15 juni 2020

2020-06-15: Nederlandse Raad van Kerken trekt oproep tot boycot van Israël weer in - Dutch Council of Churches withdraws call for boycott of Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Na een intern debat heeft een grote Nederlandse kerkgroep zich teruggetrokken en verontschuldigde zich voor haar oproep tot EU-sancties tegen Israël. De Nederlandse Raad van Kerken, een koepel van 18 kerken en denominaties, heeft donderdag zijn ongebruikelijke verontschuldiging aangeboden in een verklaring.

Door Brabosh

De groep nam haar brief van vorige maand aan minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok terug, waarin zij had opgeroepen om de handelsovereenkomsten tussen de Europese Unie en Israël te schrappen als Israël zijn soevereiniteit toepast in (delen van) het grondgebied van Judea & Samaria, aka de Westelijke Jordaanoever.

Het spijt ons dat de brief die onder de aandacht van de minister is gebracht tot bezorgdheid en verwarring heeft geleid“, schreef de raad in de verklaring. De brief aan Blok was een kopie van een open brief van de in Genève gevestigde Wereldraad van Kerken, waarvan de Nederlandse Raad lid is.

Als de Nederlandse Raad een eigen brief had geschreven, zou de intrekking luiden: “Het zou de ideeën die we wilden uitdrukken beter hebben overgebracht. “We willen niet spreken over specifieke sancties of strafmaatregelen, dit is de verantwoordelijkheid van het politieke domein“, aldus de verklaring.

Drie kerken zeiden dat de verklaring van donderdag niet hun mening weerspiegelt. Twee hadden de brief aan Blok samen met de groep Christenen voor Israël geprotesteerd.

Het belangrijkste interreligieuze orgaan van het koninkrijk, de Raad van Joden, Christenen en Moslims in Nederland, uitte in een verklaring haar “opluchting dat [de raad] met succes zijn weg terug naar de middenweg vond.” De verklaring van de raad herhaalde zijn bezorgdheid over wat hij de annexatieplannen van Israël noemde.

***************************
ENGLISH:

After an internal debate, a large Dutch church group has withdrawn and apologized for its call for EU sanctions against Israel. The Dutch Council of Churches, a dome of 18 churches and denominations, offered its unusual apology on Thursday in a statement.

By Brabosh

The group took back its letter last month to Secretary of State Stef Blok, in which it had called for the trade agreements between the European Union and Israel to be deleted if Israel exercises its sovereignty in (parts of) the territory of Judea & Samaria, aka the West Bank.

"We are sorry that the letter brought to the Minister's attention has caused concern and confusion," the council wrote in the statement. The letter to Blok was a copy of an open letter from the Geneva-based World Council of Churches, of which the Dutch Council is a member.

If the Dutch Council had written its own letter, the withdrawal would read: “It would have conveyed the ideas we wanted to express better. "We don't want to talk about specific sanctions or penalties, this is the responsibility of the political domain," the statement said.

Three churches said Thursday's statement does not reflect their opinion. Two had protested the letter to Blok together with the group of Christians for Israel.

The kingdom's major interfaith body, the Council of Jews, Christians and Muslims in the Netherlands, expressed in a statement its “relief that [the council] successfully found its way back to the middle ground.” The council's statement reiterated his concerns about what he called Israel's annexation plans.

google translate