hun gevoelens in deze te peilen?

**************************************
ENGLISH:

In response to bol.com's refusal to withdraw Nazi books from sale, Attje Kuiken (PvdA) has submitted parliamentary questions to Minister Grapperhaus.

Source: CIDI

In recent weeks there has been a great deal of fuss about the sale of the Nazi children's book Der Giftpilz by the condemned anti-Semite Julius Streicher. In response to the commotion, the American online store giant Amazon has taken the highly controversial book out of sale. The Dutch webstore bol.com, however, refuses to stop selling Der Giftpilz. Several Nazi books are available at bol.com.

Bol.com has informed the Algemeen Dagblad "not to make the mistake of censoring and determining what can and cannot be read and how." The web store claims it hardly makes any money with the Nazi books and calls the removal to "choose the easy way". "Because we clearly do not support all information, we try to make our voice heard through disclaimers," said bol.com

Following the refusal to remove the Nazi books from sale, PvdA MP Attje Kuiken submitted written questions to the Minister of Justice and Security Ferd Grapperhaus:

2020Z03886 Questions from the member Kuiken (PvdA) to the Minister of Justice and Security about the sale of Nazi books on Bol.com (submitted 27 February 2020).

Question 1 Do you know the message "Amazon is out, but Bol.com refuses to remove children's naziboek:" They should be ashamed of themselves "? 1

Question 2 Do you share the opinion that an online bookstore is responsible for which books it sells or not? If not, why not?

Question 3 Do you share the opinion that with the sale of books such as "Der Giftpilz" by Julius Streicher, "Blood and Honor" by Alfred Rosenberg or "that Schutzstaffel as an Antibolschewist Camp Organization" by Heinrich Himmler, Nazi ideas are sold? If so, do you also share the opinion that this is highly undesirable? If not, why not?

Question 4 Can selling books bearing the Nazi ideas be punishable? If so, on the basis of which legal articles? If not, why not?

Question 5 Has a declaration been made against Bol.com or has prosecution been initiated?

Question 6 Can you get in touch with representatives of the Jewish community in the Netherlands, among other things, to gauge their feelings about this?


google translate