24 april 2020

2020-04-24-17.15: SP wil Israëlische bedrijven uitsluiten van ontwikkeling corona-app - SP (Dutch political party) wants to exclude Israeli companies from corona app development


Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Socialistische Partij (SP) wil Israëlische bedrijven uitsluiten van deelname aan de ontwikkeling van een app ter bestrijding van het coronavirus. Dat blijkt uit een schriftelijk overleg met minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.

Bron: CIDI

In Nederland wordt momenteel gekeken naar mogelijkheden tot het inzetten van een app om het coronavirus te bestrijden. Doel van een dergelijk programma op mobiele telefoons is het identificeren van personen die in de buurt zijn geweest van bevestigde besmettingen, zodat zij uit voorzorg getest kunnen worden en andere maatregelen getroffen kunnen worden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen De tender voor het indienen van voorstellen voor de corona-app en andere digitale ideeën voor het bestrijden van het virus werd ook gedeeld door de Nederlandse ambassade in Israël.

Dit blijkt tegen het zere been van de SP te zijn. De SP-fractie in de Tweede Kamer heeft bij een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken bezwaren geuit over de mogelijkheid dat Israëlische bedrijven mee zouden kunnen werken aan de ontwikkeling van een app ter bestrijding van het coronavirus in Nederland. De fractie, wiens buitenlandwoordvoerder Sadet Karabulut is, wil weten waarom de ambassade in Israël de oproep heeft gedeeld.

Volgens de SP is een aantal Israëlische bedrijven betrokken “bij mensenrechtenschendingen in Palestina en schendingen van de privacy”. De SP vindt daarom dat ten minste een aantal Israëlische bedrijven van samenwerking uitgesloten zou moeten worden. Daarnaast grijpt de fractie de kwestie aan om te vragen hoe in het algemeen “voorkomen wordt dat Nederlandse bedrijven in zee gaan met Israëlische bedrijven die op een of andere manier een rol spelen bij de bezetting van Palestina of repressie tegen ngo’s”.

Minister Blok benadrukt dat de oproep tot ontwikkeling van een corona-app internationaal is verspreid, niet alleen in Israël. De bewindspersoon op Buitenlandse Zaken wijst erop dat op de aanbesteding de (privacy)voorwaarden gelden die het ministerie van Volksgezondheid heeft gesteld aan de app – voor Israëlische bedrijven die mee willen dingen naar de aanbesteding zijn deze voorwaarden niet anders. “Uiteindelijk is het aan het ministerie van Volksgezondheid om op basis van alle geldende en gestelde voorwaarden te besluiten met welk bedrijf in zee wordt gegaan”, zo luidt het antwoord op de vragen van de SP.

Daarnaast wordt gewezen op het Nederlandse ontmoedigingsbeleid ten aanzien van het aangaan van economische relaties met Israëlische bedrijven die in Israëlische nederzettingen actief zijn. Belangrijk is hier het verschil tussen ontmoediging en boycot. De Nederlandse regering hanteert weliswaar een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van zaken doen met bedrijven die actief zijn in de nederzettingen, maar van een handelsban is geen sprake. De afgelopen jaren is de Tweede Kamer meerdere keren gewezen op dit ontmoedigingsbeleid, onder andere naar aanleiding van Kamervragen over de verkoop van hagelslag en ontbijtkoek bij een Israëlische supermarktketen

Het Kabinet gaat dus niet mee in de anti-Israëlretoriek van de SP ten tijde van deze coronacrisis. Alle bedrijven die mee willen denken aan oplossingen ten bestrijding van het virus zijn welkom dat te doen, en voor Israëlische bedrijven is dat niet anders.


********************************
ENGLISH:

The Socialist Party (SP) wants to exclude Israeli companies from participating in the development of an app to combat the corona virus. This is evident from a written consultation with Foreign Minister Stef Blok.

Source: CIDI

In the Netherlands, the possibilities of deploying an app to combat the corona virus are currently being examined. The aim of such a program on mobile phones is to identify persons who have been in the vicinity of confirmed infections, so that they can be tested as a precaution and other measures can be taken to prevent further spread of the virus. proposals for the corona app and other digital ideas for fighting the virus were also shared by the Dutch embassy in Israel.

This appears to be against the sore leg of the SP. In a written consultation with the Minister of Foreign Affairs, the SP group in the House of Representatives has expressed concerns about the possibility that Israeli companies could participate in the development of an app to combat the corona virus in the Netherlands. The group, whose foreign spokesman is Sadet Karabulut, wants to know why the embassy in Israel has shared the call.

According to the SP, a number of Israeli companies are involved “in human rights abuses in Palestine and privacy violations”. The SP therefore believes that at least some Israeli companies should be excluded from cooperation. In addition, the group is addressing the issue to ask how, in general, “Dutch companies are prevented from teaming up with Israeli companies that somehow play a role in the occupation of Palestine or repression against NGOs”.

Minister Blok emphasizes that the call for development of a corona app has spread internationally, not only in Israel. The minister at Foreign Affairs points out that the tender is subject to the (privacy) conditions that the Ministry of Health has set for the app - for Israeli companies that want to participate in the tender, these conditions are no different. "In the end, it is up to the Ministry of Health to decide on the basis of all applicable and set conditions with which company to do business," is the answer to the SP's questions.

In addition, attention is drawn to the Dutch discouragement policy with regard to entering into economic relationships with Israeli companies that are active in Israeli settlements. The difference between discouragement and boycott is important here. Although the Dutch government has a discouragement policy with regard to doing business with companies that are active in the settlements, there is no question of a trade ban. In recent years, the House of Representatives has been referred to this discouragement policy on several occasions, including in response to questions from Parliament about the sale of sprinkles and gingerbread at an Israeli supermarket chain.

The Cabinet is therefore not going along with the anti-Israel rhetoric of the SP at the time of this corona crisis. All companies that want to think about solutions to fight the virus are welcome to do so, and Israeli companies are no different.


google translate