01 juli 2020

2020-07-01: Demonstratie in Amsterdam voor ‘martelaren en het Palestijnse verzet’ - Demonstration in Amsterdam for "Martyrs and the Palestinian Resistance"

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Radicale anti-Israelorganisaties demonstreren woensdagavond in Amsterdam tegen de mogelijke plannen van de Israelische regering om delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren. In de aankondiging van het protest wordt opgeroepen tot de vernietiging van Israel en wordt Palestijns terrorisme en martelaarschap verheerlijkt. Ook de organisatoren zelf zijn niet onomstreden: volgens verschillende onderzoeken zouden zij nauwe banden onderhouden met gewapende Palestijnse groepen.

Door: CIDI

De demonstratie ― georganiseerd door boycotorganisaties Samidoun, PGNL en BDS Nederland ― zal om 18.30 uur plaatsvinden op het Museumplein. CIDI roept de Amsterdamse politie op om de demonstratie strak in de gaten te houden, en direct te handhaven als er antisemitische uitlatingen worden gedaan of als er (zoals verwacht) terreur verheerlijkt wordt.

Israelische annexatieplannen

Volgens het regeerakkoord tussen premier Netanyahu en plaatsvervangend premier Gantz mag de Likoed-partij vanaf woensdag een voorstel in stemming brengen omtrent het toepassen van Israelisch recht in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Hoewel er juridisch-technisch gezien geen sprake is van annexatie – dan moet het gaan om het annexeren van territoir van een andere soevereine staat – wordt het uitbreiden van Israelisch recht naar de Joodse gemeenschappen op de Westoever in de volksmond annexatie genoemd.

Israelische en Amerikaanse functionarissen werken in een gezamenlijk comité aan het bepalen van de exacte grenzen van de annexatie. Het uitgangspunt is hierbij de door de Amerikaanse president Trump in januari gepresenteerde kaart. Of de plannen doorgaan is overigens nog maar de vraag: volgens een vertrouweling van Netanyahu zijn de annexatieplannen in ieder geval uitgesteld. Ook Gantz liet deze week weten dat de coronapandemie nu prioriteit heeft.

‘Lang leve de martelaren’

De mogelijke annexatie was desondanks reden voor Samidoun, PGNL en BDS Nederland om woensdagavond een demonstratie te organiseren. De uitnodiging op Facebook is doorspekt van radicaal taalgebruik en afbeeldingen. “We protesteren tegen de pogingen om Palestina en de bevrijdingsbeweging te liquideren en strijden voor de bevrijding van Palestina van de rivier tot aan de zee,” aldus de organisaties. De organisatoren winden er geen doekjes om dat ze Israels bestaansrecht volledig afwijzen. Er wordt dan ook gesproken over de “ruim honderd jaar durende zionistische kolonisatie van Palestina”.

Ze maken ook duidelijk hoe het gebied ‘bevrijd’ moet worden van de Joodse staat. De uitnodiging wordt afgesloten met “Lang leve de martelaren en het Palestijnse verzet,” waarmee terreur tegen onschuldige burgers door ‘martelaren’ verheerlijkt wordt. Op de poster (linksboven) is tevens een Palestijnse strijder afgebeeld met stenen in zijn hand. Meerdere Israelische burgers, waaronder baby’s, kwamen in het verleden om het leven doordat Palestijnen stenen op hun auto gooiden. Zelfs vorige maand nog overleed de 21-jarige soldaat Amit Ben Yigal toen er een grote steen op zijn hoofd werd gegooid door een Palestijn.

PFLP en Hamas

De verheerlijking van terreur is weinig verrassend, gelet op de organisatoren van de manifestatie. In ieder geval twee van de organisaties, Samidoun en PGNL, hebben banden met Palestijnse terreurgroepen. Samidoun heeft volgens het rapport Terrorists in Suits talloze connecties met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), bekend van vele aanslagen en vliegtuigkapingen. Als voorbeeld noemt het rapport een activist van Samidoun die werd getraind door Hezbollah in Libanon, en vervolgens geld uit Libanon en Syrië naar een PFLP-cel in België smokkelde. Mohammed Khatib, Europa-coördinator van Samidoun, is tevens lid van de PFLP.

Niet alleen de PFLP, maar ook de terreurbeweging Hamas is van de partij. PGNL wordt geleid door Amin Abou Rashed, volgens verschillende onderzoekers en inlichtingendiensten fondsenwerver voor Hamas in Europa. De connecties tussen PGNL en Hamas blijken ook uit openbare bronnen. Rashed is vorig jaar door de terreurgroep in de Gazastrook bijvoorbeeld benoemd tot goodwill-ambassadeur. Eerder (2012) ontving hij ook al een onderscheiding van Hamas-leider Ismail Haniyeh, vanwege zijn betrokkenheid bij de door Hamas gesteunde flotilla naar Gaza.

Dag van Woede

De demonstratie op het Museumplein maakt deel uit van de door Palestijnen uitgeroepen ‘Dag van Woede’. Deze werd woensdag afgekondigd door verschillende Palestijnse facties in de Gazastrook, waaronder de PFLP en Hamas, in reactie op de mogelijke Israelische annexatie van delen van de Westoever. Ook bij de Israelische ambassade in Den Haag vond woensdagmiddag een kleine demonstratie plaats in het kader van de Dag van Woede. Hamas-fondsenwerver Abou Rashed was hier ook bij aanwezig


****************************
ENGLISH:

Radical anti-Israel organizations demonstrate in Amsterdam on Wednesday evening against the possible plans of the Israeli government to annex parts of the West Bank. The announcement of the protest calls for the destruction of Israel and glorifies Palestinian terrorism and martyrdom. The organizers themselves are also not undisputed: according to various studies, they allegedly maintain close ties with armed Palestinian groups.

By: CIDI

The demonstration - organized by boycott organizations Samidoun, PGNL and BDS Nederland - will take place at 6.30 pm on Museumplein. CIDI calls on the Amsterdam police to closely monitor the demonstration and immediately enforce it if anti-Semitic statements are made or if (as expected) terror is glorified.

Israeli annexation plans

According to the coalition agreement between Prime Minister Netanyahu and Deputy Prime Minister Gantz, the Likud party will be able to put a proposal to vote on the application of Israeli law in settlements in the West Bank from Wednesday. Although there is no legal-technical annexation - it must be the annexation of territory of another sovereign state - the extension of Israeli law to the Jewish communities on the West Bank is popularly called annexation.

Israeli and US officials work in a joint committee to determine the exact boundaries of the annexation. The starting point is the map presented by US President Trump in January. Whether the plans go ahead is still the question: according to a confidant of Netanyahu, the annexation plans have in any case been postponed. Gantz also announced this week that the corona pandemic is now a priority.

"Long live the martyrs"

Nevertheless, the possible annexation was reason for Samidoun, PGNL and BDS Nederland to organize a demonstration on Wednesday evening. The invitation on Facebook is peppered with radical language and images. "We protest against efforts to liquidate Palestine and the liberation movement and fight for the liberation of Palestine from the river to the sea," said the organizations. The organizers don't care that they completely reject Israel's right to exist. It is therefore talked about "over a hundred years of Zionist colonization of Palestine".

They also clarify how the area should be "liberated" from the Jewish state. The invitation concludes with "Long Live the Martyrs and the Palestinian Resistance," glorifying terror against innocent civilians by "martyrs." The poster (top left) also depicts a Palestinian warrior with stones in his hand. Several Israeli civilians, including babies, were killed in the past due to Palestinians throwing stones at their cars. Even last month, 21-year-old soldier Amit Ben Yigal died when a large stone was thrown at his head by a Palestinian.

PFLP and Hamas

The glorification of terror is not surprising given the organizers of the event. At least two of the organizations, Samidoun and PGNL, have ties to Palestinian terror groups. Samidoun has numerous connections to the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), known for many attacks and hijackings, according to the Terrorists in Suits report. As an example, the report cites an activist from Samidoun who was trained by Hezbollah in Lebanon, then smuggled money from Lebanon and Syria to a PFLP cell in Belgium. Mohammed Khatib, Samidoun Europe Coordinator, is also a member of the PFLP.

Not only the PFLP, but also the terrorist movement Hamas is present. PGNL is led by Amin Abou Rashed, according to several investigators and intelligence fundraisers for Hamas in Europe. The connections between PGNL and Hamas are also apparent from public sources. For example, Rashed was named a goodwill ambassador by the terror group in the Gaza Strip last year. Earlier (2012), he also received an award from Hamas leader Ismail Haniyeh, for his involvement in the Hamas-backed flotilla to Gaza.

Day of Anger

The demonstration on Museumplein is part of the "Day of Anger" proclaimed by Palestinians. This was announced on Wednesday by several Palestinian factions in the Gaza Strip, including the PFLP and Hamas, in response to the possible Israeli annexation of parts of the West Bank. A small demonstration took place at the Israeli embassy in The Hague on Wednesday afternoon in the context of Day of Anger. Hamas fundraiser Abou Rashed was also present

google translate