05 augustus 2020

2020-08-05: Nieuwe vragen Omtzigt en Van Helvert over subsidie voor Palestijnse terreurclub - ​New questions Omtzigt and Van Helvert about subsidy for Palestinian terror club

Nederlands - english

NEDERLANDS:

Pieter Omtzigt en Martijn van Helvert (CDA) hebben dinsdag nieuwe Kamervragen ingediend over de Nederlandse miljoenensubsidie voor de Palestijnse NGO waar terreurverdachten in dienst waren. Twee weken geleden gaf minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) eindelijk toe dat de door Nederland gesubsidieerde organisatie UAWC twee verdachten van een dodelijke bomaanslag in dienst had. De CDA-Kamerleden zijn nog niet klaar met de kwestie en willen weten wanneer ministers Kaag en Blok (Buitenlandse Zaken) op de hoogte zijn gebracht van de verdenkingen aan het adres van de UAWC-medewerkers, en waarom de financiering niet eerder is stopgezet.

Bron: CIDI

De vragen van dinsdag zijn een aanvulling op de eerdere vragen van twee weken terug. Ze komen op dezelfde dag waarop kranten opnieuw berichtten dat de minister de afgelopen jaren meerdere keren werd gewaarschuwd voor de banden tussen de UAWC en het terroristische Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP), maar de club toch bleef subsidiëren. “Wij vragen ons af hoe het kan dat pas vorige maand een extern onderzoek is aangekondigd, terwijl in augustus vorig jaar al aan Nederland is gemeld dat de twee UAWC-medewerkers verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslag,” zo licht Omtzigt zijn vragen toe in Het Parool.

Op 23 augustus 2019 vond een dodelijke bomaanslag plaats bij de Ein Dubin-bron, nabij de nederzetting Dolev. De 46-jarige rabbijn Eitan Shnerb en zijn 19-jarige zoon Dvir raakten gewond toen het explosief afging. De 17-jarige Rina kwam bij de aanval om het leven. Na de aanslag heeft de Israelische veiligheidsdienst Shin Bet een aantal terreurverdachten gearresteerd, die allen tot dezelfde PFLP-cel zouden behoren die achter de aanslag zit. Amer Sarbid wordt ervan verdacht de celleider te zijn. Arbid was eerder de financieel directeur van de UAWC.

Een andere medewerker van UAWC, Abdul Razeq Farraj, wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de aanslag. Hij zou volgens de aanklacht samen met hoofdverdachte Arbid verantwoordelijk zijn geweest voor het voorbereiden van de aanval. Arbid hield Farraj op de hoogte van alle ontwikkelingen, en de laatstgenoemde rekruteerde ook nieuwe terroristen. Hoewel Farraj sinds 1985 om de haverklap werd opgepakt voor terroristische activiteiten, ging hij 2017 als vertegenwoordiger van de UAWC op de foto met Nederlandse ambtenaren. Op die foto staat ook PFLP-terrorist Ubai Aboudi.

‘Landbouworganisatie’ van de PFLP

Ook andere banden tussen de UAWC en de PFLP zijn uitgebreid gedocumenteerd. USAID, het Amerikaanse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, noemde de UAWC reeds in 1993 (!) de “landbouworganisatie” van de PFLP. De Palestijnse factie Fatah zegt eveneens dat de UAWC gelieerd is aan de PFLP. In het rapport Terrorists in Suits van het Israëlische ministerie van Strategische Zaken komen ook meerdere banden tussen PFLP-leden en de Palestijnse NGO naar voren. Verschillende organisaties — waaronder CIDI, NGO Monitor, UK Lawyers for Israel, het International Legal Forum en Shurat HaDin — waarschuwden Kaag de afgelopen jaren voor de terreurbanden.

De Israelische NGO Shurat HaDin stuurde zelfs in 2012, zeven jaar voor de bomaanslag waarbij de 17-jarige Rina om het leven kwam, al een brief naar de Nederlandse vertegenwoordiging in de Palestijnse stad Ramallah. Een woordvoerder van minister Kaag laat tegenover Het Parool weten dat Nederland op de hoogte was van de aantijgingen. Desondanks concludeerde de regering een jaar later dat er geen belemmeringen bestonden om een samenwerking aan te gaan met de UAWC, en maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken tussen 2017 en 2020 11.7 miljoen euro over naar de organisatie.

‘Geen aanwijzingen’

Over de jaren heen is Nederland vol blijven houden dat de regering “geen aanwijzingen” heeft dat de UAWC banden zou onderhouden met de PFLP. Zelfs nu nog, nadat Kaag moest toegeven dat UAWC-medewerkers verdacht worden van de bomaanslag, blijft Kaag deze overduidelijke connectie ontkennen. “Nee, er zijn geen aanwijzingen bekend bij Nederland en andere donoren dat UAWC banden onderhoudt met de PFLP. Subsidiëring had dan geen doorgang kunnen vinden,” aldus de minister twee weken terug.

Naar verwachting zullen de antwoorden op de 14 zeer gedetailleerde Kamervragen van Omtzigt en Van Helvert, evenals de eerdere vragen, meer inzicht geven in hoe het ministerie de afgelopen jaren talloze waarschuwingen negeerde. Kaag laat tevens een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de terreurbanden. Het is niet uitgesloten dat, als het onderzoek dit najaar is afgerond, de financiering wordt hervat. Tegenover het Algemeen Dagblad geeft Kaag echter toe dat er nog geen onderzoekers zijn gevonden om de UAWC door te lichten.

2020Z14478 (ingezonden 4 augustus 2020)

Vragen van de leden Van Helvert en Omtzigt (beiden CDA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de financiering van UAWC met Nederlands belastinggeld en de overeenkomst tussen Nederland en de UAWC nadat bekend geworden was dat twee hooggeplaatste medewerkers van de UAWC verdacht worden van een terroristische aanslag

1. Herinnert u zich dat u aan de Kamer heeft meegedeeld dat u de financiering van de Union of Agricultural Work Committees (UAWC) heeft opgeschort omdat twee medewerkers verdacht worden van een terroristische aanslag?

2. Hoeveel indirecte financiering van Nederlands belastinggeld (via NGO’s en multilaterale organisaties) ontvangt de UAWC in 2020?

3. Betekent dit ook dat indirecte financiering (via NGO’s en multilaterale organisaties) aan de UACW ook is opgeschort? Zo nee, waarom niet?

4. Klopt het dat de passages van de subsidie-overeenkomst tussen Nederland (“the minister”) en UAWC (“the other party’) de volgende passages bevat:

 • Passage 6. The other party must notify the Minister immediately in writing if it suspects or has discovered irregularities (including fraud or a violation of contract award procedures) relating to the implementation of the activities. It must specify the amount of money involved and the measures it has taken. The other party will include a list of all such notifications, amounts of money ans measures in the annual progress report or the final report.
 • Passage 18. The other party must take account of the fact that the Government of the Netherlands may be held responsible under international law for the implementation of the activity plan. With this in mind, the other party must refrain from supporting activities whose aim is to undermined the political autonomy of a state or to bring down a lawful government by unlawful means. In this regard, lawful or unlawful will be determined not only by the views of the government of the country in question, but also in accordance with international (or international law) standards.
 • Passage 20. The minister reserves the right to reduce or prematurely terminate the funding for this activity, suspend the transfer or instalments or demand repayment of all or part of the funds already transferred if the other party fails to fulfil its obligations under this agreement, or fails to fulfil them on time, or uses the resources for a purpose other than that for which the Minister made them available. Or if a third party…

5. Kunt u dit document, dat in mei 2016 is opgesteld, en latere modificaties, aan de Kamer doen toekomen?

6. Kunt u aangeven wie dit document namens de UAWC ondertekend heeft en wat zijn/haar positie was op het moment van ondertekenen?

7. Klopt het dat de overeenkomst ook een aantal deadlines bevat voor rapporten zoals

 • Kwartaalrapportages, die uiterlijk drie maanden na afloop van het kwartaal opgestuurd moeten worden?
 • Jaarlijkse rapportages, die uiterlijk 3 maanden na afloop van het kalenderjaar opgestuurd moeten worden?
 • Jaarlijkse financiele rapportages, die uiterlijk 3 maanden na afloop van het kalenderjaar opgestuurd moeten worden
 • Een jaarlijks ‘audit opinion and audit report’, die uiterlijk drie maanden na afloopt van het kalenderjaar opgestuurd moeten worden?

8. Kunt u elke melding die onder artikel 6 van de overeenkomst gedaan is aan de Kamer doen toekomen?

9. Wanneer is er onder artikel 6 een melding gedaan over het feit dat twee medewerkers van UACW verdacht worden van een terroristische aanslag?

10. Kunt u alle memo’s, emails etc, die de plv. SG, de SG, de minister van Buitenlandse Zaken en/of de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over UACW ontvangen hebben sinds 1 januari 2018, aan de Kamer doen toekomen?

11. Wanneer is de ambtelijke en politieke top van het ministerie geinformeerd over de arrestatie van twee door Nederland betaalde medewerkers van UAWC op verdenking van een terroristische aanslag?

12. Kunt u de volgende stukken aan de Kamer doen toekomen

 • Het jaarrapport over 2019;
 • Het financiële rapport over 2019;
 • de audit opinion en audit rapport over 2019;
 • alle kwartaalrapportages vanaf Q3 2019?

13. Heeft UACW zich onthouden van de activiteiten beschreven in paragraaf 18 van de overeenkomst? Kunt u dit antwoord uitgebreid toelichten?

14. Wat zijn de redenen geweest om tot nu toe geen gebruik te maken van artikel 20 van de overeenkomst?

15. Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden?

1) Antwoord op schriftelijke vragen d.d. 20 juli 2020 (Aanhangsel van de Handelingen vergaderjaar 2019-2020, nr. 3572).********************************
ENGLISH:

Pieter Omtzigt and Martijn van Helvert (CDA) submitted new parliamentary questions on Tuesday about the Dutch million-dollar subsidy for the Palestinian NGO that employed terror suspects. Two weeks ago, Minister Kaag (Development Cooperation) finally admitted that the Netherlands-subsidized organization UAWC employed two suspects of a deadly bomb attack. The CDA MPs have not yet finished the matter and want to know when ministers Kaag and Blok (Foreign Affairs) have been informed of the suspicions of the UAWC employees, and why the financing has not been stopped before.

Source: CIDI

Tuesday's questions are in addition to the previous questions from two weeks ago. They arrive on the same day that newspapers again reported that the minister had been warned several times in recent years about the links between the UAWC and the People's Terrorist Front for the Liberation of Palestine (PFLP), but the club continued to subsidize. "We wonder how it was possible that an external investigation was only announced last month, while in August last year it was already reported to the Netherlands that the two UAWC employees are suspected of involvement in the attack," Omtzigt explains his questions. The Parool.

On August 23, 2019, a deadly bomb attack took place at the Ein Dubin source, near the settlement of Dolev. 46-year-old rabbi Eitan Shnerb and his 19-year-old son Dvir were injured when the explosive went off. 17-year-old Rina was killed in the attack. Following the attack, Israeli security agency Shin Bet arrested a number of terror suspects, all of whom would belong to the same PFLP cell behind the attack. Amer Sarbid is suspected of being the cell leader. Arbid was previously the financial director of the UAWC.

Another UAWC employee, Abdul Razeq Farraj, is also suspected of involvement in the attack. He is said to have been responsible for preparing the attack, along with prime suspect Arbid. Arbid kept Farraj informed of all developments, and the latter also recruited new terrorists. Although Farraj has been arrested for terrorist activities since 1985, he photographed 2017 with representatives of the UAWC with Dutch officials. That photo also includes PFLP terrorist Ubai Aboudi.
"Agricultural Organization" of the PFLP

Other links between the UAWC and the PFLP have also been extensively documented. USAID, the American agency for development cooperation, already called the UAWC in 1993 (!) The “agricultural organization” of the PFLP. The Palestinian faction Fatah also says that the UAWC is affiliated with the PFLP. The Terrorists in Suits report by the Israeli Ministry of Strategic Affairs also highlights multiple links between PFLP members and the Palestinian NGO. Several organizations - including CIDI, NGO Monitor, UK Lawyers for Israel, the International Legal Forum and Shurat HaDin - have warned Kaag about terror bands in recent years.

The Israeli NGO Shurat HaDin even sent a letter to the Dutch representation in the Palestinian city of Ramallah in 2012, seven years before the bombing that killed 17-year-old Rina. A spokesman for Minister Kaag told Het Parool that the Netherlands was aware of the allegations. Despite this, the government concluded a year later that there were no obstacles to collaborating with the UAWC, and the Ministry of Foreign Affairs transferred 11.7 million euros to the organization between 2017 and 2020.
"No clues"

Over the years, the Netherlands has maintained that the government has “no indications” that the UAWC maintains ties with the PFLP. Even today, after Kaag had to admit UAWC employees are suspected of the bombing, Kaag continues to deny this obvious connection. “No, there are no indications from the Netherlands and other donors that UAWC maintains ties with the PFLP. Subsidization would then not have been able to proceed, ”said the minister two weeks ago.

The answers to Omtzigt and Van Helvert's 14 highly detailed parliamentary questions, as well as the previous questions, are expected to provide more insight into how the ministry has ignored numerous warnings in recent years. Kaag also commissioned an independent investigation into the terror bands. It cannot be excluded that, if the research is completed this autumn, financing will resume. However, Kaag admits to the Algemeen Dagblad that no researchers have yet been found to screen the UAWC.

2020Z14478 (submitted August 4, 2020)

4652/5000

Tekenlimiet: 5000
Questions from members Van Helvert and Omtzigt (both CDA) to the ministers of Foreign Affairs and for Foreign Trade and Development Cooperation about the financing of UAWC with Dutch tax money and the agreement between the Netherlands and the UAWC after it became known that two senior employees of the UAWC are suspected of a terrorist attack

1. Do you remember notifying the House that you suspended funding for the Union of Agricultural Work Committees (UAWC) because two employees are suspected of a terrorist attack?

2. How much indirect funding of Dutch tax money (through NGOs and multilateral organizations) will the UAWC receive in 2020?

3. Does this also mean that indirect funding (via NGOs and multilateral organizations) to UACW has also been suspended? If not, why not?

4. Is it true that the passages of the grant agreement between the Netherlands (“the minister”) and UAWC (“the other party”) contain the following passages:
Passage 6. The other party must notify the Minister immediately in writing if it suspects or has discovered irregularities (including fraud or a violation of contract award procedures) relating to the implementation of the activities. It must specify the amount of money involved and the measures it has taken. The other party will include a list of all such notifications, amounts of money ans measures in the annual progress report or the final report. Passage 18. The other party must take account of the fact that the Government of the Netherlands may be held responsible under international law for the implementation of the activity plan. With this in mind, the other party must refrain from supporting activities whose aim is to undermined the political autonomy of a state or to bring down a lawful government by unlawful means. In this regard, lawful or unlawful will be determined not only by the views of the government of the country in question, but also in accordance with international (or international law) standards. Passage 20. The minister reserves the right to reduce or prematurely terminate the funding for this activity, suspend the transfer or installments or demand repayment of all or part of the funds already transferred if the other party fails to fulfill its obligations under this agreement, or fails to fulfill them on time, or uses the resources for a purpose other than that for which the Minister made them available. Or if a third party…

5. Can you forward this document, drawn up in May 2016, and subsequent modifications, to the House?

6. Can you indicate who signed this document on behalf of the UAWC and what his / her position was at the time of signing?

7. Is it true that the agreement also contains a number of deadlines for reports such as
Quarterly reports, which must be sent no later than three months after the end of the quarter? Annual reports, which must be sent no later than 3 months after the end of the calendar year? Annual financial reports, which must be sent no later than 3 months after the end of the calendar year An annual 'audit opinion and audit report', which must be sent no later than three months after the end of the calendar year?

8. Can you forward any report made under Article 6 of the agreement to the House?

9. When was a report made under Article 6 that two UACW employees are suspected of a terrorist attack?

10. You can view all memos, emails etc that the plv. Have SG, the SG, the Minister of Foreign Affairs and / or the Minister of Foreign Trade and Development Cooperation received on UACW since 1 January 2018?

11. When was the official and political top of the ministry informed of the arrest of two UAWC employees paid by the Netherlands on suspicion of a terrorist attack?

12. Please forward the following documents to the House
The annual report for 2019; The financial report for 2019; the audit opinion and audit report for 2019; all quarterly reports from Q3 2019?

13. Has UACW abstained from the activities described in paragraph 18 of the agreement? Can you explain this answer in detail?

14. What have been the reasons for not using Article 20 of the Agreement so far?

15. Can you answer these questions one by one and within three weeks?

1) Answer to written questions dated 20 July 2020 (Appendix to the Proceedings for the 2019-2020 session, no. 3572).

google translate