15 juli 2020

2020-07-15: BZ-ministers roepen Borrell op opties in kaart te brengen tegen Israëlische annexatieplannen - Foreign Affairs ministers call on Borrell to map options against Israeli annexation

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en EU-Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell (ten tijde van het nemen van deze foto in 2018 nog de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken). Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken / Flickr.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In een brief roepen elf Buitenlandse Zaken-ministers van EU-lidstaten Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell op mogelijke opties in kaart te brengen om Israël van annexatie te weerhouden. De Nederlandse minister Stef Blok is een van de ondertekenaars.

Bron: CIDI

In de op vrijdag verstuurde brief eisen de elf ministers van Buitenlandse Zaken van Borrell dat de Europese Unie een lijst opstelt met mogelijke reacties als Israël overgaat tot het uitbreiden van soevereiniteit naar delen van de Westelijke Jordaanoever. De brief is ondertekende door de Buitenlandse Zaken-ministers van België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Ierland, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal en Zweden.

De brief aan de EU-Hoge Vertegenwoordiger is ook door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok ondertekend. De minister is door de Tweede Kamer opgeroepen om , bij voorkeur met gelijkgestemde andere landen, “opties in kaart te brengen van (mogelijk) te nemen maatregelen indien Israel overgaat tot annexatie van Palestijns gebied”. De motie werd door het Nederlandse parlement aangenomen met steun van CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK en Groep Krol/vKA.

Uitbreiden van Israëlisch recht

De Westelijke Jordaanoever werd na de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog van 1948 geannexeerd door Jordanië. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 veroverde Israël de Westoever, nadat Jordaanse artillerie de Joodse staat onder vuur nam. Onder de Oslo-akkoorden van 1993 getekend tussen Israël en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), is de Westoever verdeeld in drie verschillende gebieden – A, B en C.

Zone A valt geheel onder de Palestijnse Autoriteit (PA). In zone B is de administratie in handen van de PA maar de veiligheid in handen van Israël. Zone C is geheel in Israëlische handen en valt onder de militaire wetgeving in Israël. De bedoeling was dat de Oslo-akkoorden een opmaat naar een permanente tweestatenoplossing zou zijn, maar latere onderhandelingen hebben niet tot een dergelijke overeenkomst geleid.

Het regeerakkoord van de nieuwe Israëlische coalitie bevat een provisie waarmee Benjamin Netanyahu’s Likoed vanaf 1 juli een voorstel in stemming mag brengen omtrent het toepassen van Israëlisch recht in bepaalde nederzettingen in zone C van de Westelijke Jordaanoever. Het uitbreiden van dit Israëlische recht zou in lijn zijn met het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump. Hoewel er juridisch-technisch gezien geen sprake is van annexatie – dan moet het gaan om het annexeren van territoir van een andere soevereine staat – wordt het uitbreiden van Israëlisch recht naar de Joodse gemeenschappen op de Westoever in de volksmond annexatie genoemd.

Op 1 juli gebeurde echter niks. De Israëlische regering is niet overgegaan tot het uitbreiden van Israëlisch recht naar delen van de Westelijke Jordaanoever en heeft hier ook geen concrete aankondiging toe gedaan. De verwachting was dat in verband met de internationale druk ‘slechts’ soevereiniteit over enkele nederzettingsblokken zoals Gush Etzion, Ma’ale Adumim of Ariel uitgesproken zou worden – maar ook hier was geen sprake van.

Volgens het kantoor van premier Netanyahu wordt er nog gediscussieerd met de Trump-administratie. Eerder liet plaatsvervangend premier Gantz al weten dat de 1 juli-datum “niet heilig is”. De Blauw-Wit leider acht het van belang dat een annexatie niet unilateraal moet plaatsvinden, maar hand in hand moet gaan met een brede diplomatieke campagne – waar ook de Palestijnen voordeel uit kunnen halen.

‘Venster sluit zich snel’

De elf Buitenlandse Zaken-ministers stellen in hun brief aan Borrell dat “het venster om annexatie tegen te gaan zich snel sluit”. De EU-Hoge Vertegenwoordiger werkt al sinds 15 mei aan een lijst van opties als Israël overgaat tot het uitbreiden van soevereiniteit naar delen van de Westoever. De ministers klagen echter dat de opties-paper nog niet af is en ook nog niet door hen is ingezien. 

“Het is belangrijk om duidelijkheid te verschaffen over de juridische en politieke implicaties van annexatie”, aldus de Buitenlandse Zaken-ministers. De ministers verzoeken de EU-Hoge Vertegenwoordiger hen inzage te geven in een “document dat in nauw overleg met de Commissie is opgesteld, een overzicht van de betrekkingen tussen de EU en Israël weergeeft, de juridische gevolgen van annexatie analyseert en een lijst weergeeft van mogelijke acties hiertegen – waaronder automatische triggers van alle overeenkomsten tussen de EU en Israël en de respectievelijke verantwoordelijkheden van de Commissie. 

De ondertekenaars van de brief stellen dat een dergelijke opties paper bij zal dragen aan hun pogingen om Israël ervan te weerhouden over te gaan tot annexatie. Vorige week publiceerden de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Frankrijk, Egypte en Jordanië een gezamenlijke verklaring dat als Israël zijn soevereiniteit uitbreidt naar delen van de Westoever, dit mogelijk gevolgen voor de betrekkingen zal hebben. Eerder waarschuwde Hoge Vertegenwoordiger Borrell al dat annexatie “significante gevolgen” zal hebben voor de betrekkingen tussen de EU en Israël.


***************************
ENGLISH:

Dutch Minister of Foreign Affairs Stef Blok and EU High Representative Josep Borrell (at the time of taking this photo in 2018, the Spanish Minister of Foreign Affairs). Source: Ministry of Foreign Affairs / Flickr.

In a letter, eleven foreign affairs ministers from EU member states call on High Representative Josep Borrell to identify possible options to prevent Israel from annexing. Dutch minister Stef Blok is one of the signatories.

Source: CIDI

In the letter sent on Friday, Eleven Borrell foreign ministers demand that the European Union draw up a list of possible responses if Israel moves to extend sovereignty to parts of the West Bank. The letter was signed by the Foreign Ministers of Belgium, Denmark, Finland, France, Italy, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Portugal and Sweden.

The letter to the EU High Representative was also signed by the Dutch Minister of Foreign Affairs Stef Blok. The minister has been called on by the House of Representatives, preferably with like-minded other countries, to “map out options for (possible) measures to be taken if Israel proceeds to annex Palestinian territory”. The motion was passed by the Dutch parliament with the support of CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK and Groep Krol / vKA.
Extending Israeli law

The West Bank was annexed by Jordan after the 1948 Israeli War of Independence. During the Six-Day War in 1967, Israel conquered the West Bank after Jordanian artillery attacked the Jewish state. Under the 1993 Oslo Accords signed between Israel and the Palestine Liberation Organization (PLO), the West Bank is divided into three different areas - A, B, and C.

Zone A is entirely under the Palestinian Authority (PA). In zone B, the administration is in the hands of the PA but security in the hands of Israel. Zone C is wholly Israeli owned and subject to military law in Israel. The Oslo Accords were intended to be a prelude to a permanent two-state solution, but subsequent negotiations have not led to such an agreement.

The coalition agreement of the new Israeli coalition contains a provision that will allow Benjamin Netanyahu's Likud to vote on a proposal to apply Israeli law in certain settlements in Zone C of the West Bank from July 1. Extending this Israeli right would be in line with US President Donald Trump's peace plan. Although there is no legal-technical annexation - it must be the annexation of territory of another sovereign state - the extension of Israeli law to the Jewish communities on the West Bank is popularly called annexation.

However, nothing happened on July 1. The Israeli government has not proceeded to extend Israeli law to parts of the West Bank and has not made any concrete announcement to that effect. Due to international pressure, it was expected that "only" sovereignty would be pronounced over some settlement blocks such as Gush Etzion, Ma'ale Adumim or Ariel - but this was not the case either.

Prime Minister Netanyahu's office is still discussing with the Trump administration. Deputy Prime Minister Gantz previously said that the July 1 date is "not holy." The Blue-White leader considers it important that an annexation should not take place unilaterally, but should go hand in hand with a broad diplomatic campaign - which can also benefit the Palestinians.
"Window closes quickly"

In their letter to Borrell, the eleven foreign ministers state that "the window to combat annexation is closing fast". The EU High Representative has been working on a list of options since 15 May when Israel moves to extend sovereignty to parts of the West Bank. Ministers, however, complain that the options paper has not yet been finalized and has not yet been inspected by them.

"It is important to clarify the legal and political implications of annexation," said Foreign Affairs ministers. Ministers invite the EU High Representative to provide them with access to a “document prepared in close consultation with the Commission, which provides an overview of EU-Israel relations, analyzes the legal implications of annexation and lists possible actions against this - including automatic triggers of all agreements between the EU and Israel and the respective responsibilities of the Commission.

The signatories to the letter state that such an options paper will contribute to their efforts to deter Israel from annexing. Last week, the foreign ministers of Germany, France, Egypt and Jordan issued a joint statement that if Israel extends its sovereignty to parts of the West Bank, it may affect relations. Earlier, High Representative Borrell warned that annexation will have "significant implications" for EU-Israel relations.

google translate