03 augustus 2020

2020-08-03: NEPNIEUWS AD geeft Israël de schuld van dood Palestijnse baby’ - FAKE NEWS AD (Dutch Newspaper) Blames Israel for Dead Palestinian Babies

Palestijnen uit de Gazastrook worden voor medische behandelingen overgebracht naar Israel

Opnieuw verspreidt een landelijke krant nepnieuws over Israel. Het Algemeen Dagblad (AD) gaf de Joodse staat afgelopen weekend de schuld van de dood van twee Palestijnse baby’s in de Gazastrook. De baby’s, die een hartaandoening hadden, zouden volgens de krant zijn overleden omdat Israel ze een medische behandeling zou hebben geweigerd. In werkelijkheid is het echter niet Israel, maar de Palestijnse Autoriteit (PA) die de verantwoordelijkheid draagt voor de tragische dood van de kinderen.

Bron: CIDI

In mei dit jaar zegde het Palestijnse bestuur alle overeenkomsten met Israel op, waaronder de veiligheidssamenwerking en de Oslo-akkoorden. Als gevolg hiervan is de PA gestopt met het indienen van aanvragen bij Israel om de grens over te steken. Ook weigert het Palestijnse ministerie van Gezondheid om afspraken te maken in Israelische ziekenhuizen en te betalen voor behandelingen. De claim van het AD, dat zieke Palestijnen levensreddende behandelingen mislopen door de “Israelische blokkades”, is dan ook ronduit nepnieuws.

Hoewel het terroristische Hamas-bewind in de Gazastrook uit is op de vernietiging van Israel, krijgen Palestijnen uit de strook regelmatig toestemming om de grens over te steken voor ziekenhuisbehandelingen. Voordat de PA de samenwerking met Israel opzegde, en het coronavirus zich verspreidde, ontvingen iedere maand circa 2.500 Gazanen medische hulp in Israel en op de Westelijke Jordaanoever. Dit aantal is nu gedaald tot circa vijf per dag. Door toedoen van de PA wachten nu honderden patiënten op een medische behandeling.

Deze feiten, evenals de kwalijke rol van het Palestijnse bestuur, worden door AD-journalist Tonny van der Mee echter vrijwel volledig verzwegen. In het zondag verschenen artikel, getiteld ‘Palestijnse baby’s overleden nadat Israel behandeling buiten Gaza weigerde‘, wordt de PA slechts één keer genoemd: halverwege, in een bijzin. De krant baseert zich volledig op een eenzijdig persbericht van de organisatie Save the Children. In de krant Haärets benadrukken andere kritische Palestijnse mensenrechtenorganisaties echter ook de taak van de PA om een oplossing te vinden voor de zieke Gazanen.

De Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh blijft desondanks volhouden dat de PA geen contacten meer wil met Israel, ook niet als er levens van de eigen burgers op het spel staan. Shtayyeh zei in mei dat de PA in plaats daarvan gaat investeren in de medische voorzieningen in Gaza. Volgens de NGO’s kan het gezondheidszorgsysteem in de strook de vraag echter helemaal niet aan, zelfs niet met hulp van buitenaf. In ernstige gevallen zou de PA nu hulp vragen aan Egypte of de Verenigde Naties zodat Palestijnen de Gazastrook kunnen verlaten, aldus Shtayyeh.

Het echte, tragische verhaal

De recente toezeggingen van Shtayyeh zijn opvallend, omdat zijn Palestijnse Autoriteit tot nu toe juist mede verantwoordelijk was voor de problemen in Gaza. In een poging controle over Gaza terug te krijgen, heeft de PA in 2017 vergaande sancties opgelegd aan de landstrook. De strafmaatregelen omvatten onder andere salariskortingen voor duizenden ambtenaren en het inhouden van geld voor belangrijke voorzieningen zoals elektriciteit en medische diensten. De PA zegt de sancties pas op te zullen heffen als Hamas de volledige controle over de Gazastrook teruggeeft.

Het opzeggen van de akkoorden met Israel, met doden tot gevolg, is het zoveelste bewijs dat het Palestijnse leiderschap de strijd tegen de Joodse staat verkiest boven het welzijn van de eigen bevolking. Dat is het echte, tragische verhaal waar het AD aan voorbij gaat. In mei en juni weigerde de PA ook al twee vliegtuigen vol medische hulpgoederen uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), omdat de goederen via de luchthaven van Tel Aviv werden afgeleverd. De PA beschuldigde de VAE ervan de relaties met Israel te willen ‘normaliseren’. De VN moest eraan te pas komen om de Palestijnen te overtuigen de hulpgoederen te accepteren. Nog onduidelijk is of dat gelukt is.**********************************
ENGLISH:

Palestinians from the Gaza Strip are being transferred to Israel for medical treatment

Once again a national newspaper is distributing fake news about Israel. The Algemeen Dagblad (AD) blamed the Jewish state last weekend for the deaths of two Palestinian babies in the Gaza Strip. The babies, who had heart disease, are said to have died according to the newspaper because Israel allegedly refused medical treatment. In reality, however, it is not Israel, but the Palestinian Authority (PA) who is responsible for the tragic deaths of the children.

Source: CIDI

In May this year, the Palestinian administration canceled all agreements with Israel, including security cooperation and the Oslo Accords. As a result, the PA has stopped applying to Israel to cross the border. The Palestinian Ministry of Health also refuses to make appointments in Israeli hospitals and to pay for treatments. The AD's claim that sick Palestinians miss life-saving treatment because of the “Israeli blockades” is nothing short of fake news.

Although the Hamas terrorist regime in the Gaza Strip is out to destroy Israel, Palestinians from the strip are regularly allowed to cross the border for hospital treatment. Before the PA ended its partnership with Israel, and the coronavirus spread, approximately 2,500 Gazans received medical aid in Israel and the West Bank every month. This number has now fallen to approximately five a day. Hundreds of patients are now waiting for medical treatment as a result of the PA.

These facts, as well as the evil role of the Palestinian government, are almost completely concealed by AD journalist Tonny van der Mee. The Sunday article, titled "Palestinian Babies Died After Israel Refused Treatment Outside Gaza," mentions the PA only once: halfway through, in a sentence. The newspaper relies entirely on a one-sided press release from the organization Save the Children. However, in the newspaper Haärets, other critical Palestinian human rights organizations also emphasize the PA's role in finding a solution for the sick Gazans.

Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh nevertheless continues to insist that the PA no longer wants contacts with Israel, even if the lives of its own citizens are at stake. Shtayyeh said in May that the PA will instead invest in Gaza's medical facilities. However, according to the NGOs, the health care system in the strip cannot cope with demand at all, even with outside help. In severe cases, the PA would now seek help from Egypt or the United Nations so that Palestinians can leave the Gaza Strip, Shtayyeh said.
The real, tragic story

Shtayyeh's recent commitments are striking because his Palestinian Authority has so far been partly responsible for the problems in Gaza. In an effort to regain control of Gaza, the PA imposed severe sanctions on the strip of land in 2017. The penalties included salary cuts for thousands of civil servants and withholding money for important facilities such as electricity and medical services. The PA says it will lift the sanctions only when Hamas returns full control of the Gaza Strip.

Canceling the accords with Israel, leading to deaths, is yet another proof that the Palestinian leadership prefers the fight against the Jewish state over the well-being of its own people. That's the real, tragic story that AD passes by. In May and June, the PA also refused two planes full of medical supplies from the United Arab Emirates (UAE), because the goods were delivered through Tel Aviv airport. The PA accused the UAE of wanting to "normalize" relations with Israel. The UN had to come in to convince the Palestinians to accept the relief goods. It is still unclear whether that has succeeded.

google translate