23 juni 2020

2020-06-23:Jordaanse minister prijst Nederland voor afwijzen Israëlische annexatieplannen - Jordanian minister commends the Netherlands for rejecting Israeli annexation plans

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken Ayman Safadi prijst Nederland en de EU voor het afwijzen van de Israëlische annexatieplannen. Dat liet hij weten tijdens een telefoongesprek met zijn Nederlandse collega Stef Blok.

Door: CIDI

De Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken Ayman Safadi en zijn Nederlandse collega tijdens een ontmoeting in Amsterdam op 16 februari. Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken / Flickr.

De twee ministers spraken maandag telefonisch over de “laatste ontwikkelingen betreffende de Palestijnse kwestie, met name Israëlische dreigingen voor de regionale vrede door Palestijns land te annexeren”, zo meldt persbureau Xinhua.

Tijdens het gesprek herhaalde minister Blok het standpunt dat Nederland tegen de Israëlische annexatieplannen is. Dit standpunt is door het Kabinet al meermaals geuit, waaronder recent in antwoord op Kamervragen. Volgens de Nederlandse regering zijn de nederzettingen, evenals het uitbreiden van Israelisch recht naar deze nederzettingen, in strijd met het internationaal recht.

“Annexatie is in strijd met internationaal recht en acceptatie ervan schept een gevaarlijk precedent in andere territoriale conflicten waarbij landen diepe historische banden aanvoeren als rechtvaardiging voor territoriale aanspraken buiten hun eigen grondgebied,” zo stellen Blok en Kaag.

Uitbreiden van Israëlisch recht

De Westelijke Jordaanoever werd na de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog van 1948 geannexeerd door Jordanië. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde Israël de Westoever, nadat Jordaanse artillerie de Joodse staat onder vuur nam. Onder de Oslo-akkoorden van 1993 getekend tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), is de Westoever verdeeld in drie verschillende gebieden – A, B en C.

Zone A valt geheel onder de Palestijnse Autoriteit (PA). In zone B is de administratie in handen van de PA maar de veiligheid in handen van Israël. Zone C is geheel in Israëlische handen en valt onder de militaire wetgeving in Israël. De bedoeling was dat de Oslo-akkoorden een opmaat naar een permanente tweestatenoplossing zou zijn, maar latere onderhandelingen hebben niet tot een dergelijke overeenkomst geleid.

Het regeerakkoord van de nieuwe Israëlische coalitie bevat een provisie waarmee Netanyahu’s Likoed vanaf 1 juli een voorstel in stemming mag brengen omtrent het toepassen van Israëlisch recht in bepaalde nederzettingen in zone C van de Westelijke Jordaanoever. Het uitbreiden van dit Israëlische recht zou in lijn zijn met het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump.

Hoewel er juridisch-technisch gezien geen sprake is van annexatie – dan moet het gaan om het annexeren van territoir van een andere soevereine staat – wordt het uitbreiden van Israëlisch recht naar de Joodse gemeenschappen op de Westoever in de volksmond annexatie genoemd.

Internationale inspanningen tegen de Israëlische annexatieplannen

De Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken onderstreepte tijdens het gesprek met zijn Nederlandse collega de “lancering van onmiddellijke en effectieve internationale inspanningen tegen de Israëlische annexatieplannen”. Jordanië leidt samen met de Palestijnen een internationale lobbycampagne om Israël ertoe te bewegen de annexatieplannen niet door te zetten.

Zo roept de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh de Europese Unie op haar economische gewicht tegen Israël in te zetten. Shtayyeh vindt dat er strafmaatregelen tegen Israël moeten komen, en roept de EU op de Palestijnse staat te erkennen in de hoop dat de Israëlische regering hiermee afziet van haar annexatieplannen. EU-Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell waarschuwt voor “significante gevolgen” als Israël de annexatievoornemens doorzet.

Minister Safadi prijst de afwijzing van de Israëlische annexatieplannen door Nederland en de EU. Volgens de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken is vasthouden aan het bereiken van een  tweestatenoplossing de enige manier om vrede te bereiken. Safadi roept dan ook op tot de hervatting van onderhandelingen voor vrede “gebaseerd op de tweestatenoplossing en relevante internationale resoluties”.

Moties in de Tweede Kamer

Maandag werd ook in de Tweede Kamer gesproken over de Israëlische annexatieplannen. Tijdens het notaoverleg Mensenrechtenrapportage weigerde minister Blok uitspraken te doen over het al dan niet instellen van sancties tegen Israël als het zijn voornemens tot het uitbreiden van Israëlisch recht doorzet.

Zowel Tunahan Kuzu (DENK) als Sadet Karabulut (SP), Bram van Ojik (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) hebben moties ingediend. De motie van Kuzu “verzoekt de regering, indien Israël overgaat tot het annexeren van nog meer Palestijns grondgebied, Palestina te erkennen als onafhankelijke staat”. De motie van Karabulut, Van Ojik en Ploumen verzoekt minister Blok “bij voorkeur met gelijkgestemde andere landen, opties in kaart te brengen van (mogelijk) te nemen maatregelen indien Israël overgaat tot annexatie van Palestijns gebied”. Naar verwachting wordt volgende week over de moties gestemd.


*************************
ENGLISH:

Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi commends the Netherlands and the EU for rejecting the Israeli annexation plans. He announced this during a telephone conversation with his Dutch colleague Stef Blok.

By: CIDI

Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi and his Dutch colleague during a meeting in Amsterdam on February 16. Source: Ministry of Foreign Affairs / Flickr.

The two ministers spoke by phone on Monday about "the latest developments regarding the Palestinian issue, especially Israeli threats to regional peace by annexing Palestinian land," Xinhua news agency reported.

During the conversation, Minister Blok repeated the position that the Netherlands is against the Israeli annexation plans. This position has been expressed several times by the Cabinet, including recently in response to parliamentary questions. According to the Dutch government, the settlements, as well as the extension of Israeli law to these settlements, are in violation of international law.

"Annexation violates international law and its acceptance sets a dangerous precedent in other territorial conflicts in which countries establish deep historical ties to justify territorial claims outside their own territories," Blok and Kaag argue.

Extending Israeli law

The West Bank was annexed by Jordan after the 1948 Israeli War of Independence. During the Six-Day War in 1967, Israel conquered the West Bank after Jordanian artillery attacked the Jewish state. Under the 1993 Oslo Accords signed between Israel and the Palestine Liberation Organization (PLO), the West Bank is divided into three different areas - A, B, and C.

Zone A is entirely under the Palestinian Authority (PA). In zone B, the administration is in the hands of the PA but security in the hands of Israel. Zone C is entirely Israeli owned and subject to military law in Israel. The Oslo Accords were intended to be a prelude to a permanent two-state solution, but subsequent negotiations have not led to such an agreement.

The new Israeli coalition's coalition agreement contains a provision allowing Netanyahu's Likud to vote on the application of Israeli law to certain settlements in Zone C of the West Bank from July 1. Extending this Israeli right would be in line with US President Donald Trump's peace plan.

Although there is no legal-technical annexation - it must be the annexation of territory of another sovereign state - the extension of Israeli law to the Jewish communities on the West Bank is popularly called annexation.

International efforts against Israeli annexation plans

During the conversation with his Dutch colleague, the Jordanian foreign minister underlined the "launch of immediate and effective international efforts against the Israeli annexation plans". Jordan is leading an international lobbying campaign with the Palestinians to persuade Israel not to pursue its annexation plans.

For example, Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh calls on the European Union to use its economic weight against Israel. Shtayyeh believes there should be sanctions against Israel, and calls on the EU to recognize the Palestinian state in hopes that the Israeli government will abandon its annexation plans. EU High Representative Josep Borrell warns of “significant consequences” if Israel pushes through the annexation plans.

Minister Safadi commends the rejection of the Israeli annexation plans by the Netherlands and the EU. According to the Jordanian foreign minister, sticking to a two-state solution is the only way to achieve peace. Safadi therefore calls for the resumption of peace negotiations "based on the two-state solution and relevant international resolutions".

Motions in the House of Representatives

On Monday, the House of Representatives also discussed Israel's annexation plans. During the memorandum on human rights reporting, Minister Blok refused to make statements about whether or not to impose sanctions against Israel if he intends to extend Israeli law.

Both Tunahan Kuzu (DENK) and Sadet Karabulut (SP), Bram van Ojik (GroenLinks) and Lilianne Ploumen (PvdA) have tabled motions. The Kuzu motion "calls on the government, if Israel moves to annex even more Palestinian territory, to recognize Palestine as an independent state." The motion by Karabulut, Van Ojik and Ploumen asked Minister Blok "preferably with like-minded other countries, to map out options for (possible) measures to be taken if Israel is to annex Palestinian territory". The motions are expected to be voted on next week.

Google Translate