10 maart 2020

2020-03-10-16.50: D66 pleit voor maatregelen tegen Israel om uitbreiding nederzettingen - D66 calls for measures against Israel to expand settlements

Nederlands - English

NEDERLANDS:

D66 wil dat Nederland maatregelen neemt tegen Israel vanwege de aangekondigde bouw van nieuwe woningen in nederzettingen op de Westoever. Dat schrijft buitenlandwoordvoerder Sjoerd Sjoerdsma maandag in Kamervragen. Met name de aangekondigde bouw van circa 3.500 nieuwe woningen in het E1-gebied, tussen Jeruzalem en Ma’ale Adumim, stuit Sjoerdsma tegen de borst. Volgens de D66’er zou dit de “doodsteek voor de tweestatenoplossing” vormen.

Vorige week diende FvD-leider Thierry Baudet ook al Kamervragen in naar aanleiding van Israelische bouwplannen in Jeruzalem. Hij riep minister Blok (Buitenlandse Zaken) echter juist op om kritiek op Israels woningbouwbeleid voortaan achterwege te laten, omdat dit volgens hem niet in het Nederlands belang is.

Verkiezingsstunt

Kort voor de Israelische verkiezingen op 2 maart kondigde premier Netanyahu aan dat hij van plan is 3.426 huizen te bouwen in het E1-gebied tussen Israels hoofdstad en Ma’ale Adumim, een Israelische nederzetting op de Westelijke Jordaanoever. Volgens velen ging het om een verkiezingsstunt: de plannen werden reeds ontwikkeld in 1994 door de regering van Yitzhak Rabin, maar opeenvolgende kabinetten schoven de uitvoering ervan op de lange baan. In 2012 zei Netanyahu de bouw door te willen zetten, maar hij zag hier destijds na kritiek uit Europa en de Verenigde Staten wederom vanaf. Of het plan nu, 26 jaar later, alsnog werkelijkheid gaat worden is dus nog maar de vraag.

Sjoerdsma herinnert Blok er in zijn Kamervragen aan dat internationale druk in het verleden voorkwam dat Israel overging tot het uitbreiden van nederzettingen. Daarom wil het Kamerlid dat Nederland verder gaat dan alleen maar waarschuwen: er zouden ook sancties moeten volgen. “Bent u het ermee eens dat aan deze waarschuwing ook maatregelen gekoppeld zouden moeten worden?”, vraagt Sjoerdsma daarom. “Bent u bereid maatregelen aan te kondigen indien Israel deze plannen tot uitvoering brengt?”

Omstreden

E1 is een omstreden gebied: volgens critici van Israels nederzettingenbeleid maakt bouwen in het gebied, waar nu slechts een handjevol bedoeïenen woont, een levensvatbare Palestijnse staat onmogelijk. Alle Israelisch-Palestijnse onderhandelingen tot dusverre, evenals het vredesinitiatief van Genève uit 2003, gingen er echter vanuit dat Ma’ale Adumim in een vredesregeling aan Israel zal worden toegewezen. In ruil hiervoor zouden de Palestijnen Israelisch grondgebied toegewezen moeten krijgen. Juist daarom hebben verschillende Israelische regeringen al meer dan 20 jaar lang geprobeerd om in E1 te bouwen.

D66 schaart zich bij de critici. Volgens Sjoerd Sjoerdsma zou de realisatie van de plannen “de doodsteek zijn voor de tweestatenoplossing”. Hij wil weten of de minister deze opvatting deelt. Overigens staat de D66’er, die eerder als diplomaat werkte op de Nederlandse missie in de Palestijnse stad Ramallah, al langer bekend als een voorstander van diplomatieke druk. Reeds vorige zomer zei hij op Twitter dat het EU-beleid ten opzichte van Israel en de Palestijnen moet wijzigen, nadat de VS de tweestatenoplossing volgens hem “bij het grofvuil” zou hebben gezet. Trump’s erkenning dat Jeruzalem de hoofdstad van Israel is noemde hij in 2017 “een bom onder de tweestatenoplossing”. Het standpunt van D66 over de bouwplannen in E1 komt dan ook niet uit de lucht vallen.

Vredesplan

In de Kamervragen refereert Sjoerdsma ook nog aan het eind januari gepresenteerde politieke vredesplan van de Verenigde Staten. Hij wijst erop dat 50 voormalige Europese politici, waaronder oud-ministers Bert Koenders (PvdA) en Jozias van Aartsen (VVD), zich twee weken geleden kritisch uit hebben gelaten over Trump’s plannen. Sjoerdsma wil weten of Blok het met hen eens is dat het plan “eerder conflict verder aan zal wakkeren dan dat het vrede kan stimuleren”. Het Kamerlid vraagt welke stappen de Europese Unie kan nemen om dit te voorkomen.

Begin februari gaf minister Blok reeds aan zich te kunnen vinden in de reactie van EU-Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell op het Trump-plan. De Palestijnen zijn niet betrokken geweest bij het initiatief, en dat zij bezwaren hebben is volgens de minister daarom onvermijdelijk. De Palestijnen moeten echter hun bezwaren “niet alleen in de pers, maar aan tafel uiten”, aldus Blok. Hij zei toen al graag te willen zien dat de EU “zijn rol pakt”.*************************************
ENGLISH:

D66 (A left political party in the Nethelands with an Aanti Israel Vision) wants the Netherlands to take measures against Israel because of the announced construction of new homes in settlements on the West Bank. That is what foreign spokesperson Sjoerd Sjoerdsma writes in parliamentary questions on Monday. In particular, the announced construction of around 3,500 new homes in the E1 area, between Jerusalem and Ma'ale Adumim, is shocking to Sjoerdsma. According to the D66, this would be the "death blow to the two-state solution".

Last week FvD leader Thierry Baudet also submitted parliamentary questions following Israeli construction plans in Jerusalem. However, he called on Minister Blok (Foreign Affairs) to refrain from criticizing Israel's housing policy in the future, because, in his opinion, this is not in the interests of the Netherlands.

Election stunt

Shortly before the Israeli elections on March 2, Prime Minister Netanyahu announced his intention to build 3,426 houses in the E1 area between Israel's capital and Ma'ale Adumim, an Israeli settlement in the West Bank. According to many, it was an election stunt: the plans were already developed in 1994 by the government of Yitzhak Rabin, but successive cabinets postponed their implementation. In 2012, Netanyahu said he would like to continue the construction, but after criticism from Europe and the United States he abandoned it again. Whether the plan now, 26 years later, is yet to become reality is still a question.

Sjoerdsma reminds Blok in his parliamentary questions that in the past international pressure prevented Israel from expanding settlements. That is why the Member of Parliament wants the Netherlands to go further than just warn: sanctions should also follow. "Do you agree that measures should also be linked to this warning?" Sjoerdsma asks. "Are you willing to announce measures if Israel implements these plans?"

Controversial

E1 is a controversial area: according to critics of Israel's settlement policy, building in the area where now only a handful of Bedouins live makes a viable Palestinian state impossible. However, all Israeli-Palestinian negotiations so far, as well as the 2003 Geneva peace initiative, assumed that Ma'ale Adumim would be allocated to Israel in a peace settlement. In exchange, the Palestinians should be assigned Israeli territory. That is precisely why several Israeli governments have been trying to build in E1 for more than 20 years.

D66 joins the critics. According to Sjoerd Sjoerdsma, the realization of the plans would be "the death knell for the two-state solution". He wants to know whether the minister shares this view. By the way, the D66, who previously worked as a diplomat on the Dutch mission in the Palestinian city of Ramallah, has long been known as an advocate of diplomatic pressure. Already last summer, he said on Twitter that EU policy towards Israel and the Palestinians must change after the US says he has put the two-state solution “in the dust”. In 2017, he called Trump's recognition that Jerusalem is the capital of Israel "a bomb under the two-state solution". The position of D66 on the building plans in E1 is therefore not out of the blue.

Peace plan

In the parliamentary questions, Sjoerdsma also refers to the political peace plan of the United States presented at the end of January. He points out that 50 former European politicians, including former ministers Bert Koenders (PvdA) and Jozias van Aartsen (VVD), spoke critically about Trump's plans two weeks ago. Sjoerdsma wants to know if Blok agrees with them that the plan "will stir up conflict more than it can stimulate peace". The Member of Parliament asks what steps the European Union can take to prevent this.

At the beginning of February, Minister Blok indicated that he could agree with the reaction of EU High Representative Josep Borrell to the Trump plan. The Palestinians have not been involved in the initiative, and that they have objections is therefore inevitable according to the minister. The Palestinians, however, must raise their concerns "not just in the press, but at the table," said Blok. At the time, he said he wanted to see the EU "take its role".


google translate