29 september 2020

2020-09-29: Kabinet: ‘tegen disproportionele aandacht voor Israel bij VN’ - Cabinet: "against disproportionate attention to Israel at the UN"

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Naar aanleiding van het verzoek van de SP voor een nieuw internationaal onderzoek naar het handelen van Israel aan de grens met Gaza, laat het kabinet weten dat Nederland tegen disproportionele aandacht voor Israël bij de Verenigde Naties is. Conform de motie van Kees van der Staaij stelt het kabinet dat zij werk wil maken van het verminderen van de Israel-obsessie bij de VN.

Door CIDI

Vorige week was een schriftelijk overleg over de Nederlandse inzet bij de Algemene Vergadering van de VN (AVVN). Zowel de SP als de SGP vroegen aandacht voor Israël, maar wel op twee heel verschillende manieren. De SGP refereerde naar haar motie omtrent het omstreden agendapunt 7 bij de VN-Mensenrechtenraad, en riep het kabinet op om werk te maken van deze motie.

In haar reactie erkent het kabinet de eerder aangenomen motie en antwoordt zij op de volgende manier: ‘Het Koninkrijk zet zich in om disproportionele aandacht jegens Israël in de VN tegen te gaan, conform de motie-Van der Staaij. Zoals uw Kamer bekend is het Koninkrijk het niet eens met het disproportioneel hoge aantal resoluties binnen de VN over Israël.’ De regering herhaalt dus dat het gedaan moet zijn met de hetze tegen Israël bij de VN, maar is wel van mening dat legitieme kritiek mogelijk moet blijven.

In tegenstelling tot de SGP was de Socialistische Partij veel negatiever over Israël. Zij riepen op tot een nieuw internationaal onderzoek naar Israël naar aanleiding van de gebeurtenissen aan de grens met Gaza. In maart 2019 kwam de VN-Mensenrechtenraad met een rapport waarin forse kritiek wordt geuit op het Israelische optreden bij de grens van Gaza. In sommige gevallen zou er zelfs sprake kunnen zijn van oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid, aldus de Mensenrechtenraad. Het rapport gaat echter totaal voorbij aan het maandenlange geweld van Palestijnse terreurgroepen. Zo worden lidmaatschappen en affiliaties met gewapende groeperingen van de meerderheid van de slachtoffers volkomen genegeerd.

Het kabinet is helder in haar antwoord: ‘Het Koninkrijk is van mening dat er binnen de VN sprake is van disproportionele aandacht voor Israël en is geen voorstander van een apart initiatief in de AVVN.’ Vervolgens erkent het kabinet wel de noodzaak van bilaterale gesprekken tussen Israël en de Palestijnen en het mogelijk maken van meer handel met Gaza. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok laat dan ook weten tijdens zijn kennismakingsgesprek met zijn Israëlische collega Gabi Ashkenazi aan te hebben gedrongen “op transparant en gedegen onderzoek”. De regering is hoe dan ook helder: de VN moet zich minder obsessief bezig houden met Israël.


***********************
ENGLISH

In response to the SP's request for a new international investigation into Israel's actions at the Gaza border, the cabinet has announced that the Netherlands is against disproportionate attention to Israel at the United Nations. In accordance with Kees van der Staaij's motion, the cabinet states that it wants to work on reducing the Israel obsession at the UN.

Last week there was a written consultation about the Dutch deployment at the General Assembly of the UN (UNGA). Both the SP and the SGP called attention to Israel, but in two very different ways. The SGP referred to its motion on the controversial agenda item 7 at the UN Human Rights Council, and called on the cabinet to work on this motion.

In its response, the cabinet acknowledged the previously passed motion and replied in the following way: "The Kingdom is committed to combating disproportionate attention to Israel in the UN, in accordance with the Van der Staaij motion. As your House knows, the Kingdom does not agree with the disproportionately high number of resolutions within the UN on Israel. must stay.

Unlike the SGP, the Socialist Party was much more negative about Israel. They called for a new international investigation into Israel following the events at the Gaza border. In March 2019, the UN Human Rights Council released a report strongly criticizing Israeli action at the Gaza border. In some cases, there could even be war crimes or crimes against humanity, according to the Human Rights Council. However, the report completely ignores the months of violence by Palestinian terror groups. For example, memberships and affiliations with armed groups of the majority of victims are completely ignored.

The cabinet is clear in its answer: `` The Kingdom is of the opinion that there is disproportionate attention to Israel within the UN and is not in favor of a separate initiative in the UNGA. '' The cabinet subsequently acknowledges the need for bilateral talks between Israel and the Palestinians and enabling more trade with Gaza. Foreign Minister Stef Blok therefore said during his introductory meeting with his Israeli colleague Gabi Ashkenazi that he insisted on “transparent and thorough research”. Regardless, the government is clear: the UN should be less obsessive about Israel.

google translate