30 juni 2020

2020-06-30: Kamermeerderheid: breng mogelijke sancties tegen Israel in kaart - Dutch Chamber Majority: Identify possible sanctions against Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een motie van Sadet Karabulut (SP) die minister Blok (Buitenlandse Zaken) oproept om eventuele sancties tegen Israel in kaart te brengen. Die sancties moeten mogelijk volgen als Israel er vanaf woensdag voor kiest om delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren, in lijn met het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. De SP-motie, ingediend samen met de PvdA en GroenLinks, haalde het door steun van coalitiepartijen CDA en D66.

Bron: CIDI

Drie andere moties van Tunahan Kuzu (DENK), die opriepen tot het erkennen van een Palestijnse staat en het zoeken naar internationaal draagvlak hiervoor, konden dinsdagmiddag niet op een Kamermeerderheid rekenen.

Israelisch recht op de Westoever

Volgens het regeerakkoord tussen premier Netanyahu (Likoed) en plaatsvervangend premier Gantz (Blauw-Wit) mag Likoed vanaf woensdag een voorstel in stemming brengen omtrent het toepassen van Israelisch recht in bepaalde nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Hoewel er juridisch-technisch gezien geen sprake is van annexatie – dan moet het gaan om het annexeren van territoir van een andere soevereine staat – wordt het uitbreiden van Israelisch recht naar de Joodse gemeenschappen op de Westoever in de volksmond annexatie genoemd.

“Voor het eerst sinds 1948 is er een historische kans om in samenspraak [met de VS] soevereiniteit toe te passen als een diplomatieke, soevereine daad van de Staat Israel in Judea en Samaria,” aldus de premier eind mei. “Dit is een kans die we niet mogen missen.” Israelische en Amerikaanse functionarissen werken op dit moment in een gezamenlijk comité aan het bepalen van de exacte grenzen. Het uitgangspunt is hierbij de door de Amerikaanse president Trump in januari gepresenteerde kaart.

Instellen van sancties

Nederland is tegen de Israelische annexatieplannen. Dit standpunt is door de regering al meerdere malen geuit, waaronder recent in antwoord op Kamervragen. Volgens kabinet zijn de nederzettingen, evenals het uitbreiden van Israelisch recht naar deze nederzettingen, in strijd met het internationaal recht. De EU deelt dit standpunt. EU-Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell waarschuwde eerder deze maand voor “significante gevolgen” als Israel de annexatievoornemens doorzet. Of dit gaat gebeuren is overigens nog maar de vraag: volgens Amerikaanse bronnen zal er op 1 juli nog niks gebeuren. Ook Gantz liet deze week weten dat de coronapandemie nu prioriteit heeft.

Tijdens het notaoverleg Mensenrechtenrapportage weigerde minister Blok vorige week dan ook uitspraken te doen over het al dan niet instellen van sancties tegen Israel als het zijn voornemens doorzet. De SP diende vervolgens echter een motie in die Blok oproept om toch in kaart te brengen welke stappen Nederland kan nemen bij een eventuele annexatie. De motie werd ontraden door de minister, maar haalde toch een meerderheid door de steun van coalitiepartijen CDA en D66. Naast mede-indieners PvdA en GroenLinks stemden ook nog de Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS en de groep Krol/van Kooten-Arissen voor.

‘Ondiplomatiek’

De motie roept minister Blok op om, bij voorkeur met gelijkgestemde andere landen, “opties in kaart te brengen van (mogelijk) te nemen maatregelen indien Israel overgaat tot annexatie van Palestijns gebied”. Volgens de tekst van de motie is annexatie “een grove schending van het internationale recht”. Karabulut brengt in herinnering dat Nederland en de EU in het verleden vaker maatregelen hebben genomen tegen landen die het internationale recht schenden. In NRC vergelijkt het SP-Kamerlid de Israelische plannen met de Russische annexatie van de Krim: een vergelijking die, zoals reeds eerder aangegeven, niet opgaat.

De andere twee coalitiepartijen – de VVD en de ChristenUnie – lieten zich kritisch uit over de SP-motie. VVD-buitenlandwoordvoerder Sven Koopmans noemde Karabulut’s motie op Twitter “ondiplomatiek”. “Annexatie door Israel zou illegaal zijn en moet voorkomen worden,” aldus Koopmans. “Dat doen we natuurlijk niet door te stemmen voor een ondiplomatieke SP-motie maar door te werken aan een duidelijk en gezamenlijk Europees antwoord.” Joël Voordewind (CU) wees Karabulut er vorige week al op dat er eigenlijk helemaal geen sprake is van annexatie.


***************************
ENGLISH:

On Tuesday, a majority in the House of Representatives agreed to a motion by Sadet Karabulut (SP) calling on Minister Blok (Foreign Affairs) to map out any sanctions against Israel. Those sanctions may need to follow if Israel elects to annex parts of the West Bank from Wednesday, in line with US President Donald Trump's peace plan. The SP motion, tabled together with the PvdA and GroenLinks, made it through support from coalition parties CDA and D66.

Source: CIDI

Three other motions by Tunahan Kuzu (DENK), which called for the recognition of a Palestinian state and the search for international support for this, could not count on a Chamber majority on Tuesday afternoon.

Israeli law on the West Bank

According to the coalition agreement between Prime Minister Netanyahu (Likud) and Deputy Prime Minister Gantz (Blue-White), Likud will be allowed to vote from Wednesday on the application of Israeli law in certain settlements in the West Bank. Although there is no legal-technical annexation - it must be the annexation of territory of another sovereign state - the extension of Israeli law to the Jewish communities on the West Bank is popularly called annexation.

"For the first time since 1948, there is a historic opportunity to use sovereignty in concert [with the US] as a diplomatic, sovereign act of the State of Israel in Judea and Samaria," said the Prime Minister in late May. "This is an opportunity not to be missed." Israeli and US officials are currently working in a joint committee to determine the exact boundaries. The starting point is the map presented by US President Trump in January.

Establishment of sanctions

The Netherlands is against Israeli annexation plans. This position has been expressed several times by the government, including recently in response to parliamentary questions. According to the cabinet, the settlements, as well as the extension of Israeli law to these settlements, are in violation of international law. The EU shares this view. EU High Representative Josep Borrell warned earlier this month about “significant consequences” if Israel pushes through the annexation plans. Whether this will happen is still the question: according to American sources, nothing will happen on July 1. Gantz also announced this week that the corona pandemic is now a priority.

During the note consultation on Human Rights Reporting, Minister Blok therefore refused to make statements last week about whether or not to impose sanctions against Israel if it continues its intentions. However, the SP subsequently submitted a motion that Blok calls for to map out what steps the Netherlands can take in the event of an annexation. The motion was discouraged by the minister, but still won a majority by the support of coalition parties CDA and D66. In addition to co-applicants PvdA and GroenLinks, the Party for the Animals, DENK, 50PLUS and the group Krol / van Kooten-Arissen also voted in favor.

"Undiplomatic"

The motion calls on Minister Blok, preferably with like-minded other countries, to “map out options for (possible) measures to be taken if Israel proceeds to annex Palestinian territory”. According to the text of the motion, annexation is "a gross violation of international law". Karabulut recalls that in the past, the Netherlands and the EU have taken measures against countries that violate international law. In NRC, the SP Member of Parliament compares the Israeli plans with the Russian annexation of Crimea: a comparison that, as already indicated, does not hold.

The other two coalition parties - the VVD and the ChristenUnie - criticized the SP motion. VVD foreign spokesman Sven Koopmans called Karabulut's motion on Twitter “undiplomatic”. "Annexation by Israel would be illegal and should be prevented," said Koopmans. “Of course we do not do this by voting for an undiplomatic SP motion, but by working on a clear and joint European response.” Joël Voordewind (CU) pointed out to Karabulut last week that there is actually no question of annexation at all.


google translate