31 juli 2020

2020-07-31: Nederland tekent opnieuw protest aan tegen Israëlische bouw in Zuid-Jeruzalem - The Netherlands again protests Israeli construction in South Jerusalem

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Samen met 14 andere landen en de Europese Unie heeft Nederland opnieuw protest aangetekend tegen de Israëlische bouw van nieuwe huizen in de wijk Givat HaMatos in Zuid-Jeruzalem.

Bron: CIDI

In de brief spreken de 15 landen en de EU hun “grote zorgen” uit over Israëlische voornemens te bouwen in Givat HaMatos, wat in Zuid-Jeruzalem ligt, en “mogelijk in het E1-gebied”. Volgens de ondertekenaars zal “welke verdere nederzettingsconstructie dan ook in dit strategisch gevoelige gebied een verwoestende impact hebben op een aaneengesloten Palestijnse staat, en de mogelijkheid van een onderhandelde tweestatenoplossing in lijn met internationaal overeengekomen parameters ernstig ondermijnen”.

Naast de Europese Unie zelf is de protestbrief door 15 landen ondertekend, wetende: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden, en het Verenigd Koninkrijk. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de protestbrief te hebben ontvangen, maar onthoudt zich vooralsnog van commentaar.

Givat HaMatos ligt in Zuid-Jeruzalem en achter de zogenaamde Groene Lijn, de bestandslijn nadat Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever door Jordanië ten tijde van de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog waren veroverd. Tijdens de Zesdaags Oorlog in 1967 opende Jordaanse artillerie het vuur op Israël, waarop Israël Oost-Jeruzalem en de Westoever innam. In 1980 heeft de Israëlische regering Jeruzalem tot de “eeuwige en ondeelbare” hoofdstad van Israël verklaard. 

In februari spraken de Nederlandse ambassadeur Hans Docter en een aantal andere ambassadeurs in Israël ook al hun zorgen uit over Israëlische bouwplannen, waaronder in Givat HaMatos. Dit was aanleiding voor Thierry Baudet om Kamervragen in te dienen. In antwoord op de vragen van de FVD-leider liet minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok weten dat naar zijn opvatting de demarche “op zijn plaats” was, daar de “aankondigingen voor uitbreidingen betroffen gebieden waarvan de EU in raadsconclusies gezegd heeft dat die bijzonder gevoelig zijn”.

Het gebied E1 is regelmatig onderwerp van internationale zorgen aangaande Israëlische nederzettingenbouw. Het gebied ten oosten van Jeruzalem is de bottleneck tussen het noorden en het zuiden van de Westelijke Jordaanoever, en een groot deel van de internationale gemeenschap vreest dat de bouw van Israëlische nederzettingen in dit gebied de mogelijkheden voor een aaneengesloten Palestijnse staat onmogelijk maakt.

Givat HaMatos bevindt zich binnen de door Israël aangeduide stadsgrenzen van Jeruzalem. Desondanks stellen organisaties als Peace Now dat constructie in de wijk een slag zou zijn voor de tweestatenoplossing, daar Givat HaMatos zich achter de Groene Lijn bevindt en de aaneensluiting tussen Oost-Jeruzalem en het zuiden van de Westoever zou bemoeilijken. De Palestijnen zeggen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad van hun staat te willen maken.


***********************
ENGLISH:
The Netherlands, together with 14 other countries and the European Union, has again protested the Israeli construction of new houses in the Givat HaMatos district of South Jerusalem.

Source: CIDI

In the letter, the 15 countries and the EU express their “deep concerns” about Israel's plans to build in Givat HaMatos, which is in South Jerusalem, and “possibly in the E1 area”. According to the signatories, "any further settlement construction in this strategically sensitive area will have a devastating impact on a contiguous Palestinian state, seriously undermining the possibility of a negotiated two-state solution in line with internationally agreed parameters."

In addition to the European Union itself, the protest letter has been signed by 15 countries, knowing: Belgium, Denmark, Germany, Finland, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, and the United Kingdom. The Israeli Foreign Ministry confirms receipt of the letter of protest, but has yet to comment.

Givat HaMatos is located in South Jerusalem and behind the so-called Green Line, the line after East Jerusalem and the West Bank were conquered by Jordan during the Israeli War of Independence. During the Six-Day War in 1967, Jordanian artillery opened fire on Israel, capturing East Jerusalem and the West Bank. In 1980, the Israeli government declared Jerusalem the "eternal and indivisible" capital of Israel.

In February, Dutch ambassador Hans Docter and a number of other ambassadors in Israel also voiced concerns about Israeli construction plans, including in Givat HaMatos. This prompted Thierry Baudet to submit parliamentary questions. Responding to the FVD leader's questions, Secretary of State Stef Blok said that in his view the démarche was “appropriate” as the “enlargement announcements concerned areas that the EU said in Council conclusions were particularly sensitive to be".

Area E1 is regularly the subject of international concerns regarding Israeli settlement construction. The area east of Jerusalem is the bottleneck between the north and south of the West Bank, and much of the international community fears that the construction of Israeli settlements in this area will make it impossible for a contiguous Palestinian state.

Givat HaMatos is located within the city limits of Jerusalem designated by Israel. Nevertheless, organizations like Peace Now argue that construction in the district would be a blow to the two-state solution, as Givat HaMatos is behind the Green Line and would complicate the connection between East Jerusalem and the south of the West Bank. The Palestinians say they want to make East Jerusalem the capital of their state.

google translate