15 juni 2020

2020-06-15: Raad van Kerken onder vuur na steun voor sancties tegen Israël - Council of Churches under fire after support for sanctions against Israel

Nederlands -English

NEDERLANDS:

De Raad van Kerken, de koepelorganisatie waar de grootste christelijke kerkgenootschappen van Nederland bij zijn aangesloten, is onder vuur komen te liggen vanwege steun voor een oproep om Israel mogelijk sancties op te leggen. In een brief aan minister Blok (Buitenlandse Zaken) en de commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer schreef de organisatie afgelopen maand dat mogelijke annexatie van delen van de Westoever door Israel consequenties moet hebben, waaronder het opschorten van het EU-associatieverdrag met de Joodse staat.

Bron: CIDI

Na kritiek van onder andere Christenen voor Israel, het Overlegorgaan van Joden en Christenen (OJEC) en CIDI, belegde de Raad van Kerken een vergadering over de kwestie. Na afloop van de vergadering, waarin ook verschillende kerkgenootschappen zich kritisch uitlieten over de stellingname van de Raad, kwam de organisatie met een nieuwe verklaring. Hierin wordt de oproep tot het boycotten van Israel ingetrokken.

‘Echte consequenties’

De commotie begon met een brief van de Wereldraad van Kerken (WCC). De wereldwijde christelijke organisatie, die eerder in opspraak kwam vanwege het trainen van anti-Israel activisten, stuurde op 8 mei een brief naar alle ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie. In de Engelstalige brief, opgesteld in samenwerking met de Raad van Kerken van het Midden-Oosten (MECC), worden de annexatieplannen van Israel veroordeeld.

Volgens het regeerakkoord tussen premier Netanyahu (Likoed) en plaatsvervangend premier Gantz (Blauw-Wit) mag Likoed vanaf 1 juli een voorstel in stemming brengen omtrent het toepassen van Israelisch recht in bepaalde nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Hoewel er juridisch-technisch gezien geen sprake is van annexatie – dan moet het gaan om het annexeren van territoir van een andere soevereine staat – wordt het uitbreiden van Israelisch recht naar de Joodse gemeenschappen op de Westoever in de volksmond annexatie genoemd.

Als de annexatie doorgaat moeten “echte consequenties” volgen, aldus het schrijven van de Wereldraad van Kerken – minimaal vergelijkbaar met de Europese maatregelen tegen Rusland vanwege de annexatie van de Krim. De Europese Unie heeft na deze annexatie verschillende boycotmaatregelen ingesteld tegen Rusland. Ook moet het EU-associatieverdrag dan “zeker” worden opgeschort, zo bepleit de Wereldraad van Kerken.

Deze brief werd door de Nederlandse Raad van Kerken niet alleen onderschreven, maar zelfs integraal doorgestuurd naar minister Blok en de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. “In navolging van de WCC en de MECC hoopt de Nederlandse Raad van Kerken dat de Europese Unie op een mogelijke annexatie met passende sancties zal reageren, zoals dat ook gebeurde na annexatie van de Krim door Rusland,” zo herhaalde de organisatie nog eens.

Breed bekritiseerd

De steun van de Raad van Kerken voor sancties tegen Israel werd breed bekritiseerd – vanuit christelijke, Joodse en islamitische hoek. Volgens Christenen voor Israel heeft de Raad van Kerken nooit eerder opgeroepen tot economische strafmaatregelen als het gaat om andere landen of conflicten. De organisatie riep de leden van de Raad van Kerken op om publiekelijk afstand te nemen van de eenzijdige brief en boycotoproep.

Ook het Overlegorgaan van Joden en Christenen (OJEC) laakte de selectieve verontwaardiging en liet weten “geschokt” te zijn. “Binnen het OJEC willen de christelijke leden graag aan onze Joodse gesprekspartners uitleggen dat er werkelijk iets is veranderd in de kerken sinds de laatste eeuwen, waar het gaat om de relatie met het Joodse volk. Soms krijgen wij het gevoel dat we dat tegen beter weten in doen,” aldus OJEC-voorzitter en dominee Piet van Midden.

Het Overleg Joden, Christenen en Moslims (OJCM) was ook niet te spreken over de brief. Hanneke Gelderblom, lid van het OJCM, riep in een column de christelijke koepel op om “in vredesnaam samen met ons voor het middenveld te kiezen”. “In de visie van de Wereldraad liggen alle fouten binnen ‘het conflict’ aan de kant van Israel,” aldus Gelderblom. “Dat Mahmud Abbas en de andere Palestijnse leiders ieder voorstel dat wellicht tot vrede zou kunnen leiden, zelfs wanneer het uit Arabische hoek komt, categorisch naar de prullenmand verwijzen, wordt in hun brief niet eens vermeld.”

CIDI-directeur Hanna Luden reageert volgende week kritisch in NIW, na reeds eerder contact te hebben gehad met de Raad. “Zorgen over eventuele annexatie door Israel zijn legitiem. Het totale gebrek aan kritiek op de Palestijnen die niet bekend staan om hun respect voor mensenrechten, die elke compromisvoorstel afwijzen, onderling zeer verdeeld zijn en elkaar voortdurend bevechten, financieel, politiek en fysiek en bovendien terreur verheerlijken, mogen niet genegeerd worden.”

‘Een stap te ver’

Niet alleen buiten, maar ook binnen de Raad van Kerken zelf leidde de boycotoproep tot consternatie. De Raad bestaat uit kerken met diverse achtergronden – katholiek, protestants, orthodox en evangelisch – en niet alle kerkgenootschappen bleken zich te kunnen vinden in de brief aan Blok en de Tweede Kamer. Zo schreef de Protestantse Kerk in Nederland dat de passage over de mogelijke sancties “een stap te ver gaat”. Ook de Gereformeerde Bond uitte zich zeer kritisch: “Is dít het signaal dat de Raad 75 jaar na het einde van de Holocaust wil afgeven?”

Afgelopen woensdag spraken de Raad van Kerken en de kerken uitvoerig over de kwestie. Volgens een verklaring op de website werd hierin geconcludeerd dat de Raad “niet in staat is om over deze zo gevoelige kwestie vanuit een consensus namens alle lidkerken en geassocieerde leden van de Raad te spreken en dat moet overlaten aan de afzonderlijke kerken”. Ook werden excuses aangeboden voor de “onrust en verwarring” die de brief tot gevolg heeft gehad. De oproep tot mogelijke sancties is ingetrokken.

Wel zegt de Raad van Kerken van mening te zijn dat de Europese Unie een actieve rol in nieuwe vredesvoorstellen zou kunnen spelen. Ook wil de organisatie zelf zich “gezamenlijk inzetten voor nieuwe vredesvoorstellen voor Israel en Palestina”. De organisatie geeft aan hierbij in gesprek te willen blijven met het OJCM, OJEC, CIDI, Christenen voor Israel en andere betrokkenen.

De regering van premier Netanyahu overweegt na 1 juli delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. Wilt u hier meer over weten? Lees alle artikelen van CIDI over de mogelijke annexatie →**************************************
ENGLISH:

The Council of Churches, the umbrella organization to which the largest Christian denominations in the Netherlands are affiliated, has come under fire for supporting an appeal to possibly impose sanctions on Israel. In a letter to Minister Blok (Foreign Affairs) and the Foreign Affairs Committee of the House of Representatives, the organization wrote last month that possible annexation of parts of the West Bank by Israel must have consequences, including the suspension of the EU association treaty with the Jewish state.

Source: CIDI

After criticism from Christians for Israel, the Consultative Body of Jews and Christians (OJEC) and CIDI, among others, the Council of Churches convened a meeting on the matter. After the meeting, in which various denominations also criticized the position of the Council, the organization issued a new statement. It withdraws the call to boycott Israel.

"Real consequences"

The commotion started with a letter from the World Council of Churches (WCC). The global Christian organization, previously exposed for training anti-Israel activists, sent a letter to all foreign ministers of the member states of the European Union on May 8. The English language letter, written in conjunction with the Council of Churches of the Middle East (MECC), condemns Israel's annexation plans.

According to the coalition agreement between Prime Minister Netanyahu (Likud) and Deputy Prime Minister Gantz (Blue-White), Likud will be allowed to vote from July 1 on the application of Israeli law in certain settlements in the West Bank. Although there is no legal-technical annexation - it must be the annexation of territory of another sovereign state - the extension of Israeli law to the Jewish communities on the West Bank is popularly called annexation.

If the annexation continues, "real consequences" should follow, according to the writing of the World Council of Churches - at least comparable to the European measures against Russia because of the annexation of Crimea. After this annexation, the European Union has instituted various boycotts against Russia. The EU association treaty should also be “certainly” suspended, the World Council of Churches argues.

This letter was not only endorsed by the Dutch Council of Churches, but even forwarded in full to Minister Blok and the permanent Parliamentary Committee for Foreign Affairs. "Following the WCC and the MECC, the Dutch Council of Churches hopes that the European Union will respond to a possible annexation with appropriate sanctions, as it did after Russia's annexation of Crimea," the organization repeated.

Widely criticized

The Council of Churches' support for sanctions against Israel has been widely criticized - from Christian, Jewish and Islamic angles. According to Christians for Israel, the Council of Churches has never before called for economic sanctions when it comes to other countries or conflicts. The organization called on members of the Council of Churches to publicly distance themselves from the one-sided letter and boycott call.

The Consultative Body of Jews and Christians (OJEC) also criticized the selective outrage and said it was "shocked". “Within OJEC, Christian members would like to explain to our Jewish interlocutors that something has really changed in the churches over the past few centuries when it comes to relationships with the Jewish people. Sometimes we get the feeling that we are doing that against our better judgment, ”said OJEC chairman and pastor Piet van Midden.

The Jews, Christians and Muslims Consultation (OJCM) was also unhappy with the letter. In a column, Hanneke Gelderblom, member of the OJCM, called on the Christian umbrella to “for heaven's sake choose civil society with us”. "In the view of the World Council, all errors within" the conflict "are on the side of Israel," said Gelderblom. "That Mahmud Abbas and the other Palestinian leaders categorically refer every proposal that might lead to peace, even if it comes from the Arab corner, to the trash is not even mentioned in their letter."

CIDI director Hanna Luden reacts critically in NAV next week, after having previously contacted the Board. “Concerns about any annexation by Israel are legitimate. The total lack of criticism of the Palestinians who are not known for their respect for human rights, who reject any compromise proposal, are deeply divided and constantly fight each other, glorifying financially, politically and physically and, moreover, terror, should not be ignored. "

"A step too far"

Not only outside, but also within the Council of Churches themselves, the boycott call led to consternation. The Council consists of churches from various backgrounds - Catholic, Protestant, Orthodox and Evangelical - and not all denominations found themselves to agree with the letter to Blok and the House of Representatives. For example, the Protestant Church in the Netherlands wrote that the passage about the possible sanctions “goes a step too far”. The Reformed Union also expressed itself very critically: "Is this the signal that the Council wants to send 75 years after the end of the Holocaust?"

Last Wednesday, the Council of Churches and the churches spoke at length about the matter. According to a statement on the website, it concluded that the Council "is unable to speak of this sensitive issue by consensus on behalf of all member churches and associate members of the Council and should leave that to the individual churches." Apologies were also made for the “turmoil and confusion” that resulted from the letter. The call for possible sanctions has been withdrawn.

However, the Council of Churches says it believes that the European Union could play an active role in new peace proposals. The organization also wants to “work together for new peace proposals for Israel and Palestine”. The organization indicates that it wishes to remain in dialogue with the OJCM, OJEC, CIDI, Christians for Israel and other involved parties.

Prime Minister Netanyahu's government plans to annex parts of the West Bank after July 1. Do you want to know more about this? Read all articles of CIDI about the possible annexation →

google translate