23 april 2020

2020-04-23-18.50: Karabulut (SP) keert zich tegen sancties vanwege coronavirus - Karabulut (SP) turns against sanctions for coronavirus


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Kamerlid Sadet Karabulut (SP) wil dat minister Blok (Buitenlandse Zaken) aandringt op het opschorten van internationale sancties, omdat deze in sommige landen een obstakel zouden vormen voor het bestrijden van het coronavirus. Dat schrijft ze in Kamervragen aan de minister. Dat Karabulut nu oproept tot het verlichten van sancties is opvallend: als het over Israel gaat, staat het SP-Kamerlid altijd vooraan om te pleiten voor sancties en boycots tegen de Joodse staat.

Bron: CIDI

Karabulut wil ook dat “de blokkade van Gaza” vanwege het coronavirus wordt beëindigd. In antwoord op de Kamervragen laat minister Blok echter terecht weten dat van een blokkade van medische hulp geen sprake is: Israel werkt nauw samen met de Palestijnen om Gaza van de nodige medische hulpmiddelen te voorzien.

VN-oproep Eind deden twee functionarissen van de Verenigde Naties een oproep aan wereldleiders om de sanctieregimes tegen landen zoals bijvoorbeeld Iran te verlichten, omdat deze de bestrijding van het coronavirus zouden bemoeilijken. De islamitische republiek is een van de tien meest zwaar getroffen landen. De claim dat dit iets te maken heeft met de sancties tegen het land is overigens zeer dubieus: medische goederen zijn uitgezonderd in de verschillende sanctieregimes, en het land weigerde onlangs juist medische hulp uit het buitenland. Desondanks diende Sadet Karabulut op 30 maart Kamervragen in naar aanleiding van de VN-oproep.

De SP’er vroeg minister Blok om in internationale overleggen aan te dringen op het opschorten van sancties en het opheffen van blokkades. Als voorbeeld van blokkades die volgens Karabulut opgeheven moeten worden noemt ze “de blokkade van Jemen en Gaza”. In zijn afgelopen week gepubliceerde antwoorden zegt minister Blok echter geen aanleiding te zien om op te roepen tot het verlichten van sancties, omdat hij geen signalen heeft ontvangen dat deze de bestrijding van het coronavirus belemmeren.

‘Hollandse maand’ Karabulut’s stellingname tegen sancties is opmerkelijk te noemen: het Kamerlid is immers wél groot voorstander van sancties tegen Israel. Zo vroeg de SP’er in 2017 en 2018 tot in den treure aandacht voor de ‘Hollandse maand’ bij de Israelische supermarktketen Shufersal. Omdat de keten ook enkele vestigingen in Israelische dorpen op de Westoever heeft, stelde Karabulut maandenlang zowel mondelijk als schriftelijk vragen aan de regering.

Ook wil Karabulut dat Nederlandse bedrijven die actief zijn in Israelische nederzettingen, zoals Booking.com, hierop worden aangesproken en pleitte ze herhaaldelijk voor een importverbod van nederzettingenproducten. Ministers Kaag (Buitenlandse Handel) en Blok lieten echter weten hier geen voorstander van te zijn.

Blokkade In haar Kamervragen van 30 maart riep Karabulut ook op tot het opheffen van blokkades, omdat deze de effectieve bestrijding van het coronavirus zouden belemmeren. Hierbij noemt ze de blokkade van de Gazastrook als voorbeeld, maar de bewering dat Israelische grensrestricties de bestrijding van het virus bemoeilijkt klopt niet. Dit wordt ook benadrukt door minister Blok: “Israel heeft de VN verzekerd dat het alles zal doen om snelle implementatie van het VN COVID19 response plan mogelijk te maken en heeft Gaza van gezondheidsbenodigdheden zoals testkits en beschermende kleding voorzien”.

“De VN en de Wereldgezondheidssituatie staan tevens in contact met de Israelische en Palestijnse autoriteiten en de-facto autoriteiten in Gaza over de toegang van verdere benodigdheden en mogelijke maatregelen,” aldus Blok. Vorige week alleen al liet Israel maar liefst 1.368 vrachtwagens met in totaal 40.250 ton aan goederen door naar de Gazastrook. Ook werden er woensdag 15 extra ventilatoren naar Gaza gebracht. Daarmee heeft de smalle kuststrook nu veel meer ventilatoren dan Zuid-Soedan, een land met 11 miljoen inwoners. Daar hebben ze vijf beademingsapparatuur. Tien andere landen in Afrika hebben zelfs geen enkele beademingsapparatuur.


**************************
English

MP Sadet Karabulut (SP) wants Minister Blok (Foreign Affairs) to push for the suspension of international sanctions, because in some countries these would be an obstacle to writing the corona virus. She writes this to the minister in parliamentary questions. The fact that Karabulut is now calling for relief from sanctions is striking: when it comes to Israel, the SP MP is always at the front to advocate for sanctions and boycotts against the Jewish state.

Source: CIDI

Karabulut also wants "the Gaza blockade" to end because of the corona virus. In response to the parliamentary questions, Minister Blok rightly states that a blockade of medical aid is not an indication: Israel is working closely with the Palestinians to provide Gaza with the necessary medical devices.

UN call Two officials of the United Nations called on world leaders to prevent sanctioning regimes against countries such as Iran, which would make it more difficult to fight the corona virus. The Islamic Republic is one of the ten most affected countries. Moreover, the claim that this has something to do with the sanctions against the country is very dubious: medical goods are excluded in the various sanctions regimes, and the country recently refused medical assistance from abroad. Despite this, Sadet Karabulut filed parliamentary questions on March 30 following the UN call.

The SP member asked Minister Blok to insist in international consultations on the suspension of sanctions and the lifting of blockades. As an example of blockades that according to Karabulut must be lifted, she mentions "the blockade of Yemen and Gaza". However, in his replies published last week, Minister Blok says he sees no reason to call for sanctions to be called, because he has not received any signals that hinder the fight against the corona virus.

"Dutch month" Karabulut's statement against sanctions is remarkable: the MP has been immersed in strong support for sanctions against Israel. For example, in 2017 and 2018, the SP'er drew attention to the 'Dutch month' at the Israeli supermarket chain Shufersal. Because the chain also has several branches in Israeli villages on the West Bank, Karabulut identified questions both verbally and in writing to the government for months.

Karabulut also wants Dutch companies active in Israeli settlements, such as Booking.com, to be accepted and repeatedly argued for an import ban on settlement products. Ministers Kaag (Foreign Trade) and Blok said they were not in favor of this.

Blockade In her parliamentary questions of March 30, Karabulut also called for the blocking to be lifted, because these would impede the effective fight against the coronavirus. No blockade of the Gaza Strip is used as an example, but the claim that Israeli border restrictions complicate the fight against the virus is incorrect. This is also being carried out by Minister Blok: "Israel has assured the UN that it will do everything in its power to enable rapid implementation of the UN COVID19 response plan and has provided Gaza with health supplies such as test kits and protective clothing."

"The UN and the World Health Situation are also in touch with the Israeli and Palestinian commandments and de facto implemented in Gaza on access to further supplies and possible measures," said Blok. Last week alone, Israel sent no fewer than 1,368 trucks carrying a total of 40,250 tons of goods to the Gaza Strip. An additional 15 fans were also brought to Gaza on Wednesday. The small coastal strip now has far more fans than South Sudan, a country with 11 million inhabitants. There they have five ventilators. Ten other countries in Africa don't even have any ventilators.

google translate