03 maart 2020

2020-03-03-Blok: Iran aanspreken op dreigende vernieling Joodse tombe niet nodig. PVV stelt kamervragen - Min. Blok: No need to address Iran for the threat of destruction of the Jewish tomb.

Roon R. de (PVV) | Tweede Kamer der Staten-Generaal tweedekamer.nlNederlands - English

NEDERLANDS:

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) ziet geen noodzaak om Iran aan te spreken op de dreigende vernieling van de historische Joodse graftombe van Ester en Mordechai in Hamadan. Volgens Blok wordt de plek adequaat beschermd middels nationale wetgeving, omdat de tombe als cultureel erfgoed geregistreerd zou staan. Dat schrijft de minister maandag in antwoord op Kamervragen van Raymond de Roon (PVV).

Een Iraanse militie riep vorige maand op het mausoleum te verwoesten. In een verklaring zeiden militante studenten, verbonden aan de Iraanse Revolutionaire Garde, de tombe om te willen bouwen tot een Palestijns consulaat. Kort na het verschijnen van de publicatie probeerden leden van de Iraanse paramilitaire militie Basij de tombe te bestormen. De studenten noemen het een “waarschuwing aan het Amerikaanse terroristische regime en de Zionistische agressor”.

De bestorming kwam uitgerekend een maand voordat Joden wereldwijd Poeriem vieren, het feest waarop het verhaal van koningin Ester en Mordechai centraal staat. Het Bijbelboek Ester vertelt hoe het tweetal, ongeveer 450 jaar voor de gangbare jaartelling, de Joden in het Perzische rijk wist te redden van een massamoord. Volgens sommigen werden Ester en Mordechai na hun dood begraven in Hamadan, circa 360 kilometer ten zuidwesten van Teheran. Het mausoleum is al eeuwenlang een bedevaartsoord voor Perzische Joden.

De mogelijke sloop van de historische tombe in Hamadan was voor Raymond de Roon van de PVV reden om opnieuw Kamervragen in te dienen. Het PVV-Kamerlid stelde in 2011, samen met het CDA en de SGP, ook al vragen over vergelijkbare dreigementen door de Basij-militie. Destijds wees minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken het Iraanse regime op het belang van het waarborgen van de veiligheid en de mensenrechten van religieuze minderheden. Blok ziet daar nu echter geen aanleiding voor.

‘Adequaat beschermd’

Volgens de huidige minister staan de graftombes nog steeds geregistreerd als cultureel erfgoed bij de Iraanse overheidsorganisatie voor cultureel erfgoed. Hoewel dat door verschillende bronnen wordt weersproken, is de vermeende registratie voor Blok voldoende om aan te nemen dat de laatste rustplaats van Ester en Mordechai geen gevaar loopt. Blok voelt daarom weinig voor de oproep van de PVV om er bij de Iraanse autoriteiten op aan te dringen dat “heilige plaatsen zoals de Joodse graftombes te allen tijde behouden en beschermd dienen te worden”. “Nu de graftombes reeds adequaat beschermd worden middels nationale wetgeving, lijkt hiertoe geen noodzaak te bestaan,” zo luidt zijn antwoord.

Ook claimt Blok dat de Iraanse autoriteiten, “voor zover bekend”, niet hebben gereageerd op de oproep van de Basij om de graftombe te slopen. Die stellingname is opvallend, omdat hij in dezelfde antwoorden ook onderkent dat de Basij een onderdeel is van de Iraanse Revolutionaire Garde, dat rechtstreeks onder ayatollah Khamenei valt. “De Basij-militie is sinds 1981 formeel ingelijfd in de Islamitische Revolutionaire Garde Corps (IRGC) en staat sinds 2007 onder commando van de IRGC-commandant,” zo bevestigt de minister. Het regime spreekt wellicht niet openlijk zijn steun uit voor het verwoesten van Joods erfgoed, maar heeft wel degelijk het commando over de militie die daartoe oproept.

UNESCO-handvest

UNESCO, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur, doet overigens wat minister Blok nalaat. Het Simon Wiesenthal Centrum stuurde de organisatie eind februari een brief met de vraag de Iraanse en Palestijnse afgevaardigden te schorsen. Dreigen met het verwoesten van cultureel erfgoed is volgens de bekende Joodse mensenrechtenorganisatie in strijd met het UNESCO-handvest. De directeur-generaal van UNESCO heeft volgens het Simon Wiesenthal Centrum toegezegd de situatie te zullen bespreken met de Iraanse vertegenwoordiger, ondanks dat de tombe van Ester en Mordechai niet op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat.

***********************************
ENGLISH:

Minister Blok (Foreign Affairs) sees no need to speak to Iran about the impending destruction of the historic Jewish tomb of Ester and Mordecai in Hamadan. According to Blok, the place is adequately protected by national legislation, because the tomb is registered as a cultural heritage. The minister wrote this Monday in response to parliamentary questions from Raymond de Roon (PVV).

An Iranian militia called for destruction of the mausoleum last month. In a statement, militant students from the Iranian Revolutionary Guards said they wanted to build a tomb into a Palestinian consulate. Shortly after the publication of the publication, members of the Iranian paramilitary militia Basij attempted to storm the tomb. The students call it a "warning to the American terrorist regime and the Zionist aggressor."

The storm came precisely one month before Jews worldwide celebrate Purim, the festival centered on the story of Queen Ester and Mordecai. The Bible book Ester tells how the two, around 450 years before the current era, managed to save the Jews in the Persian Empire from a mass murder. According to some, after their death, Esther and Mordecai were buried in Hamadan, about 360 kilometers southwest of Tehran. The mausoleum has been a place of pilgrimage for Persian Jews for centuries.

The possible demolition of the historic tomb in Hamadan was a reason for Raymond de Roon of the PVV to resubmit parliamentary questions. In 2011, together with the CDA and the SGP, the PVV MP also asked questions about similar threats from the Basij militia. At the time, Foreign Minister Rosenthal pointed out to the Iranian regime the importance of safeguarding the security and human rights of religious minorities. Blok, however, sees no reason for this.
"Adequately protected"

According to the current minister, the tombs are still registered as cultural heritage with the Iranian government organization for cultural heritage. Although this is contradicted by various sources, the alleged registration for Blok is sufficient to assume that the final resting place of Ester and Mordecai is not at risk. Blok therefore does not like the PVV's call for the Iranian authorities to insist that "holy places such as the Jewish tombs must be preserved and protected at all times." "Now that the tombs are already adequately protected by national legislation, there seems to be no need for this," is his reply.

Blok also claims that the Iranian authorities, "as far as known", have not responded to Basij's call to demolish the tomb. That position is striking, because in the same answers he also recognizes that the Basij is part of the Iranian Revolutionary Guard, which falls directly under Ayatollah Khamenei. "The Basij militia has been formally incorporated into the Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) since 1981 and has been under the command of the IRGC commander since 2007," the minister confirms. The regime may not openly express its support for the destruction of Jewish heritage, but it does have command over the militia that calls for it.

UNESCO charter

UNESCO, the UN organization for education, science and culture, does what Minister Blok fails to do. The Simon Wiesenthal Center sent a letter to the organization at the end of February asking to suspend Iranian and Palestinian delegates. According to the well-known Jewish human rights organization, threatening to destroy cultural heritage is contrary to the UNESCO Charter. According to the Simon Wiesenthal Center, the Director General of UNESCO has agreed to discuss the situation with the Iranian representative, despite the fact that the tomb of Ester and Mordecai is not on the UNESCO World Heritage List.

Source: CIDI - google translate icnn