11 maart 2020

2020-03-11-17.35: Jodenvervolging moet aan bod komen in lesstof - Jewish persecution must be dealt with in curriculum

Een groep scholieren tijdens les bij het Nationaal Monument Kamp Vught. Beeld: uitzending Nieuwsuur van 26-01-2020
A group of students during lessons at the National Monument Camp Vught. Image: Nieuwsuur broadcast from 2020-01-26

Minister in beantwoording Kamervragen: Jodenvervolging moet aan bod komen in lesstof.

Minister Slob voor Basis- en Voorgezet Onderwijs heeft Kamervragen beantwoord over de staat van onderwijs over de Holocaust. Verschillende mediaberichten bevestigen dat de Jodenvervolging een thema is dat docenten wel eens moeilijk vinden om te bespreken in de klas.

De vragen zijn ingediend door de Kamerleden Heerema en Yesilgöz-Zegerius (VVD). Een bericht van Nieuwsuur over de moeilijkheden waar docenten soms tegenaan lopen was voor hen aanleiding om de minister hierover te stellen. “In hoeverre herkent u het beeld dat er een verschil is in de reactie op de Jodenvervolging tussen autochtone en allochtone jongeren?”, vroegen zij zich in het bijzonder af.

De minister verwijst in zijn antwoord naar een onderzoek uit 2015, waaruit is gebleken dat 8% van docenten het wel eens moeilijk vindt om de Holocaust in de klas te bespreken. Hetzelfde geldt voor andere thema’s, zoals bijvoorbeeld seksuele diversiteit (12%).

Ook noemt de minister het systeem van kerndoelen, waar scholen zich aan moeten houden en waarin is vastgelegd dat er aandacht moet worden besteed aan de Holocaust. Hoe scholen daaraan invulling geven, is echter aan de scholen en soms zelfs aan docenten zelf. De onderwijsinspectie onderzoekt in te weinig detail om in beeld te krijgen of de afkomst van leerlingen bepaalt in hoeverre docenten moeilijkheden ervaren in het lesgeven over thema’s als de Holocaust of antisemitisme.

Yeşilgöz-Zegerius heeft samen met ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers in de Tweede Kamer een initiatiefnota ingediend voor een betere bestrijding van antisemitisme. Hierin worden ook voorstellen aangedragen op het gebied van onderwijs.

‘Schuldvraag’

Stefan Kras, de docent die aan het woord komt in de reportage van Nieuwsuur dat aanleiding is geweest voor de Kamervragen, geeft les op het islamitische Avicenna College. Hij heeft deelgenomen aan het seminar ‘Lesgeven over WO en de Holocaust’ voor Nederlandse docenten in Yad Vashem, dat CIDI ieder jaar verzorgt.

Nieuwsuur werd uitgenodigd om mee te gaan bij een studiedag van de school in het Nationaal Monument Kamp Vught. Hier legt Kras uit dat leerlingen met wortels in het buitenland wel eens andere perspectieven aandragen over het oorlogsverleden dan leerlingen wiens grootouders in Nederland hebben geleefd.

“De ‘schuldvraag’ speelt geen rol bij leerlingen die zich identificeren met een Marokkaanse of een Turkse achtergrond. Die landen hebben niet meegevochten in de oorlog, en hebben geen Joden uitgeleverd aan de nazi’s”, legt hij uit. Zodoende krijgt de vraag ‘Hoe had dit kunnen gebeuren?’ in de familiegeschiedenis logischerwijs een andere betekenis.

Dat moeilijke vragen en uiteenlopende perspectieven goed onderwijs in de weg staan, is echter niet het geval, laat Kras weten. “Integendeel: dat maakt het werk voor mij als leraar juist uitdagender en betekenisvoller”, zegt hij.

Gedegen behandeling lesstof

Zijn beslissing om media een inkijkje te geven in zijn lessen over de Jodenvervolging aan overwegend islamitische jongeren heeft veel boze commentaren opgeleverd, vaak van mensen die zelf weinig verstand hebben van lesgeven. “14-jarige kinderen kan je niet hetzelfde beoordelen als volwassenen met een verantwoordelijke functie. Een docent moet in discussie gaan om ze van gedachten te kunnen veranderen en tot inzichten te laten komen. Dat wil zeker niet zeggen dat je vertekening van de geschiedenis accepteert”.

Een gedegen behandeling van lesstof is dus vooral afhankelijk van bevorderende omstandigheden, zoals een kundige docent, en niet zozeer de overwegende afkomst van een groep leerlingen. Kras zegt veel voordeel te hebben gehad aan het docentenseminar in Yad Vashem. “Het tilt je naar een hoger niveau als docent. Bovendien brengt het je in contact met collega’s en organisaties in de buurt, die kunnen samenwerken bij projecten”.

Zelf heeft Kras na het seminar met meerdere scholen uitgebreide onderwijsprojecten opgezet. Leerlingen van een islamitische, protestantse en seculiere school in Rotterdam werken hierin samen om de herinnering in leven te houden van de kinderen wiens namen gegraveerd staan in het Joods Kindermonument van het voormalige Loods 24.

Bron: CIDI


************************
ENGLISH:
Minister in response to parliamentary questions: Jewish persecution must be dealt with in curriculum

A group of students during lessons at the National Monument Camp Vught. Image: Nieuwsuur broadcast from 1/26/2020
Minister Slob for Primary and Secondary Education has answered parliamentary questions about the state of education about the Holocaust. Various media reports confirm that the persecution of the Jews is a theme that teachers sometimes find difficult to discuss in class.

The questions were submitted by MPs Heerema and Yesilgöz-Zegerius (VVD). A message from Nieuwsuur about the difficulties that teachers sometimes encounter was a reason for them to inform the minister about this. "To what extent do you recognize the image that there is a difference in the response to the persecution of Jews between native Dutch and immigrant youths?" They asked in particular.

In his response, the minister referred to a study from 2015, which showed that 8% of teachers sometimes found it difficult to discuss the Holocaust in class. The same applies to other themes, such as sexual diversity (12%).

The minister also mentions the system of attainment targets that schools must adhere to and which stipulates that attention must be paid to the Holocaust. How schools give substance to this, however, is up to the schools and sometimes even to teachers themselves. The education inspectorate investigates in too little detail to see whether the origin of pupils determines to what extent teachers experience difficulties in teaching on topics such as the Holocaust or anti-Semitism.

Yeşilgöz-Zegerius, together with Christian Union leader Gert-Jan Segers, has submitted an initiative paper in the Lower House for a better fight against anti-Semitism. It also proposes proposals in the field of education.

"Debt question"

Stefan Kras, the lecturer who speaks in the report of Nieuwsuur that was the reason for the parliamentary questions, teaches at the Islamic Avicenna College. He participated in the seminar "Teaching about WO and the Holocaust" for Dutch teachers in Yad Vashem, which CIDI provides every year.

Nieuwsuur was invited to join a study day at the school in the National Monument Camp Vught. Here Kras explains that pupils with roots abroad sometimes offer different perspectives on the war past than pupils whose grandparents have lived in the Netherlands.

"The" blame question "does not play a role among students who identify with a Moroccan or Turkish background. Those countries have not fought in the war, and have not extradited Jews to the Nazis, "he explains. Thus the question "How could this have happened" logically has a different meaning in family history.

That difficult questions and different perspectives stand in the way of good education, is not the case, says Kras. "On the contrary: that makes the work more challenging and meaningful for me as a teacher," he says.

Sound treatment course material

His decision to give the media an insight into his lessons about the persecution of the Jews to predominantly Muslim youths has produced many angry comments, often from people who themselves have little knowledge of teaching. “You cannot judge 14-year-old children in the same way as adults with a responsible position. A teacher must enter into a discussion in order to be able to change their mind and to gain insight. That certainly does not mean that you accept distortion of history. "

A thorough treatment of teaching material is therefore mainly dependent on promoting circumstances, such as a skilled teacher, and not so much on the predominance of a group of pupils. Kras claims to have benefited greatly from the teacher seminar in Yad Vashem. “It takes you to a higher level as a teacher. Moreover, it brings you into contact with colleagues and organizations in the neighborhood who can collaborate on projects. "

Kras himself has set up extensive educational projects with several schools after the seminar. Pupils from an Islamic, Protestant and secular school in Rotterdam work together to keep alive the memory of the children whose names are engraved in the Jewish Children's Monument of the former Loods 24.

Source: CIDI

google translate