23 juli 2020

2020-07-23: Nederlandse diplomaten Ramallah op de foto met Palestijnse terreurverdachten - Dutch diplomats Ramallah in the picture with Palestinian terror suspects

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Diplomaten van het Nederlandse vertegenwoordigingskantoor in de Palestijnse stad Ramallah staan op de foto met de verdachte van de terreuraanval waarbij vorig jaar de 17-jarige Rina Shnerb om het leven kwam. De foto’s, die in 2017 op de Facebookpagina van het Nederlandse kantoor in Ramallah zijn geplaatst, werden woensdagavond gepubliceerd op GeenStijl. Ze werden genomen ter gelegenheid van het ondertekenen van het subsidiecontract met de omstreden Union of Agricultural Work Committees (UAWC).

Door: CIDI

Op de foto poseren diplomaten Henny de Vries en Wijnand Marchal met terreurverdachte Abdul Razeq Farraj. Op de foto staan ook Rezeq Al-Barghothy en Ubai Aboudi, die net als Razeq Farraj gelieerd zijn aan het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). De bewering van minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking), dat er nog steeds geen aanwijzingen bekend zijn dat de UAWC banden onderhoudt met de PFLP, is dan ook ongeloofwaardig.

Op 23 augustus vond een dodelijke bomaanslag plaats bij de Ein Dubin-bron, nabij de nederzetting Dolev. De 46-jarige rabbijn Eitan Shnerb en zijn 19-jarige zoon Dvir raakten gewond toen het explosief afging. De 17-jarige Rina kwam bij de aanval om het leven. Na de aanslag heeft de Israelische veiligheidsdienst Shin Bet een aantal terreurverdachten gearresteerd, die allen tot dezelfde PFLP-cel zouden behoren die achter de aanslag zit. Amer Sarbid wordt ervan verdacht de celleider te zijn. Arbid was eerder de financieel directeur van de UAWC.

Ook andere banden tussen de UAWC en de PFLP zijn uitgebreid gedocumenteerd. USAID, het Amerikaanse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, noemde de UAWC reeds in 1993 (!) de “landbouworganisatie” van de PFLP. De Palestijnse factie Fatah zegt ook dat de UAWC gelieerd is aan de PFLP. In het rapport Terrorists in Suits van het Israëlische ministerie van Strategische Zaken komen ook meerdere banden tussen PFLP-leden en de Palestijnse NGO naar voren.

Prominente PFLP-leden

Rezeq Al-Barghothy, uiterst links op de woensdag gepubliceerde foto, is bestuursvoorzitter van de UAWC. Daarnaast wordt hij – zo blijkt uit onderzoek van NGO Monitor – gezien als de vertegenwoordiger van Ahmad Sa’adat, secretaris-generaal van de PFLP en momenteel gevangene in een Israelische gevangenis. Als zodanig wordt Al-Barghothy ook beschreven in Palestijnse media. Ook nam hij deel aan een solidariteitsbijeenkomst voor Palestijnse gevangenen, waar Al-Barghothy werd gefotografeerd met PFLP-flyers in zijn handen. Dit was reeds in 2016 bekend, voordat hij werd verwelkomd op het Nederlandse kantoor in Ramallah.

Uiterst rechts staat Ubai Aboudi. De Palestijn werd volgens het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken al in 2005 gearresteerd omdat hij deel uitmaakte van een terreurcel. Aboudi was van plan om te assisteren bij het vervoeren van zelfmoordterroristen en een autobom naar een museum in Israel. Onlangs zat hij nog vier maanden in een Israelische cel vanwege zijn lidmaatschap van de PFLP. PFLP’er Abdul Razeq Farraj zou hem de opdracht hebben gegeven meer leden te ronselen voor zijn terreurcel.

De derde PFLP’er die op de foto staat met Nederlandse diplomaten is Abdul Razeq Farraj, direct verantwoordelijk voor de moordaanslag op de 17-jarige Rina. Farraj zat tussen 1985 en 1991 een celstraf uit voor zijn lidmaatschap van de PFLP. Na zijn vrijlating bleef hij zich bezighouden met terrorisme, en werd hij om de haverklap opgepakt. Zo zat Farraj drie maanden na zijn bezoek aan de Nederlandse vertegenwoordiging in februari 2017 alweer in de cel.

Op 23 oktober 2019 werd Abdul Razeq Farraj opnieuw gearresteerd, deze keer op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag in Dolev. Hij zou volgens de aanklacht samen met hoofdverdachte Samer Arbid – die tevens werkzaam is geweest voor de UAWC – verantwoordelijk zijn geweest voor het voorbereiden van de bomaanslag. Arbid hield Farraj op de hoogte van alle ontwikkelingen, en de laatstgenoemde rekruteerde ook nieuwe terroristen.

Glashard ontkend

Afgelopen maandag gaf minister Kaag eindelijk toe dat twee van de verdachten van de dodelijke aanslag gedeeltelijk betaald werden met Nederlandse subsidiegelden. CIDI, UK Lawyers for Israel en NGO Monitor vroegen hier reeds maanden aandacht voor, maar tot nu toe werden de banden tussen de UAWC en de terreurbeweging glashard ontkend in Den Haag. De PFLP-affiliatie van meerdere UAWC-medewerkers was echter reeds bekend toen zij op 2 februari 2017 in Ramallah het subsidiecontract met Nederland kwamen ondertekenen. Ook andere bewijzen, zoals het 27 jaar oude USAID-rapport, werden genegeerd.

Toch probeert de minister nog altijd de banden tussen de ‘landbouworganisatie’ en de PFLP te bagatelliseren. “Nee, er zijn geen aanwijzingen bekend bij Nederland en andere donoren dat UAWC banden onderhoudt met de PFLP. Subsidiering had dan geen doorgang kunnen vinden”, aldus Kaag afgelopen maandag in antwoord op Kamervragen. Opvallend, gezien het feit dat drie van de vier aanwezigen bij het ondertekenen van het subsidiecontract banden hebben met de terreurgroep. Minister Kaag heeft een onderzoek ingesteld naar de banden. De subsidie is om deze reden opgeschort, maar het is niet uitgesloten dat Nederland de UAWC weer gaat financieren.

Politiek activisme in Ramallah

De Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah stond overigens al niet bekend als een diplomatieke post met een schoon blazoen. Er lijkt structureel sprake te zijn van pro-Palestijnse sympathieën. Zo huurde de vorige Nederlandse vertegenwoordiger, Peter Mollema, bijvoorbeeld zijn eigen zoon in als stagiair en was hij verantwoordelijk voor subsidie aan een anti-Israel organisatie waar zijn eigen zoon voor werkte. Mollema was tevens hoofd van de Nederlandse missie ten tijde van de subsidieverlening aan de UAWC.

Wijnand Marchal, momenteel werkzaam bij de Nederlandse ambassade in Boekarest, gaf in januari een ‘like’ op het besluit van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) om een delegatie van de ChristenUnie te boycotten. In het beledigende PLO-statement werd CU-Kamerlid Joël Voordewind een “anti-Palestijnse activist” genoemd. Naar aanleiding van de ophef over het hartje op het bericht, heeft de ambtenaar zijn Twitter-account op slot gezet en meerdere accounts die een interactie aangingen met de tweet die op de ‘like’ wezen geblokkeerd.

In het huisvestingsbeleid van werknemers van de Nederlandse diplomatieke posten in Israel en de Palestijnse gebieden lijkt daarnaast sprake te zijn van een dubbele standaard omtrent de status van Jeruzalem. Hoewel diplomaten werkzaam voor de Nederlandse ambassade in Israel uit praktische overwegingen in Tel Aviv wonen, is personeel van de Nederlandse vertegenwoordiging in de Palestijnse stad Ramallah woonachtig in Oost-Jeruzalem. De laatstgenoemde keuze is echter gemaakt om politieke redenen.

Waar CIDI vorig jaar al op wees, geeft minister Kaag nu eindelijk ook toe: er gingen Nederlandse subsidies naar een Palestijnse NGO met terreurverdachten van de PFLP in dienst. Lees meer over deze zaak →


********************************
ENGLISH:


Diplomats from the Dutch representation office in the Palestinian city of Ramallah are pictured with the suspect in the terrorist attack that killed 17-year-old Rina Shnerb last year. The photos, which were posted on the Facebook page of the Dutch office in Ramallah in 2017, were published on GeenStijl on Wednesday evening. They were taken on the occasion of the signing of the grant contract with the controversial Union of Agricultural Work Committees (UAWC).

By: CIDI

In the photo, diplomats Henny de Vries and Wijnand Marchal pose with terror suspect Abdul Razeq Farraj. The photo also shows Rezeq Al-Barghothy and Ubai Aboudi, who, like Razeq Farraj, are affiliated with the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). The statement by Minister Kaag (Development Cooperation) that there are still no indications that the UAWC maintains ties with the PFLP is therefore implausible.

A deadly bomb attack took place on August 23 at the Ein Dubin spring, near the Dolev settlement. 46-year-old rabbi Eitan Shnerb and his 19-year-old son Dvir were injured when the explosive went off. 17-year-old Rina was killed in the attack. Following the attack, Israeli security agency Shin Bet arrested a number of terror suspects, all of whom would belong to the same PFLP cell behind the attack. Amer Sarbid is suspected of being the cell leader. Arbid was previously the financial director of the UAWC.

Other links between the UAWC and the PFLP have also been extensively documented. USAID, the American agency for development cooperation, already called the UAWC in 1993 (!) The “agricultural organization” of the PFLP. The Palestinian faction Fatah also says the UAWC is affiliated with the PFLP. The Terrorists in Suits report by the Israeli Ministry of Strategic Affairs also highlights multiple links between PFLP members and the Palestinian NGO.

Prominent PFLP members

Rezeq Al-Barghothy, photo on the far left on Wednesday, is chairman of the UAWC. In addition, according to research by NGO Monitor, he is seen as the representative of Ahmad Sa'adat, secretary general of the PFLP and currently a prisoner in an Israeli prison. As such, Al-Barghothy is also described in Palestinian media. He also attended a solidarity meeting for Palestinian prisoners, where Al-Barghothy was photographed holding PFLP flyers in his hands. This was already known in 2016, before he was welcomed at the Dutch office in Ramallah.

On the far right is Ubai Aboudi. The Palestinian was arrested as early as 2005, according to the Israeli foreign ministry, for being part of a terror cell. Aboudi planned to assist in transporting suicide bombers and a car bomb to a museum in Israel. He recently spent four months in an Israeli cell because of his membership in the PFLP. PFLPer Abdul Razeq Farraj is said to have ordered him to recruit more members for his terror cell.

The third PFLPer in the picture with Dutch diplomats is Abdul Razeq Farraj, directly responsible for the murder attempt on 17-year-old Rina. Farraj served a prison sentence for his membership in the PFLP between 1985 and 1991. After his release, he continued to engage in terrorism and was arrested every so often. For example, Farraj was in prison again three months after his visit to the Dutch representation in February 2017.

On October 23, 2019, Abdul Razeq Farraj was arrested again, this time on suspicion of involvement in the Dolev attack. He is said to have been responsible for preparing the bombing, along with prime suspect Samer Arbid - who also worked for the UAWC. Arbid kept Farraj informed of all developments, and the latter also recruited new terrorists.

Glass hard denied

Last Monday, Minister Kaag finally admitted that two of the suspects of the fatal attack were partially paid with Dutch subsidies. CIDI, UK Lawyers for Israel and NGO Monitor have been calling attention to this for months, but until now the ties between the UAWC and the terrorist movement have been denied in The Hague. However, the PFLP affiliation of several UAWC employees was already known when they came to sign the subsidy contract with the Netherlands on 2 February 2017 in Ramallah. Other evidence, such as the 27-year-old USAID report, was also ignored.

However, the minister is still trying to downplay the ties between the "agricultural organization" and the PFLP. “No, there are no indications from the Netherlands and other donors that UAWC maintains ties with the PFLP. Subsidies would then not have been able to proceed ”, Kaag said last Monday in response to parliamentary questions. This is striking, given that three out of four attendees are associated with the terror group when signing the subsidy contract. Minister Kaag has launched an investigation into the tires. The subsidy has been suspended for this reason, but it cannot be ruled out that the Netherlands will start to finance the UAWC again.

Political activism in Ramallah

The Dutch representation in Ramallah was not known as a diplomatic post with a clean face. There seems to be structural pro-Palestinian sympathies. For example, the previous Dutch representative, Peter Mollema, hired his own son as an intern and was responsible for subsidizing an anti-Israel organization for which his own son worked. Mollema was also head of the Dutch mission when the subsidy was granted to the UAWC.

Wijnand Marchal, currently working at the Dutch Embassy in Bucharest, gave a "like" to the decision of the Palestine Liberation Organization (PLO) in January to boycott a delegation from the Christian Union. In the insulting PLO statement, CU MP Joël Voordewind was called an “anti-Palestinian activist”. Following the fuss about the heart of the message, the official has locked his Twitter account and multiple accounts that interacted with the tweet that blocked the "like" creature.

In addition, the housing policy of employees of the Dutch diplomatic missions in Israel and the Palestinian territories seems to have a double standard regarding the status of Jerusalem. Although diplomats working for the Netherlands Embassy in Israel live in Tel Aviv for practical reasons, staff of the Dutch representation in the Palestinian city of Ramallah lives in East Jerusalem. However, the latter choice was made for political reasons.

What CIDI already pointed out last year, Minister Kaag now finally admits: Dutch subsidies went to a Palestinian NGO with terrorist suspects from the PFLP.
Read more about this case →