10 juli 2020

2020-07-10: Nederland verleent weer steun aan anti-Israelcircus UNESCO - The Netherlands is again supporting UNESCO anti-Israel circus

Hans Wesseling, permanent vertegenwoordiger bij UNESCO in Parijs, bij de Uitvoerende Raad (2 juli 2020)

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

Ondanks de coronapandemie vond de Verenigde Naties (VN) deze week de tijd om opnieuw meerdere anti-Israelresoluties aan te nemen. Bij de bijeenkomst van de uitvoerende raad van UNESCO in Parijs werd de Joodse staat in twee resoluties onder meer aangevallen vanwege zijn archeologische opgravingen in de Oude Stad van Jeruzalem en militaire acties bij de grens met Gaza. Ook werd de ‘Palestijnse’ Grot van de Patriarchen in een van de resoluties “integraal onderdeel van het bezet Palestijns gebied” genoemd. Dat meldt het Simon Wiesenthal Center. Het centrum woonde afgelopen week de vergadering in Parijs bij.

Bron: CIDI

De resoluties werden volgens de Joodse mensenrechtenorganisatie unaniem aangenomen, waardoor een stemming achterwege bleef. Nederland, sinds 2017 lid van de uitvoerende raad, nam ondanks eerdere beloftes wederom geen stelling tegen het eenzijdige anti-Israelcircus bij de VN. Twee weken terug stemde Nederland bij de VN-Mensenrechtenraad ook al voor meerdere eenzijdige resoluties. Wederom blijkt dat de regering vooral in woord kritisch is op de Israelobsessie van de VN, terwijl de motie-Van der Staaij de regering juist oproept om actief stelling te nemen tegen de disproportionele behandeling van Israel

UNESCO – de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur – heeft de apolitieke taak om het werelderfgoed te beschermen. Al jaren wordt de organisatie echter beticht van anti-Israelisch en soms zelfs antisemitisch beleid. Geschiedvervalsing en een dubbele standaard ten aanzien van Israel zijn schering en inslag bij de VN-instantie. De Joodse historie van de stad Hebron wordt ontkend, archeologische opgravingen in Oost-Jeruzalem worden als illegaal bestempeld, en Joodse banden met de Tempelberg worden genegeerd.

Deze anti-Israelresoluties worden bij iedere vergadering opnieuw geïntroduceerd. Ook afgelopen week was het weer zover, op initiatief van Jordanië en de Palestijnse Autoriteit. De zogeheten uitvoerende raad van UNESCO – het dagelijks bestuur, waar 58 landen zitting in hebben – kwam tussen 29 juni en 10 juli bijeen in Parijs. Alle 58 landen stemden in met items 24 (‘Occupied Palestine’) en 25 (‘Concerning Educational and Cultural Institutions in the Occupied Arab Territories’), waarin Israel opnieuw als de enige boeman in het conflict wordt weggezet.

Gedemoniseerd

Met name onder item 24 wordt Israel weer eenzijdig gedemoniseerd. Zo roept de resolutie Israel op om alle acties in de Oude Stad van Jeruzalem ongedaan te maken. Archeologische opgravingen in Jeruzalem door de “Israelische bezettingsautoriteiten” zouden illegaal zijn volgens internationaal recht, en Israel wordt opgeroepen hier mee te stoppen. De Grot van de Patriarchen – waar de Joodse aartsvaders en -moeders zijn begraven – noemt de resolutie “integraal onderdeel van het bezet Palestijns gebied”.

Ook worden de militaire ontwikkelingen en “burgerdoden” rond de Gazastrook “ten zeerste betreurd”. In item 25 wordt Israel ervan beschuldigd het curriculum van Palestijnse scholen en universiteiten in Oost-Jeruzalem te censureren. De Palestijnen daarentegen blijven volledig buiten schot. Er wordt bijvoorbeeld geen melding gemaakt van het terrorisme en de raketaanvallen uit Gaza, het demoniseren van Israel en Joden in Palestijnse schoolboeken, of het verwoesten van eeuwenoud Joods erfgoed door de Palestijnse Autoriteit (PA).

‘Eeuwenlange beschaving’

Er is overigens ook goed nieuws: het besluit van UNESCO maakt nu melding van de Joodse, christelijke en islamitische banden met de heilige plaatsen. Eerder nam UNESCO nog een resolutie aan die alleen de islamitische connectie noemde, en slechts in het Arabisch naar de plekken refereerde. Amerika en Israel stapten, mede vanwege deze resolutie, in 2017 uit UNESCO. Het bekende plein bij de Westelijke Muur werd omschreven als “Al-Buraq Plaza” en de Tempelberg werd alleen “al-Haram al-Sharif” genoemd. De resoluties die afgelopen maandag werden aangenomen zijn dus in ieder geval al één stap vooruit.

Het anti-Israelische besluit van UNESCO kon desondanks op complimenten rekenen van Palestijnse politici. Volgens Hanan Ashrawi, lid van het uitvoerend comité van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), is er sprake van een “Israelische aanval tegen het Palestijnse erfgoed, verhaal en geschiedenis” en moet UNESCO hier meer tegen doen. Riyad Malki, minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit, wees er volgens persbureau Wafa op dat de Palestijnen de oorspronkelijke bewoners van het land zouden zijn en dat hun beschaving zich daar al “eeuwenlang, ononderbroken” afspeelt


***************************
ENGLISH:

Hans Wesseling, Permanent Representative to UNESCO in Paris, to the Executive Council (2 July 2020)

Despite the corona pandemic, the United Nations (UN) found time this week to re-adopt multiple anti-Israel resolutions. At the UNESCO Executive Council meeting in Paris, the Jewish state was attacked in two resolutions, including for its archaeological digs in the Old City of Jerusalem and military actions near the Gaza border. Also, one of the resolutions called the "Palestinian" Cave of the Patriarchs "an integral part of the occupied Palestinian territory." The Simon Wiesenthal Center reports this. The center attended the meeting in Paris last week.

Source: CIDI

The resolutions were unanimously adopted, according to the Jewish human rights organization, leaving no vote. Despite previous promises, the Netherlands, which has been a member of the executive council since 2017, again made no statement against the unilateral anti-Israel circus at the UN. Two weeks ago, the Netherlands also voted in favor of several unilateral resolutions at the UN Human Rights Council. Once again, it appears that the government is particularly critical in word of the Israel's obsession with the UN, while the Van der Staaij motion calls on the government to take an active stand against the disproportionate treatment of Israel.

UNESCO - the UN organization for education, science and culture - has the apolitical task of protecting the world heritage. For years, however, the organization has been accused of anti-Israeli and sometimes even anti-Semitic policies. History falsification and a double standard against Israel are rife with the UN agency. The Jewish history of the city of Hebron is denied, archaeological excavations in East Jerusalem have been declared illegal, and Jewish ties to the Temple Mount have been ignored.

These anti-Israel resolutions are reintroduced at every meeting. It was again last week, on the initiative of Jordan and the Palestinian Authority. The so-called Executive Council of UNESCO - the executive board, which includes 58 countries - met in Paris between June 29 and July 10. All 58 countries agreed to items 24 ("Occupied Palestine") and 25 ("Concerning Educational and Cultural Institutions in the Occupied Arab Territories"), again putting Israel out as the only bogeyman in the conflict.

Demonized

Particularly under item 24, Israel is demonized again unilaterally. Thus, the resolution calls on Israel to undo all actions in the Old City of Jerusalem. Archaeological excavations in Jerusalem by the “Israeli occupation authorities” are said to be illegal under international law, and Israel is called upon to stop this. The Cave of the Patriarchs - where the Jewish patriarchs and mothers are buried - calls the resolution "an integral part of the occupied Palestinian territory."

Military developments and “civilian deaths” around the Gaza Strip are also “deeply regretted”. In item 25, Israel is accused of censoring the curriculum of Palestinian schools and universities in East Jerusalem. The Palestinians, on the other hand, remain completely out of reach. For example, there is no mention of terrorism and rocket attacks from Gaza, demonization of Israel and Jews in Palestinian textbooks, or destruction of ancient Jewish heritage by the Palestinian Authority (PA).

"Centuries of civilization"

There is also good news: UNESCO's decision now mentions the Jewish, Christian and Islamic ties with the holy places. Earlier, UNESCO passed a resolution that only mentioned the Islamic connection, and only referred to the places in Arabic. Partly because of this resolution, America and Israel left UNESCO in 2017. The famous square at the Western Wall was described as "Al-Buraq Plaza" and the Temple Mount was only called "al-Haram al-Sharif". The resolutions adopted last Monday are therefore at least one step forward.

Nevertheless, UNESCO's anti-Israeli decision has received compliments from Palestinian politicians. According to Hanan Ashrawi, member of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization (PLO), there is an "Israeli attack on Palestinian heritage, story and history" and UNESCO needs to do more. Palestinian Authority Secretary of State Riyad Malki pointed out, according to Wafa news agency, that the Palestinians are the original inhabitants of the country and that their civilization has been going on there for “uninterrupted” centuries.

google translate