31 augustus 2020

2020-08-31: Nalatigheid van politie leidt tot vrijspraak in antisemitismerechtszaak - Police negligence leads to acquittal in anti-Semitism lawsuit

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een agressieve buurman die zijn buurvrouw jarenlang teisterde door haar te bedreigen, beledigen, intimideren en antisemitisch te bejegenen is vrijgesproken omdat de politie nalatig was bij het onderzoek, ondanks herhaalde klachten en voorgelegd bewijsmateriaal. De politie heeft de aanklachten niet serieus genomen, en ging de bewijslast niet (tijdig) na. Zo heeft de politie bijvoorbeeld geen screenshots gemaakt van (voorgelegde en inmiddels verwijderde) berichten op Facebook.

Bron CIDI

Het begon in 2010 toen het slachtoffer klaagde over geluidsoverlast van de honden van de buurman. Er volgden woordenwisselingen, en enkele aangiftes bij de politie die tot bitter weinig actie leidde. Naast grof taalgebruik, beledigingen en bedreigingen, gebruikte de buurman Facebook om het slachtoffer en haar vriend te intimideren, maar ook antisemitisch te bejegenen, met teksten zoals “vergassen dit ongedierte” en “ik heb zin om [ze] te villen en er lampenkappen van te maken”. De buurman publiceerde ook de adressen en telefoonnummers van zijn buurvrouw en haar vriend.

De aanklachten van de slachtoffers bleken – nadat de zaak, mede door de inzet van misdaadverslaggerver Peter R. de Vries de media haalde – bij het verkeerde bureau te zijn ingediend en in het systeem onjuist te zijn ingevoerd. Politieonderzoek werd niet verricht, en het slachtoffer moest verhuizen. Na veel juridisch aandringen werd de zaak eindelijk aan de rechter voorgelegd, en ook toen was veel energie en juridische druk nodig om ook antisemitisme in de klacht mee te nemen. 

Uiteindelijk verwoorde het OM de aanklacht als volgt:

Verdachte wordt er — kort gezegd — van beschuldigd dat hij zich:

  1. in de periode 1 maart 2015 tot en met 11 april 2015 te Amsterdam heeft schuldig gemaakt aan belediging van A en/of B.
  2. in de periode 13 augustus 2015 tot en met 15 augustus 2015 te Amsterdam heeft schuldig gemaakt aan bedreiging c.q. doodsbedreiging van A en/of B.
  3. in de periode 1 augustus 2015 tot en met 18 augustus 2015 te Amsterdam heeft schuldig gemaakt aan groepsbelediging van Joden.
  4. in de periode 1 augustus 2015 tot en met 18 augustus 2015 te Amsterdam heeft schuldig gemaakt aan aanzetten tot haat tegen, discriminatie van en geweld tegen Joden.

De screenshots die door de slachtoffers aan de rechter werden voorgelegd konden vanwege juridische beperkingen niet als bewijsmateriaal worden gebruikt. De echtheid ervan kan (formeel) niet worden bewezen. 

Dergelijke nalatigheid ondermijnt het vertrouwen in de rechtstaat en de politie. De slachtoffers hebben bovendien een zeer sterkt vermoeden dat de politie hun klacht nooit serieus heeft genomen. Mede omdat het zo lang duurde voordat over is gegaan tot onderzoek, “en waarschijnlijk was dat helemaal niet gebeurd als het de aandacht van de media niet had gekregen”. Ook was er veel overtuigingskracht nodig – ook van CIDI – om het antisemitische karakter onderdeel te maken van de aanklacht tegen de agressieve buurman. Zelfs zijn agressieve gedrag en intimidatie zijn in eerste instantie niet in de aanklacht meegenomen. Eerst luidde de aanklacht slechts ‘belediging’.

Afgelopen week – 10 jaar nadat de problemen zijn begonnen – heeft  de rechter – bij gebrek aan juridisch houdbaar bewijs – hem vrij moeten spreken, ondanks de screenshots die een totaal ander beeld schetsen maar door de slachtoffers en niet door de politie zijn overhandigd.
****************************
ENGLISH:

An aggressive neighbor who harassed his neighbor for years by threatening, insulting, intimidating and anti-Semitic treatment has been acquitted for negligent police investigation, despite repeated complaints and evidence submitted. The police did not take the charges seriously, and did not check the burden of proof (in time). For example, the police did not take screenshots of (submitted and since deleted) messages on Facebook.

Source CIDI

It started in 2010 when the victim complained about noise from the neighbor's dogs. Arguments followed, and a few reports to the police led to very little action. In addition to foul language, insults and threats, the neighbor used Facebook to intimidate the victim and her friend, as well as to treat them anti-Semitic, with texts such as “gass these vermin” and “I want to skin [them] and make lampshades from them. to make". The neighbor also published the addresses and telephone numbers of his neighbor and her friend.

The charges of the victims turned out - after the case, partly due to the efforts of crime reporter Peter R. de Vries - reached the media - to have been submitted to the wrong office and to have been incorrectly entered into the system. Police investigation was not conducted, and the victim had to move. After much legal insistence, the case was finally brought to court, and even then a lot of energy and legal pressure was needed to include anti-Semitism in the complaint.

Ultimately, the Public Prosecution stated the charges as follows:

In short, the suspect is accused of:
has been guilty of insulting A and / or B. in the period 1 March 2015 to 11 April 2015 in Amsterdam. in the period August 13, 2015 to August 15, 2015 in Amsterdam was guilty of threats or death threats to A and / or B. in the period August 1, 2015 to August 18, 2015 in Amsterdam has been guilty of group insulting Jews. in the period from 1 August 2015 to 18 August 2015 in Amsterdam was guilty of incitement to hatred against, discrimination against and violence against Jews.

The screenshots submitted to the judge by the victims could not be used as evidence due to legal restrictions. Its authenticity cannot be (formally) proven.

Such negligence undermines confidence in the rule of law and the police. The victims also have a strong suspicion that the police never took their complaint seriously. Partly because it took so long to initiate the investigation, "and it probably wouldn't have happened at all if it hadn't gotten the attention of the media." It also took a lot of persuasion - also from CIDI - to make the anti-Semitic character part of the charge against the aggressive neighbor. Even his aggressive behavior and intimidation were initially not included in the charges. At first, the charge was merely "insult."

Last week - 10 years after the problems started - the judge - for lack of legally sustainable evidence - had to acquit him, despite the screenshots that paint a completely different picture, but were handed over by the victims and not by the police.Feedback sturen

Google translate