31 juli 2020

2020-07-31: PVV vraagt om Nederlandse steun aan Israël in strijd tegen Hezbollah - PVV asks for Dutch support for Israel to fight against Hezbollah

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Naar aanleiding van de maandag door Israël verijdelde aanval van Hezbollah, hebben Raymond de Roon en Geert Wilders (beide PVV) Kamervragen ingediend. De PVV vraagt minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok onder andere om Nederlandse hulp en steun aan Israël te bieden.

Bron: CIDI

Maandagmiddag probeerden militanten van de door Iran gesteunde terreurbeweging Hezbollah vanuit Libanon Israël te infiltreren. De terroristen werden door het Israëlische leger opgemerkt die het vuur opende, waarop de Hezbollah-strijders terug naar Libanon vluchtten.

Aanleiding voor de mislukte aanval was het omkomen van een Hezbollah-strijder een week eerder bij een Israëlische luchtaanval in Syrië . De Israëlische luchtmacht opereert in Syrië om wapentransporten bestemd voor Iraanse proxies tegen te houden en de ingraving van de Iraanse Revolutionaire Garde aan de grens met Israël tegen te gaan.

Daar de aanval van Hezbollah maandag is mislukt, houdt Israël rekening met een nieuwe poging door de Libanese terreurbeweging. Het Israëlische leger is in verhoogde staat van paraatheid en Iron Dome-luchtafweersystemen worden in het noorden van de Joodse staat ingezet.

Naar aanleiding van de aanval door Hezbollah, hebben De Roon en Wilders van de PVV Kamervragen ingediend. De PVV-Kamerleden spreken van een “gevaarlijke en onrechtmatige escalatie” door Hezbollah-terroristen, en stellen dat de in Zuid-Libanon gestationeerde VN-vredesmacht UNIFIL “keihard” moet optreden tegen de aanwezigheid van Hezbollah.

De Roon en Wilders stellen dat de Europese Unie “jammerlijk faalt door de politieke tak van Hezbollah niet als terroristische organisatie aan te merken”. De EU duidt alleen de gewapende tak van de Iraanse proxy aan als terroristische organisatie. Nederland en sinds kort Duitsland duiden al wel Hezbollah geheel als terreurgroep aan. Onlangs hebben 236 politici uit verschillende Europese landen en de Verenigde Staten de EU in een open brief opgeroepen dit voorbeeld te volgen.

De PVV vraagt aan minister Blok om Nederlandse hulp en steun te bieden aan Israël. De Roon en Wilders verklaren “dat Hezbollah een verlengstuk is van het islamo-fascistische Iran, dat er uitsluitend toe dient om Israel aan te vallen”.

 

2020Z14423

(ingezonden 30 juli 2020)

Vragen van de leden Wilders en de Roon (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over toenemende agressie van Hezbollah tegen Israel.

  1. Kent u het bericht “Vrees voor actie van Hezbollah”?
  2. Deelt u de mening dat de aanval door Hezbollah-terroristen op een Israelische legerpost een gevaarlijke en onrechtmatige escalatie is tegen de Joodse Staat Israel?
  3. Vindt u ook dat Hezbollah een verlengstuk is van het islamo-fascistische Iran, dat er uitsluitend toe dient om Israel aan te vallen?
  4. Deelt u de mening dat de aanwezigheid van VN-militairen langs de Libanese grens met Israel van nul en generlei waarde is zolang zij niet keihard optreden tegen de aanwezigheid van Hezbollah in het grensgebied?
  5. Deelt u de mening dat de Europese Unie tot op de dag van vanndaag jammerlijk faalt door de politieke tak van Hezbollah niet als terroristische organisatie aan te merken?
  6. Wilt u Nederlandse hulp en steun bieden aan Israel? Zo nee, waarom niet?


******************************
ENGLISH:

Following the attack by Hezbollah on Monday, foiled by Israel, Raymond de Roon and Geert Wilders (both PVV) have submitted parliamentary questions. The PVV asks Minister of Foreign Affairs Stef Blok, among other things, to provide Dutch aid and support to Israel.

Monday afternoon, militants of the Iranian-backed Hezbollah terrorist movement attempted to infiltrate Israel from Lebanon. The terrorists were noticed by the Israeli army that opened fire, and the Hezbollah fighters fled back to Lebanon.

The failed attack was prompted by the death of a Hezbollah fighter in an Israeli airstrike in Syria a week earlier. The Israeli Air Force is operating in Syria to block arms transfers to Iranian proxies and to stop the Iranian Revolutionary Guard burial at the border with Israel.

As Hezbollah's attack failed on Monday, Israel is anticipating a new attempt by the Lebanese terrorist movement. The Israeli military is on alert and Iron Dome anti-aircraft systems are deployed to the north of the Jewish state.

Following the attack by Hezbollah, De Roon and Wilders of the PVV have submitted parliamentary questions. The PVV MPs speak of a "dangerous and wrongful escalation" by Hezbollah terrorists, and say that the UN peacekeeping force UNIFIL stationed in South Lebanon must act "hard" against the presence of Hezbollah.

De Roon and Wilders argue that the European Union "fails miserably by not classifying the political arm of Hezbollah as a terrorist organization." The EU only designates the armed branch of the Iranian proxy as a terrorist organization. The Netherlands and recently Germany have already designated Hezbollah entirely as a terror group. Recently, 236 politicians from various European countries and the United States called on the EU to follow suit in an open letter.

The PVV asks Minister Blok to provide Dutch aid and support to Israel. De Roon and Wilders declare that "Hezbollah is an extension of Islamo-fascist Iran, which serves only to attack Israel."

2020Z14423

(submitted July 30, 2020)

Questions from members Wilders and de Roon (both PVV) to the Minister of Foreign Affairs about increasing aggression by Hezbollah against Israel.

1. Do you know the message "Fear of Hezbollah action"?

2. Do you share the view that the attack by Hezbollah terrorists on an Israeli military post is a dangerous and wrongful escalation against the Jewish State of Israel?

3.Do you also think that Hezbollah is an extension of Islamo-fascist Iran, which serves only to attack Israel?

4. Do you share the view that the presence of UN military personnel along the Lebanese border with Israel is of zero value if they do not act harshly against the presence of Hezbollah in the border area?

5. Do you share the view that the European Union continues to fail miserably to this day by not classifying the political arm of Hezbollah as a terrorist organization?

6. Do you want to offer Dutch help and support to Israel? If not, why not?

google translate