01 oktober 2020

2020-10-01: Kabinet ‘positief’ over EU-zorgen ambassades Kosovo en Servië in Jeruzalem - Cabinet "positive" about EU concerns embassies Kosovo and Serbia in Jerusalem

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Kabinet “acht het positief dat de EU direct zorg heeft uitgesproken” over de aankondiging van Kosovo en Servië over het plaatsen van ambassades in Jeruzalem. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok in antwoord op Kamervragen.

Bron: CIDI

Op 4 september maakte de Amerikaanse president Donald Trump een economisch akkoord tussen Kosovo en Servië bekend. Als onderdeel van de overeenkomst gaan Kosovo en Israël over tot wederzijdse erkenning.  De Kosovaarse republiek gaat tevens, net als Servië, een ambassade in Jeruzalem openen.

De ambassade-aankondiging van Servië en Kosovo is echter tegen het zere been van de EU. “Er is geen EU-lidstaat dat een ambassade in Jeruzalem heeft”, aldus Europese Commissie-woordvoerder Peter Stano tijdens een persconferentie. “Elke diplomatieke stap die het gezamenlijke standpunt van de EU ten aanzien van Jeruzalem in twijfel trekt, baart serieuze zorgen en treurnis”.

Het besluit om ambassades in Jeruzalem te openen kan dus Servië en Kosovo problemen opleveren ten aanzien van hun relatie met de Europese Unie. Servië is kandidaat-lidstaat en is bezig met het conformeren aan EU-wetgeving om lid te kunnen worden. Kosovo kent momenteel de status van potentiële kandidaat.

Servië lijkt zich dan ook al voorzichtig terug te trekken uit de ambassade-toezegging. Volgens de Servische minister van Buitenlandse Zaken moet de uiteindelijke beslissing nog binnen de regering besproken worden en zal dit besluit van een “aantal factoren” afhangen.

Naar aanleiding van de EU-zorgen, diende Raymond de Roon (PVV) Kamervragen in. In antwoord hierop laat minister Blok weten dat het kabinet de toenadering tussen Servië en Kosovo, en tussen Kosovo en Israël, verwelkomt. De aankondiging over het eventueel openen van ambassades wordt echter niet door de minister verwelkomd: “het kabinet acht het positief dat de EU direct zorg heeft uitgesproken over de aankondiging van de beide landen t.a.v. het vestigen van hun ambassades in Jeruzalem”.

Minister Blok stelt dat van (potentiële) kandidaat-lidstaten zoals Kosovo en Servië wordt verwacht “dat zij zich proactief aansluiten bij het beleid en de inzet van de Europese Unie t.a.v. derde landen”. Blok ontkent echter dat er sprake zou zijn van dreigementen of chantage, hij spreekt van een “vrijwillige keuze van de betreffende landen”. Tegelijkertijd wijst de minister erop dat de EU de mate monitort waarin kandidaat-lidstaten zich aansluiten bij het EU-beleid t.a.v. derde landen en dat hierover gerapporteerd wordt.

Het verzoek van De Roon om de Nederlandse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen, vindt bij Blok dan ook geen goedkeuring. “Voor Nederland en de EU vormen de grenzen van 1967 de basis voor de twee-statenoplossing, ook voor wat betreft de toekomstige status van Jeruzalem. Totdat met instemming van beide partijen een oplossing is bereikt – met inbegrip van de status van Jeruzalem – is verplaatsing van de ambassade niet aan de orde”, aldus de minister. Opmerkelijk genoeg opereren een aantal EU-lidstaten en de EU wel diplomatieke kantoren in Jeruzalem ter vertegenwoordiging aan de Palestijnen.


***********************
ENGLISH:

The Cabinet "considers it positive that the EU has expressed immediate concern" about the announcement by Kosovo and Serbia about the installation of embassies in Jerusalem. That is what Minister of Foreign Affairs Stef Blok writes in answer to parliamentary questions.

Source: CIDI

On September 4, US President Donald Trump announced an economic agreement between Kosovo and Serbia. As part of the agreement, Kosovo and Israel will engage in mutual recognition. The Kosovar Republic, like Serbia, will also open an embassy in Jerusalem.

However, the embassy announcement from Serbia and Kosovo is against the sore leg of the EU. “There is no EU member state that has an embassy in Jerusalem,” said European Commission spokesman Peter Stano at a press conference. "Any diplomatic move that calls into question the EU's common position on Jerusalem is a matter of serious concern and mourning."

The decision to open embassies in Jerusalem could thus pose problems for Serbia and Kosovo with regard to their relationship with the European Union. Serbia is a candidate country and is in the process of complying with EU law to become a member. Kosovo currently has the status of potential candidate.

Serbia therefore seems to be cautiously withdrawing from the embassy commitment. According to the Serbian Foreign Minister, the final decision has yet to be discussed within the government and this decision will depend on a “number of factors”.

In response to EU concerns, Raymond de Roon (PVV) submitted parliamentary questions. In response to this, Minister Blok announced that the cabinet welcomes the rapprochement between Serbia and Kosovo, and between Kosovo and Israel. However, the announcement about the possible opening of embassies was not welcomed by the minister: "the cabinet considers it positive that the EU has expressed immediate concern about the announcement of the two countries regarding the establishment of their embassies in Jerusalem".

Minister Blok states that (potential) candidate countries such as Kosovo and Serbia are expected to “proactively adhere to the policy and efforts of the European Union towards third countries”. Blok, however, denies that there are threats or blackmail, he speaks of a “voluntary choice of the countries concerned”. At the same time, the minister points out that the EU monitors the extent to which candidate countries adhere to EU policy towards third countries and that reports are made on this.

De Roon's request to move the Dutch embassy to Jerusalem is therefore not approved by Blok. “For the Netherlands and the EU, the 1967 borders form the basis for the two-state solution, also with regard to the future status of Jerusalem. Until a solution has been reached with the agreement of both parties - including the status of Jerusalem - relocation of the embassy is not an option, ”said the minister. Remarkably, a number of EU Member States and the EU do operate diplomatic offices in Jerusalem to represent the Palestinians.

google translate