22 juli 2020

2020-07-22: Pieter Omtzigt gaat kamervragen stellen over Nederlands geld naar PA terroristen - Pieter Omtzigt is going to ask parliamentary questions about Dutch money to PA terrorists

Foto: Pieter Omtzigt (Screenshot Youtube)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Omtzigt heeft zijn pijlen gericht op het subsidiebeleid van de Nederlandse regering nu bekend is geworden dat Nederlands geld is gebruikt voor het financieren van het salaris van enkele Palestijnse terroristen.

Bron: Door: Joods.nl - Benjamin de Vries -
Dat heeft het CDA-kamerlid bekend gemaakt via Twitter. Aangehecht bij de tweet was een reeks vragen die de Twentenaar heeft opgesteld samen met collega Van Helvert, eveneen van het CDA. De vragen zijn gericht aan minister Kaag.

Van Helvert schrijft op Twitter rake woorden: “Juist om steun te kunnen geven aan de Palestijnse ontwikkelingen, moet het geld goed terecht komen. Misbruik van de hulpgelden veegt draagvlak onder de steun weg”.

Aan de vragen te zien, poogt Pieter Omtzigt niet alleen achter het feitenrelaas te komen hoe de regering op welke momenten met deze kwestie is omgegaan, maar ook toezien op de wijze hoe de regering zichzelf gaat onderzoeken in deze.

Dit zijn de vragen van Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert:

 1. Kunt u de hele briefwisseling tussen UK Laywers for Israel en de Nederlandse regering aan de kamer toekomen?
 2. Heeft u, met de kennis van nu, een aantal vragen van hen onvolledig beantwoord? Zo ja, welke signalen zijn niet goed opgepakt?
 3. Op welke datum heeft UAWC de Nederlandse vertegenwoordiging geïnformeerd over het feit dat twee van haar medewerkers gearresteerd waren als terrorisme verdachte?
 4. Op welke datum heeft UAWC de salarissen van deze twee medewerkers stop gezet?
 5. Hoe lang (van welke datum tot welke datum) is er geld betaald aan deze twee medewerkers? en hoeveel salaris betreft het?
 6. Op welke datum was het bij Nederland duidelijk dat de twee medewerkers betaald zijn?
 7. Hoeveel geld zou UAWC ontvangen aan subsidie van Nederland dit jaar en hoeveel daarvan is al overgemaakt? En op welke data is dat gebeurd?
 8. Kunt u de laatste twee audits van UAWC aan de kamer doen toekomen alsmede alle jaarrekeningen of stukken waarmee de Nederlandse subsidie van UAWC verantwoord is over de jaren 2017-2020?
 9. Acht u de controle over substantiële subsidiebedragen aan UAWC de afgelopen jaren voldoende?
 10. Wie gaat nu onderzoek uitvoeren en wat is de onderzoeksopdracht?
 11. Kunt u deze vragen een voor een, zorgvuldig en binnen drie weken beantwoorden?

Onze verslaggever in Israel, Joop Soesan, heeft reeds op 3 oktober 2019, 4 oktober 2019, 22 december 2019, 29 december 2019 en 13 mei 2020 artikelen op joods.nl gepubliceerd waarin hij schrijft dat de betreffende Palestijnse NGO die Nederlandse hulpgelden ontvangt banden heeft met terreurorganisatie PFLP.


************************
ENGLISH:

Foto: Pieter Omtzigt (Screenshot Youtube)

Omtzigt has focused on the subsidy policy of the Dutch government now that it has become known that Dutch money has been used to finance the salaries of some Palestinian terrorists.

Source: By: Joods.nl - Benjamin de Vries - July 22, 2020

The CDA MP has announced this via Twitter. Attached to the tweet was a series of questions that the person from Twente prepared together with colleague Van Helvert, one of the CDA. The questions were addressed to Minister Kaag.

Van Helvert writes striking words on Twitter: “It is precisely in order to support Palestinian developments that the money has to go to the right place. Abuse of the aid funds wipes support under the aid ”.

Judging by the questions, Pieter Omtzigt not only tries to find out the factual account of how the government has dealt with this issue at what times, but also to monitor how the government will investigate itself in this matter.

These are the questions of Pieter Omtzigt and Martijn van Helvert:

1. Can you send the entire correspondence between UK Laywers for Israel and the Dutch government to the Chamber?

2. With your current knowledge, have you answered some of their questions incompletely? If so, which signals were not properly addressed?

3. On what date did UAWC inform the Dutch representation that two of its employees had been arrested as a terrorism suspect?

4. On what date did UAWC terminate the salaries of these two employees?

5. How long (from which date to which date) was money paid to these two employees? and how much salary is it?

6. On what date was it clear to the Netherlands that the two employees have been paid?

7. How much money would UAWC receive in subsidies from the Netherlands this year and how much has already been transferred? And on what dates did that happen?

8. Can you submit the last two audits of UAWC to the Chamber, as well as all annual accounts or documents with which the UAWC Dutch subsidy is justified over the years 2017-2020?

9. Do you consider that control of substantial subsidy amounts to UAWC has been sufficient in recent years?

10. Who is going to conduct research and what is the research assignment?

11.Can you answer these questions one by one, carefully and within three weeks?

Our reporter in Israel, Joop Soesan, has already published articles on joods.nl on October 3, 2019, October 4, 2019, December 22, 2019, December 29, 2020 and in which he writes that the Palestinian NGO that receives Dutch aid funds has links with terrorist organization PFLP.