12 augustus 2020

2020-08-12: 2 maanden cel geëist tegen verdachte nepbom HaCarmel - Demanded 12 months in prison against suspected fake bomb HaCarmel

De nepbom die in januari dit jaar voor restaurant HaCarmel werd aangetroffen (Federatief Joods Nederland via Twitter)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag 12 maanden celstraf geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk, in de rechtszaak tegen Hassan N. (46), die ervan verdacht wordt in januari dit jaar een nepbom te hebben gelegd voor restaurant HaCarmel. Daarnaast eist het OM dat de verdachte een gebiedsverbod rondom HaCarmel krijgt, en op drugsgebruik wordt getest. 

Bron: CIDI

De officier van justitie acht het een strafverzwarende omstandigheid dat N. het restaurant vanwege zijn Joodse affiniteit als doelwit uitkoos, en dat de aanslag door vele mensen met een joodse achtergrond als bedreigend is ervaren. De Amstelveenseweg werd 15 januari 2020 urenlang afgezet en ontruimd, nadat een verdacht pakket voor HaCarmel werd aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst concludeerde na inzet van specialisten en robots dat het niet om een echte bom ging, maar om een kartonnen doos met een printplaat erin waar wat draden uit staken.

Volgens de verdachte ging het om een doos spullen die hij weg wilde gooien, waarvoor geen ruimte was bij de vuilnisbak. Op camerabeelden is te zien hoe een man in de nacht van 14 op 15 januari 2020 aan kwam fietsen, en de doos recht voor de deur van het restaurant plaatst. Het DNA en vingerafdrukken van drugsverslaafde Hassan N. werden aangetroffen op de nepbom. De man is eerder geregeld in contact geweest met justitie, waaronder voor het in 2019 versturen van een dreigbrief aan zijn bovenbuurvrouw met de tekst: ‘Dood aan die jodin, pas goed op je woorden voor je levend verbrand, denk aan je zoon.’ De brief was ondertekend met: ‘Adolf 2019’. Daarvoor stond N. ook woensdag terecht, waarvoor het OM vier maanden cel eiste.

Dieptepunt

Daniël Bar-On, de zoon van de restauranteigenaar, merkte op: “We hebben veel meegemaakt, maar een nepbom in het portiek is echt het dieptepunt. Maar we laten ons niet uit het veld slaan”. 

Daar zijn in de afgelopen jaren teveel pogingen toe gedaan. Inmiddels zijn er zeven antisemitische incidenten rondom het restaurant geweest in 2,5 jaar tijd. HaCarmel is niet alleen bekend als een van de weinige opties voor een koosjere maaltijd in Amsterdam, maar is ook symbool komen te staan voor antisemitische intimidatie. De familie Bar-On vordert schadevergoeding tegen de verdachte, omdat veel klanten uit angst niet meer komen.

Na de nepbomaanslag in januari dit jaar, werd in mei dit jaar de ruit in geslagen en een poging tot brandstichting gedaan, en kort daarna de ruit beklad met de dreigende tekst ‘FIND JEW’. De Gemeente Amsterdam verklaarde naar aanleiding van deze incidenten naar tevredenheid van de restauranteigenaars extra beveiligingsmaatregelen te hebben genomen.

****************************
ENGLISH:

The fake bomb found in front of restaurant HaCarmel in January this year (Federative Jewish Netherlands via Twitter)

The Public Prosecution Service demanded 12 months in prison on Wednesday, four months of which on probation, in the lawsuit against Hassan N. (46), who is suspected of having laid a fake bomb in front of HaCarmel restaurant in January this year. In addition, the Public Prosecution Service demands that the suspect is banned from the area around HaCarmel and tested for drug use.

Source: CIDI

The public prosecutor considers it an aggravating circumstance that N. chose the restaurant as a target because of his Jewish affinity, and that the attack was perceived as threatening by many people with a Jewish background. Amstelveenseweg was cordoned off and evacuated for hours on 15 January 2020 after a suspicious package for HaCarmel was found. After deploying specialists and robots, the Explosives Clearance Service concluded that it was not a real bomb, but a cardboard box with a printed circuit board in it with some wires sticking out.

According to the suspect, it was a box of things that he wanted to throw away, for which there was no space at the trash can. Camera images show how a man arrived on a bicycle in the night of 14 to 15 January 2020, placing the box right in front of the restaurant. The DNA and fingerprints of drug addict Hassan N. were found on the fake bomb. The man has previously been in regular contact with the law, including for sending a threatening letter to his upstairs neighbor in 2019 with the text: 'Kill that Jewess, take care of your words before you burned alive, think of your son.' letter was signed: 'Adolf 2019'. For this, N. was also tried on Wednesday, for which the OM demanded four months in prison.
All time low

Daniel Bar-On, the restaurant owner's son, commented, “We've been through a lot, but a fake bomb in the porch is really the low point. But we will not be discouraged ”.

Too many attempts have been made to do this in recent years. There have now been seven anti-Semitic incidents surrounding the restaurant in 2.5 years. Not only is HaCarmel known as one of the few options for a kosher meal in Amsterdam, but it has also become a symbol of anti-Semitic harassment. The Bar-On family claims damages against the suspect, because many customers no longer come out of fear.

After the fake bombing in January this year, the window was smashed in May this year and an attempted arson was made, and shortly afterwards the window was smeared with the threatening text "FIND JEW". As a result of these incidents, the Municipality of Amsterdam stated that it had taken extra security measures to the satisfaction of the restaurant owners.

google translate