25 september 2020

2020-09-25: CIDI geschokt door teksten nieuwe stadsdichter Haarlem - CIDI shocked by texts of new city poet Haarlem (CIDI + NOS NEWS)

Foto: Darryl Danchelo Osenga NH Nieuws

Nederlands - English

NEDERLANDS:

CIDI is geschrokken van stuitende bagatellisering van de Holocaust in songteksten van Darryl Danchelo Osenga, gisteren benoemd tot stadsdichter van Haarlem. Literair weblog Tzum herinnert aan een rap van de dichter uit 2012, met teksten als “De Holocaust is slechts een cover up voor domme schapen” en “De behandeling van de concentratiekampen is slechts een lachertje vergeleken [met] onze slavenhandel.”

Bron CIDI

Het betreffende lied, getiteld ‘Zwarte Bladzijde’, is een kritiek op het slavernijverleden en de omgang daarmee in Nederland.

Menselijk leed vergelijken is hoe dan ook zinloos en onnodig. De opgevoerde vergelijking is bovendien geschiedkundig erg zwak, haatdragend en doet tekort aan iedere respectvolle herinnering aan menselijk leed.

Slavernij en Holocaust

De Holocaust was een door de nazi’s geplande en systematisch uitgevoerde uitroeiing van Joden en het Jodendom- een genocidaal project. Joodse mannen, vrouwen en kinderen werden vervolgd en systematisch vermoord vanwege niets anders dan hun Joods-zijn – met andere woorden: hun afkomst. Dit verschrikkelijke lot was ook gepland voor enkele andere minderheden die ‘minderwaardig’ werden bevonden, zoals de Sinti en Roma en homoseksuelen. In een gigantisch netwerk aan werk-, concentratie- en vernietigingskampen werden sommigen tewerkgesteld alvorens te worden gedood, indien uitputting daar zelf niet toe leidde. Een ‘competitie van leed’ aangaan met eerdere of latere verschrikkingen en genocides is verwerpelijk.

Het idee dat deze erkenning bewustzijn van slavernij in de weg zou staan, hedendaags of koloniaal, is krankzinnig. Het lot van slaaf gemaakte mensen in koloniën – levenslange lijfeigenschap en tewerkstelling onder omstandigheden die de meesten van ons zich niet kunnen voorstellen – is niet gebaat bij deze vergelijking. Niet de vernietiging van een denkbeeldig ‘ras’, maar uitbuiting was wat deze behandeling generaties lang dreef, en tot vandaag zijn uitwerkingen heeft in de vorm van vooroordelen, racisme en ongelijkheid. Het feit dat mensen dergelijke wreedheden hebben begaan is inderdaad een zwarte bladzijde voor de mensheid, en verdient alle aandacht – zonder die met een andere kolossale falen van de mensheid te hoeven vergelijken.

Een obsessie met het Holocaustverleden, en de drang om een punt te maken door deze te de-legitimeren, staat ironisch genoeg in de weg van erkenning van koloniale slavernij voor wat het was, en wat het tot de dag van vandaag met ons doet. Slachtoffer rivaliteit is een slechte strategie om erkenning voor een bepaald verleden te bewerkstelligen.

De Holocaust als “cover up voor domme schapen” is bovendien niets anders dan het antisemitische stereotype dat Joden de samenleving in bedwang zouden houden met behulp van dit eigen collectieve leed. Het is een grove belediging aan het adres van de miljoenen slachtoffers van de genocide.

Reactie CIDI

De rap is in 2012 verschenen. CIDI hoopt dat Danchelo Osenga inmiddels wijzer is geworden, en heeft contact gezocht met de nieuwe stadsdichter, met de vraag of hij zijn houding in de verstreken jaren veranderd heeft en dat ook kenbaar wil maken. Ook de Benoemingscommissie Stadsdichter Haarlem is om een reactie gevraagd.

-----------------------------------------------------------------

Nieuwe stadsdichter Haarlem onder vuur om raptekst over Holocaust

De benoeming van Darryl Danchelo Osenga tot stadsdichter van Haarlem leidt tot commotie. Aanleiding is een nummer uit 2012, waarin hij een vergelijking maakt tussen de slavenhandel en de genocide op Joden door de nazi's.

Bron: NOS NIEUWS

"Als ik mensen heb gekwetst, dan bied ik daar absoluut mijn excuses voor aan", zegt hij nu. Gisteren ging het gemeentebestuur akkoord met zijn benoeming tot stadsdichter. Osenga, ook bekend onder zijn artiestennaam Insayno, bracht in 2012 het nummer Zwarte Bladzijde uit.

In de tekst noemt hij de Holocaust "een cover-up voor domme schapen" en "de behandeling van de concentratiekampen is slechts een lachertje vergeleken onze slavenhandel" [sic].

Fragment uit 'Zwarte Bladzijde': De Holocaust is slechts een cover-up voor domme schapen
Ik zie je denken: gast, dit kan je niet doen
8 miljoen joden? Ik praat hier over 18 miljoen slaven
De behandeling van de concentratiekampen
Is slechts een lachertje vergeleken onze slavenhandel

Het CIDI, een organisatie van de Joodse gemeenschap in Nederland, zegt geschrokken te zijn van de tekst en spreekt van "stuitende bagatellisering".

"Menselijk leed vergelijken is hoe dan ook zinloos en onnodig", laat het CIDI weten. "De opgevoerde vergelijking is bovendien geschiedkundig erg zwak, haatdragend en doet tekort aan iedere respectvolle herinnering aan menselijk leed."

Het CIDI "hoopt dat Danchelo Osenga inmiddels wijzer is geworden" en heeft hem uitgenodigd voor een gesprek.

Danchelo Osenga zegt tegen NH Nieuws dat het niet zijn intentie was om mensen te kwetsen:

'Mijn intentie is nooit geweest om iemand te kwetsen'

"Als ik mensen heb gekwetst, dan bied ik daar mijn excuses voor aan", zegt Osenga tegen NH Nieuws. "Dat heb ik nooit willen doen. Mijn intentie was om een discussie te openen. Op mijn school heb ik nooit slavernijgeschiedenis gehad en de Tweede Wereldoorlog werd breed uitgemeten.

Osenga zegt zich te kunnen voorstellen dat mensen het als kwetsend ervaren, maar ook dat het nummer meer is dan die zinnen. Ook zegt hij dat hij het nummer nu anders geschreven zou hebben.

Activistische achtergrond

Voor de benoeming had de nieuwe stadsdichter een kennismakingsgesprek met de wethouder van Cultuur en de burgemeester.

De raptekst over de Holocaust was bij hen niet bekend, zegt een woordvoerder. "We waren op de hoogte van zijn activistische achtergrond. Hij heeft de hele selectieprocedure doorlopen en het was geen criterium dat je als stadsdichter van onbesproken gedrag zou moeten zijn."

Wel was de gemeente op de hoogte van een veroordeling van Osenga voor zijn aandeel bij rellen in de nasleep van de dood van Mitch Henriquez in 2015. Haarlem publiceert later vandaag een interview met Osenga, "om meer context aan het verhaal te geven". Volgens de woordvoerder heeft de nieuwe stadsdichter positief gereageerd op de uitnodiging van het CIDI om in gesprek te gaan.

Samenwerking gaat door

Osenga vindt zichzelf nog steeds geschikt als stadsdichter. Ook de gemeente zegt op dit moment geen aanleiding te zien om de samenwerking voortijdig te beëindigen.

Het doel van de stadsdichter van Haarlem is om belangrijke gebeurtenissen in de stad "poëtisch onder de aandacht te brengen". Hij is daarbij "artistiek onafhankelijk", zegt de gemeente.*******************************
ENGLISH:

Photo: Darryl Danchelo Osenga NH Nieuws

CIDI is shocked by the shocking trivialization of the Holocaust in song lyrics by Darryl Danchelo Osenga, yesterday appointed city poet of Haarlem. Literary weblog Tzum recalls a rap by the poet from 2012, with lyrics such as "The Holocaust is just a cover up for stupid sheep" and "The treatment of the concentration camps is just a joke compared [to] our slave trade."

The song in question, entitled "Black Page", is a critique of the slavery past and how it is dealt with in the Netherlands.

In any case, comparing human suffering is pointless and unnecessary. Moreover, the comparison presented is historically very weak, hateful and does not do justice to any respectful memory of human suffering.

Slavery and Holocaust

The Holocaust was a Nazi gapland and systematic extermination of Jews and Judaism - a genocidal project. Jewish men, women and children were persecuted and systematically murdered for nothing but their Jewishness - in other words, their origins. This dire fate was also planned for some other minorities who were considered "inferior", such as the Sinti and Roma and homosexuals. In a huge network of work, concentration and extermination camps, some were put to work before being killed, if exhaustion itself did not lead to it. To "compete with grief" with earlier or later horrors and genocides is reprehensible.

The idea that this recognition would hinder consciousness of slavery, contemporary or colonial, is insane. The plight of enslaved people in colonies - lifelong serfdom and employment under conditions most of us cannot imagine - does not benefit from this comparison. Not the destruction of an imaginary "race," but exploitation was what drove this treatment for generations, and continues to work today in the form of prejudice, racism and inequality. The fact that humans have committed such atrocities is indeed a black page for humanity, and deserves full attention - without having to compare it with any other collosal failure of humanity.

An obsession with the Holocaust past, and the urge to make a point by delegitimizing it, ironically gets in the way of recognizing colonial slavery for what it was, and what it does to us to this day. Victim rivalry is a bad strategy for gaining recognition for a particular past.

Moreover, the Holocaust as a “cover up for stupid sheep” is nothing more than the anti-Semitic stereotype that Jews would keep society in check through their own collective suffering. It is a gross insult to the millions of victims of the genocide.

CIDI response

The rap was released in 2012. CIDI hopes that Danchelo Osenga has become wiser in the meantime, and has contacted the new city poet, with the question whether he has changed his attitude in the past years and wants to make this known. The Appointment Committee for the City Poet Haarlem has also been asked for a response.

---------------------------------------------

New city poet Haarlem under fire for rap text about HolocaustThe appointment of Darryl Danchelo Osenga as city poet of Haarlem leads to commotion. The reason is an issue from 2012, in which he compares the slave trade and the genocide of Jews by the Nazis.

Source: NOS NEWS

"If I've hurt people, I absolutely apologize for it," he says now. Yesterday the city council approved his appointment as city poet. Osenga, also known by his stage name Insayno, released the song Zwarte Blad in 2012.

In the text he calls the Holocaust "a cover-up for stupid sheep" and "the treatment of the concentration camps is just a joke compared to our slave trade" [sic].

Excerpt from 'Black Page': The Holocaust is just a cover-up for dumb sheep
I can see you thinking, dude, you can't do this
8 million Jews? I'm talking about 18 million slaves here
The treatment of the concentration camps
Is just a joke compared to our slave trade

The CIDI, an organization of the Jewish community in the Netherlands, says it is shocked by the text and speaks of "shocking trivialization".

"In any case, comparing human suffering is pointless and unnecessary," the CIDI said. "Moreover, the comparison presented is historically very weak, hateful and does not do justice to any respectful memory of human suffering."

The CIDI "hopes that Danchelo Osenga has become wiser in the meantime" and has invited him for an interview.

Danchelo Osenga tells NH News he did not intend to hurt people:

'My intention has never been to hurt anyone'

"If I have hurt people, I apologize for it," Osenga told NH Nieuws. "I never wanted to do that. My intention was to open a discussion. I never had slavery history at my school and the Second World War was widely covered.

Osenga says she can imagine that people experience it as hurtful, but also that the song is more than those sentences. He also says that he would have written the song differently now.
Activist background

Before the appointment, the new city poet had an introductory meeting with the alderman of Culture and the mayor.

The rap text about the Holocaust was unknown to them, says a spokesman. "We were aware of his activist background. He went through the entire selection process and it was not a criterion that as a city poet you should be of impeccable behavior."

However, the municipality was aware of a conviction of Osenga for his part in riots in the aftermath of the death of Mitch Henriquez in 2015. Haarlem will publish an interview with Osenga later today, "to give more context to the story". According to the spokesman, the new city poet has responded positively to the invitation of the CIDI to enter into conversation.
Collaboration continues

Osenga still considers herself suitable as a city poet. The municipality also says it does not see any reason to prematurely end the collaboration at the moment.

The aim of the city poet of Haarlem is to "poetically draw attention" to important events in the city. He is "artistically independent", says the municipality.


google translate