19 augustus 2020

2020-08-19: ‘HaCarmel-aanvaller Saleh A. dreigt met nieuwe aanslag met vuurwapens’ - "HaCarmel attacker Saleh A. threatens new attack with firearms"

Saleh A. bij de rechtszitting over zijn eerste aanval in 2017

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Palestijns-Syrische terrorist Saleh A. – die al twee keer eerder het koosjere restaurant HaCarmel in Amsterdam aanviel – heeft gedreigd met een nieuwe aanslag. Deze keer zou hij zelfs bereid zijn geweest om vuurwapens te gebruiken. Op zijn telefoon zijn foto’s aangetroffen waarop A. poseert met wapens, waaronder een kalasjnikov. Dat schrijft De Telegraaf woensdag op basis van een bron binnen het onderzoek.

A. stond woensdagochtend voor het eerst voor de rechter voor zijn aanslag van mei dit jaar. Hier werd besloten dat hij langer vast blijft zitten, en onderzocht gaat worden door radicaliseringsexperts. Pas als deze onderzoeken zijn afgerond wil het Openbaar Ministerie (OM) uitspraken doen over “eventuele terroristische motieven”, zo meldt Het Parool.

Zesde incident

Op 8 mei jl. sloeg Saleh A. de ruit van het koosjere restaurant HaCarmel in, waarna hij een poging tot brandstichting deed. Het was minimaal het zesde incident bij het restaurant, en het tweede incident met Saleh A. als dader. In december 2017 sloeg de Syriër ook al de ruiten in. Ook werd er door anderen een stoeptegel tegen de ruit gegooid, werd het pand besmeurd en plaatste iemand een nepbom. Voor dit laatste incident eiste het OM vorige week 12 maanden cel tegen verdachte Hassan N.

Na de aanslag in mei werd Saleh A. vastgehouden. Tijdens de verhoren deed hij opnieuw zorgwekkende uitspraken, nadat er bij de eerdere rechtszaak ook al zorgen waren over de radicalisering van de Syriër. Zo zei hij tegen de politie dat hij “in opdracht van Allah handelde en dat hij nog niet klaar is.” Ook dreigde hij met een zwaardere aanslag. “Ik hoop dat ik de volgende keer door niemand word belemmerd, want dan is er een kans dat ik ga schieten,” zo citeerde het OM woensdag uit verhoren.

Kalasjnikov

Het lijkt niet om loze dreigementen te gaan. Volgens De Telegraaf beweerde A. tegenover de politie dat hij daadwerkelijk vuurwapens bezit. Op foto’s die op zijn telefoon zouden zijn aangetroffen poseert hij met schiettuig, waaronder een kalasjnikov. De onthullingen komen bovenop de eerdere bekentenis dat de Syriër in zijn thuisland heeft deelgenomen aan de gewapende strijd en dat hij bereid was te sterven bij zijn eerste aanval in december 2017. Desondanks koos het OM er destijds voor om geen terroristisch motief ten laste te leggen en veroordeelde de rechtbank hem tot zes weken cel.

Nu hangt Saleh A. een hogere straf boven het hoofd. NRC citeert de voorzitter van de rechtbank: de combinatie van recidive, gevaarlijke brandstichting en een geschokte rechtsorde zou hem tot wel 12 jaar cel kunnen opleveren. Het is vooralsnog niet mogelijk om de Syrische terrorist terug naar zijn geboorteland te sturen. Nederland stuurt geen asielzoekers terug naar Syrië, omdat het nog te onveilig zou zijn in het land. Wel kan A. op vrijwillige basis terugkeren naar het land. Volgens zijn advocaat zou hij hier eventueel toe bereid zijn.

Terroristisch motief

De vraag is of het Openbaar Ministerie na de meest recente uitspraken van de Palestijnse Syriër nu wel een terroristisch motief ten laste zal leggen. Uit eerder onderzoek bleek nog dat A. laagbegaafd is en daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. De eigenaren van restaurant HaCarmel, evenals CIDI, roepen het OM echter al langer op om te erkennen dat het om terrorisme gaat. “Als dit geen terrorisme is, wat dan wel?”, zo vraagt restauranthouder Sami Bar-On zich woensdag af in De Telegraaf. “Vindt Nederland dan dat er doden moeten vallen voor het terrorisme is?”

De komende tijd zullen vier rapporteurs, waaronder een theologische deskundige en radicaliseringsexperts, de achtergrond en motieven van Saleh A. weer onderzoeken. Op 21 oktober zal vervolgens opnieuw een pro-formazitting plaatsvinden, waarop wederom de stand van het onderzoek besproken zal worden. Tot die tijd blijft A. in ieder geval vastzitten. Op 17 november zal de inhoudelijke behandeling van de zaak beginnen.********************** 
ENGLISH:

Saleh A. at the court hearing on his first assault in 2017

Palestinian-Syrian terrorist Saleh A. - who twice previously attacked the kosher restaurant HaCarmel in Amsterdam - has threatened another attack. This time he would even have been willing to use firearms. Photos were found on his phone in which A. poses with weapons, including a Kalashnikov. De Telegraaf writes this on Wednesday, based on a source within the investigation.

A. faced the judge for the first time on Wednesday morning for his attack in May this year. Here it was decided that he would be detained longer, and that he would be examined by radicalization experts. Only when these investigations have been completed does the Public Prosecution Service (OM) want to make statements about “possible terrorist motives”, Het Parool reports.

Sixth incident

On May 8, Saleh A. smashed the window of the kosher restaurant HaCarmel, after which he attempted arson. It was at least the sixth incident at the restaurant, and the second incident with Saleh A. as the perpetrator. In December 2017, the Syrian also broke the windows. Others also threw a pavement tile against the window, the building was smeared and someone placed a fake bomb. For this latest incident, the OM demanded 12 months in prison against suspect Hassan N.

After the attack in May, Saleh A. was detained. During the interrogations, he again made worrying statements, after there were also concerns about the radicalization of the Syrian in the previous court case. For example, he told the police that he "acted on behalf of Allah and that he is not ready yet." He also threatened with a heavier attack. “I hope that next time I will not be hindered by anyone, because then there is a chance that I will shoot,” the OM quoted Wednesday from interrogations.

Kalashnikov

It does not seem to be empty threats. According to De Telegraaf, A. claimed to the police that he actually owns firearms. In photos allegedly found on his phone, he poses with a gun, including a Kalashnikov. The revelations come on top of the earlier admission that the Syrian participated in the armed struggle in his home country and that he was prepared to die in his first attack in December 2017. Nevertheless, the Public Prosecution chose at the time not to charge a terrorist motive and the court sentenced him to six weeks in prison.

Now Saleh A. is facing a higher penalty. NRC quotes the chairman of the court: the combination of recidivism, dangerous arson and a shocked legal order could lead to him up to 12 years in prison. It is not yet possible to send the Syrian terrorist back to his native country. The Netherlands will not send asylum seekers back to Syria, because it would still be too unsafe in the country. A. can return to the country on a voluntary basis. According to his lawyer, he might be willing to do this.

Terrorist motive

The question is whether the Public Prosecution Service will now charge a terrorist motive after the most recent statements by the Palestinian Syrian. Previous research showed that A. is low-gifted and therefore less accountable. However, the owners of restaurant HaCarmel, as well as CIDI, have been calling on the Public Prosecution Service for some time to recognize that it is terrorism. “If this is not terrorism, what is?”, Restaurateur Sami Bar-On wonders in De Telegraaf on Wednesday. "Does the Netherlands then think that people should be killed before terrorism occurs?"

In the coming period, four rapporteurs, including a theological expert and radicalization experts, will again examine the background and motives of Saleh A. A further pro forma hearing will then take place on 21 October, at which the state of the investigation will again be discussed. Until then, A. will in any case remain stuck. The substantive handling of the case will begin on 17 November.

Source: CIDI

Google Translate