23 september 2020

2020-09-23: Minister Van Ark negeert eenzijdigheid EU-richtlijn - Minister Van Ark ignores one-sidedness of the EU directive

Minister voor Medische Zorg Tamara van Ark. Bron foto: Arenda Oomen / Rijksoverheid.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Minister voor Medische Zorg Tamara van Ark beroept zich op EU-wetgeving in antwoord op Kamervragen over een dreigende boete voor het Israël Producten Centrum. Zij gaat hier echter voorbij aan het feit dat alleen voor producten uit Israëlische nederzettingen, en geen enkel ander betwist gebied, door de EU een richtlijn is uitgegeven.

Bron: CIDI

Christenen voor Israël berichtte in juli op haar website dat twee ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op bezoek waren geweest bij het Israël Producten Centrum in Nijkerk. De NVWA-ambtenaren kwamen op inspectie in verband met de ‘Interpretatieve mededeling inzake de vermelding van de oorsprong van goederen uit de sinds juni 1967 door Israel bezette gebieden’ – een richtsnoer hoe EU-lidstaten om moeten gaan met de labeling van producten uit Israëlische nederzettingen. Deze EU-richtlijn stelt dat Israël geen soevereiniteit heeft over de in 1967 veroverde Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en de Golan, en dat producten uit Israëlische nederzettingen niet als “made in Israel” gelabeld mogen worden. 

Naar aanleiding van deze berichtgeving dienden CU, SGP en PVV Kamervragen in. Volgens Joël Voordewind (CU) is sprake van selectiviteit. Daarnaast stelt Kees van der Staaij (SGP) dat onder het mom van consumentenvoorlichting, anti-Israël politiek wordt bedreven. PVV’ers Raymond de Roon, Gidi Markuszower, Geert Wilders en Dion Graus spreken van een “heksenjacht” door de NVWA.

Minister Van Ark verdedigt de actie door de NVWA. De autoriteit ziet toe op de handhaving van EU-wetgeving met betrekking tot de vermelding van de herkomstaanduiding voor alle landen en gebieden, aldus Van Ark. Volgens de minister geldt deze wetgeving “voor alle landen en gebieden, dus ook voor andere bezette gebieden”. “Er is derhalve geen sprake van ongelijke behandeling van Israël en de door Israël bezette gebieden”, zo concludeert de minister voor Medische Zorg.

De minister gaat hier echter voorbij aan het feit dat alleen voor producten uit Israëlische nederzettingen, en geen enkel ander betwist gebied, de EU een richtlijn heeft uitgegeven ter aanvulling op de eerder aangehaalde wet. De wetgeving waar Van Ark naar verwijst definieert niet exact wanneer het gaat om bezette gebieden – daar is met betrekking tot Israël en Israël alleen een richtlijn voor uitgegeven. 

Aan proactieve handhaving wordt door de NVWA overigens niet gedaan. Ambtenaren van de Voedsel- en Warenautoriteit gingen voor het eerst langs het Israël Producten Centrum in april 2019 naar aanleiding van een klacht, zo bevestigt minister Van Ark. Christenen Voor Israël stelt doelwit te zijn geweest van een lastercampagne door onder andere DocP met e-mailacties en kleinschalige demonstraties voor het Israëlcentrum.

De NVWA beroept zich dus op een richtlijn, en wordt daarbij door minister Van Ark verdedigd onder het mom van EU-wetgeving. Voor andere bezette en betwiste gebieden bestaan echter geen EU-richtlijnen, en tast de NVWA in het duister. Op deze wijze wordt op producten uit door Israël bezette betwiste gebieden en niet op andere gebieden gehandhaafd.***************************
ENGLISH:

Minister for Medical Care Tamara van Ark. Source photo: Arenda Oomen / Rijksoverheid.

Minister for Medical Care Tamara van Ark is relying on EU legislation in response to parliamentary questions about an impending fine for the Israel Products Center. However, it ignores the fact that only products from Israeli settlements, and no other disputed territory, have been issued a directive by the EU.

Source: CIDI

Christians for Israel reported on its website in July that two officials from the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) had visited the Israel Products Center in Nijkerk. NVWA officials came for an inspection in connection with the 'Interpretative Notice on Indication of Origin of Goods from Israeli-Occupied Territories since June 1967' - a guideline on how EU member states should deal with the labeling of products from Israeli settlements . This EU directive states that Israel has no sovereignty over the 1967 West Bank (including East Jerusalem) and the Golan, and that products from Israeli settlements should not be labeled “made in Israel”.

In response to this report, CU, SGP and PVV submitted parliamentary questions. According to Joël Voordewind (CU) there is selectivity. In addition, Kees van der Staaij (SGP) states that under the guise of consumer information, anti-Israel politics is being conducted. PVVs Raymond de Roon, Gidi Markuszower, Geert Wilders and Dion Graus speak of a “witch hunt” by the NVWA.

Minister Van Ark defends the action by the NVWA. The authority oversees the enforcement of EU legislation regarding the indication of the designation of origin for all countries and territories, according to Van Ark. According to the minister, this legislation applies “to all countries and territories, including other occupied territories”. "There is therefore no unequal treatment of Israel and the territories occupied by Israel," the Minister for Medical Care concluded.

However, the minister ignores the fact that only for products from Israeli settlements, and no other disputed territory, the EU has issued a directive to supplement the previously cited law. The legislation to which Van Ark refers does not exactly define when it comes to occupied territories - only a guideline has been issued for Israel and Israel.

Incidentally, the NVWA does not engage in proactive enforcement. Officials from the Food and Consumer Product Safety Authority first visited the Israel Products Center in April 2019 in response to a complaint, Minister Van Ark confirms. Christians For Israel claims to have been the target of a smear campaign by DocP, among others, with e-mail campaigns and small-scale demonstrations in front of the Israel Center.

The NVWA is therefore relying on a directive, defended by Minister Van Ark under the guise of EU legislation. However, there are no EU directives for other occupied and disputed areas, and the NVWA is in the dark. In this way, products from disputed areas occupied by Israel and not other areas are maintained.

google translate