29 juni 2020

2020-06-29: Tweede Kamer wil opheldering over Nederlandse financiering terreur-NGO UAWC - Dutch House of Representatives wants clarification about Dutch financing of terrorist NGO UAWC

Nederlands - english

NEDERLANDS:

De PVV, ChristenUnie en SGP willen dat minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) opheldering geeft over Nederlandse subsidies voor een Palestijnse NGO waar terroristen van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) werkzaam waren. De drie partijen roepen in Kamervragen op om de geldkraan naar de omstreden Union of Agricultural Work Committees (UAWC) per direct dicht te draaien. De vragen volgen na berichtgeving door UK Lawyers For Israel (UKLFI). De organisatie waarschuwde Nederland al twee keer eerder voor de PFLP-banden, maar zonder resultaat.

Bron CIDI

Medewerkers van de UAWC zaten in het verleden celstraffen uit voor PFLP-activiteiten. Nog schokkender is hun nauwe betrokkenheid bij een bomaanslag nabij Dolev vorige zomer. Bij die aanslag kwam de 17-jarige Rina Shenrav om het leven. Haar vader, rabbijn Eitan Shenrav, evenals Rina’s 19-jarige broer Dvir raakten gewond. Een van de medewerkers van UAWC was leider van de verantwoordelijke terreurcel, een andere medewerker zou toestemming hebben gegeven voor de aanslag.

CIDI schreef reeds in oktober vorig jaar over de banden tussen de UAWC en de marxistische terreurbeweging. USAID, het Amerikaanse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, noemt de UAWC de landbouworganisatie van de PFLP. Ook de Palestijnse factie Fatah zegt dat de UAWC gelieerd is aan de PFLP. Ondanks dat de UAWC te linken is aan een terreurbeweging, heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken er klaarblijkelijk geen problemen mee om deze controversiële NGO te financieren. Nederland gaf de afgelopen 10 jaar zo’n 23 miljoen dollar subsidie.

Nederland gewaarschuwd

Op 23 augustus 2019 vond een dodelijke bomaanslag plaats bij de Ein Dubin-bron nabij de nederzetting Dolev. De 46-jarige rabbijn Eitan Shenrav en zijn 19-jarige zoon Dvir raakten gewond. De 17-jarige Rina kwam bij de aanval om het leven. Toen in oktober de verantwoordelijken werden gearresteerd, bleek een van hen werkzaam te zijn voor de UAWC. Samer Arbid is niet alleen hoofdverdachte van de aanslag, maar was eerder tevens financieel directeur van de UAWC.

Nu blijkt dat Nederland al voor de fatale aanslag werd gewaarschuwd voor de nauwe betrokkenheid van PFLP-terroristen bij de UAWC. UK Lawyers for Israel stuurde in mei 2019 een brief naar Peter Mollema, destijds hoofd van de Nederlandse vertegenwoordiging in de Palestijnse stad Ramallah, waarin werd gewezen op de terreurbanden. UKLFI ontving naar eigen zeggen echter nooit een antwoord, zo schreef de organisatie afgelopen week. Drie maanden na de waarschuwing van UKLFI volgde de aanslag bij Dolev.

In de brief ging UKLFI in het bijzonder in op Abdul Razaq Farraj. De medewerker van UAWC werd volgens UKLFI sinds 1986 regelmatig gearresteerd door de Israelische veiligheidsdiensten, en werd binnen 10 jaar twee keer veroordeeld voor PFLP-activiteiten. In 2002, 2009 en 2011 werd hij op basis van informatie van inlichtingendiensten vastgehouden in administratieve detentie. Desondanks werd Farraj 30 jaar lang aangehouden als medewerker van UAWC. Volgens zijn meest recente aanklacht zou hij toestemming hebben gegeven voor de aanslag in augustus 2019.

Kamervragen

Er lijken dus ten minste twee medewerkers van een door Nederland gefinancierde NGO verantwoordelijk te zijn voor de aanslag waarbij de 17-jarige Rina om het leven kwam. Eerdere signalen werden echter genegeerd door de regering, aldus UK Lawyers for Israel. Begin mei dit jaar stuurde UKLFI daarom opnieuw een brief, dit keer naar het kantoor van minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking). Opnieuw werd verzocht de financiering van de UAWC stop te zetten, maar opnieuw bleef een antwoord uit.

Na de publicatie van UKLFI op 23 juni besloten Tweede Kamerleden van de PVV, ChristenUnie en SGP vragen te stellen aan Kaag. De gezamenlijke vragen volgen op eerdere schriftelijke vragen van de PVV, die al voor het weekend werden ingediend. De drie partijen willen van Kaag weten of de berichtgeving van UK Lawyers for Israel klopt, en of ze inderdaad de waarschuwingen over de UAWC heeft genegeerd.

Als het aan de Kamerleden ligt moet de minister in kaart gaan brengen welke door Nederland gesubsidieerde NGO’s banden hebben met terreurgroepen, en de financiering hiervan zo snel mogelijk stopzetten. In 2018 kwam ook al naar buiten dat een PFLP-terrorist werkzaam was bij een Palestijnse NGO die geld ontving uit Nederland. Ministers Blok en Kaag lieten toen echter weten geen reden te zien om de selectiecriteria voor Nederlandse subsidieverlening aan te passen.


************************************
ENGLISH:

The PVV, ChristenUnie and SGP want Minister Kaag (Development Cooperation) to clarify Dutch subsidies for a Palestinian NGO where terrorists from the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) worked. The three parties call in parliamentary questions to immediately close the money supply to the controversial Union of Agricultural Work Committees (UAWC). The questions follow after reports from UK Lawyers For Israel (UKLFI). The organization warned the Netherlands twice before about the PFLP tires, but without result.

Source: CIDI

UAWC employees have previously served prison sentences for PFLP activities. Even more shocking is their close involvement in a bomb attack near Dolev last summer. The attack killed 17-year-old Rina Shenrav. Her father, Rabbi Eitan Shenrav, as well as Rina's 19-year-old brother Dvir, were injured. One of the UAWC employees was leader of the responsible terror cell, another employee had given permission for the attack.

CIDI wrote about the links between the UAWC and the Marxist terror movement in October last year. USAID, the American agency for development cooperation, calls the UAWC the agricultural organization of the PFLP. The Palestinian faction Fatah also says that the UAWC is affiliated with the PFLP. Although the UAWC is linked to a terrorist movement, the Dutch Ministry of Foreign Affairs apparently has no problem funding this controversial NGO. The Netherlands has provided a $ 23 million grant in the past 10 years.

Netherlands warned

On August 23, 2019, a deadly bomb attack took place at the Ein Dubin source near the Dolev settlement. Rabbi Eitan Shenrav, 46, and his 19-year-old son Dvir, were injured. 17-year-old Rina was killed in the attack. When those responsible were arrested in October, one of them appeared to be working for the UAWC. Samer Arbid is not only the main suspect of the attack, but was previously also the financial director of the UAWC.

It now appears that the Netherlands was warned before the fatal attack about the close involvement of PFLP terrorists in the UAWC. UK Lawyers for Israel sent a letter in May 2019 to Peter Mollema, then head of the Dutch representation in the Palestinian city of Ramallah, pointing out the terrorist ties. UKLFI says it never received an answer, the organization wrote last week. The Dolev attack followed three months after the warning from UKLFI.

In the letter, UKLFI specifically addressed Abdul Razaq Farraj. The UAWC employee has been regularly arrested by Israeli security forces since 1986, according to UKLFI, and has been convicted twice for PFLP activities within 10 years. In 2002, 2009 and 2011, he was held in administrative detention on the basis of intelligence information. Nevertheless, Farraj was detained as an employee of UAWC for 30 years. According to his most recent indictment, he allegedly authorized the attack in August 2019.

Parliamentary questions

At least two employees of a Dutch-funded NGO seem to be responsible for the attack in which 17-year-old Rina was killed. However, earlier signals have been ignored by the government, UK Lawyers for Israel said. At the beginning of May this year, UKLFI therefore sent another letter, this time to the office of Minister Sigrid Kaag (Development Cooperation). Once again requests were made to stop financing the UAWC, but again no reply was forthcoming.

After the publication of UKLFI on June 23, MPs of the PVV, ChristenUnie and SGP decided to ask Kaag questions. The joint questions follow previous written questions from the PVV, which were already submitted for the weekend. The three parties want to know from Kaag whether the reports of UK Lawyers for Israel are correct, and whether they have indeed ignored the warnings about the UAWC.

If it is up to the MPs, the minister will have to identify which NGOs subsidized by the Netherlands have links with terror groups and stop funding as soon as possible. In 2018, it was also revealed that a PFLP terrorist was working for a Palestinian NGO that received money from the Netherlands. However, Ministers Blok and Kaag said at the time that they saw no reason to adjust the selection criteria for Dutch subsidies.

google translate