11 augustus 2020

2020-08-11: Kamervragen over door Israël gearresteerde BDS-activist - Parliamentary questions about BDS activist arrested by Israel


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Sadet Karabulut (SP) heeft Kamervragen ingediend over de door Israël gearresteerde Mahmoud Nawajaa. Nawajaa is een Palestijnse leider van de Boycot, Desinvesteren en Sancties-beweging (BDS).

Door: CIDI

Nawajaa werd op 30 juli rond drie uur in de nacht door Israëlische autoriteiten gearresteerd. Zijn detentie is al een aantal keer verlengd, en de BDS-leider zit nog steeds vast. Amnesty International roept op tot zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. Volgens Amnesty is Nawajaa gedetineerd voor alleen maar het “uitoefenen van zijn recht op vrijheid van meningsuiting en vereniging, en is daarom een gewetensgevangene”.

Israël heeft niet bekend gemaakt op welke gronden de gearresteerde Palestijnse BDS-leider wordt vastgehouden. De boycotbeweging kent volgens het Israëlische ministerie van Strategische Zaken verwevenheid met Palestijnse terreurgroepen zoals Hamas en PFLP. Nawajaa is algemeen coördinator bij het BDS National Committee (BNC),  dat de wereldwijde agenda van BDS-organisaties en de toon van de campagnes bepaalt. Zover bekend wordt de gearresteerde BDS-activist vooralsnog zonder aanklacht vastgehouden.

Advocaat aangewezen door controversiële NGO

Sinds zijn arrestatie heeft Nawajaa niet met een advocaat mogen spreken. Zijn advocaat is aangewezen door Addameer, een Palestijnse NGO die door Israël ervan beschuldigd wordt innige banden te onderhouden met terreurgroep PFLP. Mei dit jaar riep het Israëlische ministerie van Strategische Zaken westerse regeringen op niet langer Addameer te financieren.

In het verleden heeft Addameer ook Nederlands belastinggeld ontvangen. Via het controversiële (en inmiddels opgeheven) HR/IHL Secretariat werden projecten van Addameer met Nederlands belastinggeld gefinancierd.

Samer Arbid staat geregistreerd als accountant bij Addameer. Arbid is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag waarbij de 17-jarige Rina Shnerb om het leven kwam. De terreurverdachte was tevens actief bij de door Nederland gesubsidieerde UAWC. In juni heeft minister voor Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag de financiering van UAWC voorlopig stopgezet naar aanleiding van de terreurverdachten. De Tweede Kamer is er echter nog niet klaar mee en er zijn meerdere sets aan Kamervragen over de kwestie ingediend.

‘Politieke gronden’

Naar aanleiding van de arrestatie van Mahmoud Nawajaa, heeft SP-Kamerlid Sadet Karabulut schriftelijke vragen ingediend bij minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Volgens Karabulut is Nawajaa om politieke motieven opgepakt. Het SP-Kamerlid vraagt aan minister Blok of hij aan kan geven “hoeveel politieke gevangenen Israël momenteel heeft gedetineerd”. Ze vraagt minister Blok om contact op te nemen met de Israëlische autoriteiten en “zorgen over deze arrestatie uit te spreken en erop aan te dringen dat het land alle politieke gevangenen per direct vrijlaat”. 

2020Z14578

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het oppakken van een Palestijnse activist door Israël (ingezonden 10 augustus 2020).

Vraag 1 Kunt u bevestigen dat Israël onlangs de prominente Palestijnse activist Mahmoud Nawajaa, leider van de Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS)-beweging die zich verzet tegen de Israëlische bezetting, heeft opgepakt?1 Op basis waarvan is dit gebeurd? Wat zijn de precieze feiten?

Vraag 2 Deelt u de zorgen van Palestijnse maatschappelijke organisaties en Amnesty International over de arrestatie van deze Palestijn?2 Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3 Deelt u de vrees van velen dat Mahmoud Nawajaa, net als veel andere Palestijnen, om politieke motieven is opgepakt?

Vraag 4 Kunt u aangeven hoeveel politieke gevangenen Israël momenteel heeft gedetineerd?

Vraag 5 Bent u bereid om contact op te nemen met de Israëlische autoriteiten om uw zorgen over deze arrestatie uit te spreken en erop aan te dringen dat het land alle politieke gevangenen per direct vrijlaat? Zo nee, waarom niet?********************************
ENGLISH:


Sadet Karabulut (SP) has submitted questions to parliament about Mahmoud Nawajaa arrested by Israel. Nawajaa is a Palestinian leader of the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement.

By: CIDI

Nawajaa was arrested by Israeli authorities around 3:00 am on July 30. His detention has already been extended several times, and the BDS leader is still in prison. Amnesty International calls for his immediate and unconditional release. According to Amnesty International, Nawajaa has been detained for the sole purpose of “exercising his right to freedom of expression and association, and is therefore a prisoner of conscience”.

Israel has not disclosed the grounds on which the arrested Palestinian BDS leader is being held. According to the Israeli Ministry of Strategic Affairs, the boycott movement is intertwined with Palestinian terror groups such as Hamas and PFLP. Nawajaa is the general coordinator of the BDS National Committee (BNC), which sets the global agenda of BDS organizations and the tone of the campaigns. As far as is known, the arrested BDS activist is currently being held without charge.

Lawyer appointed by controversial NGO

Since his arrest, Nawajaa has not been allowed to speak to a lawyer. His lawyer has been appointed by Addameer, a Palestinian NGO accused by Israel of having close ties with the terrorist group PFLP. In May this year, the Israeli Ministry of Strategic Affairs called on Western governments to stop funding Addameer.

In the past, Addameer has also received Dutch tax money. Through the controversial (and now defunct) HR / IHL Secretariat projects of Addameer were financed with Dutch tax money.

Samer Arbid is registered as an accountant at Addameer. Arbid has been arrested on suspicion of involvement in the attack that killed 17-year-old Rina Shnerb. The terror suspect was also active at the UAWC subsidized by the Netherlands. In June, Minister for Development Cooperation Sigrid Kaag temporarily halted the funding of UAWC in response to the terror suspects. However, the House of Representatives has not finished it yet and several sets of questions have been submitted to parliamentary questions about the issue.

"Political grounds"

Following the arrest of Mahmoud Nawajaa, SP MP Sadet Karabulut has submitted written questions to Minister of Foreign Affairs Stef Blok. According to Karabulut, Nawajaa has been arrested for political reasons. The SP MP asks Minister Blok whether he can indicate “how many political prisoners Israel has currently detained”. She asks Minister Blok to contact the Israeli authorities and "voice concerns about this arrest and insist that the country release all political prisoners immediately".

2020Z14578

Questions from the member Karabulut (SP) to the Minister of Foreign Affairs about the arrest of a Palestinian activist by Israel (submitted August 10, 2020).

Question 1 Can you confirm that Israel recently detained prominent Palestinian activist Mahmoud Nawajaa, leader of the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) movement opposed to Israeli occupation? 1 On what basis did this happen? What are the exact facts?

Question 2 Do you share the concerns of Palestinian civil society organizations and Amnesty International about the arrest of this Palestinian? 2 Can you explain your answer?

Question 3 Do you share the fear of many that Mahmoud Nawajaa, like many other Palestinians, has been arrested for political reasons?

Question 4 Can you indicate how many political prisoners Israel is currently detained?

Question 5 Are you willing to contact the Israeli authorities to voice your concerns about this arrest and to insist that the country release all political prisoners immediately? If not, why not?

Google Translate