06 oktober 2020

2020-10-06: Minister laks in antwoorden op SGP-Kamervragen over banden Turkije en Hamas - Minister lax in answers to SGP parliamentary questions about ties between Turkey and Hamas

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Eind augustus stelde SGP-leider Kees van der Staaij enkele Kamervragen naar aanleiding van berichten dat Turkije paspoorten had verstrekt aan de top van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas.

Bron: CIDI

In de beantwoording is minister Blok vrij kortaf. Op de vragen van Van der Staaij wordt eigenlijk niet inhoudelijk ingegaan. Zo blijft een inhoudelijk antwoord op de vraag of Turkije eenzelfde actie bij andere organisaties ook gedaan heeft uit, daar hij stelt dat hij niet over die informatie beschikt.

Gelukkig erkent de minister wel dat Hamas wordt gezien als een terroristische organisatie, door zowel Nederland als de gehele EU. Helaas gaat hij daarmee niet in op de stelling dat de Turkse houding ten opzichte van Hamas een acuut veiligheidsrisico vormt voor de staat Israel. Ook zegt hij wederom geen informatie te hebben die zouden kunnen wijzen op een mogelijke dreiging voor Israel of Israelis.

Van der Staaij vroeg zich tevens af of het nu niet makkelijker zou worden voor deze Hamas-leden om nu de Schengen-zone in te komen. Hierop is de minister helder, aldus hem wordt iedereen bij de grenscontrole gecontroleerd. Daarbij wordt op individu gecontroleerd, en maakt het land van uitgifte niet uit. Tenslotte vraagt de SGP-voorman naar de signalen die Turkije hiermee richting Nederland, de EU en de NAVO geeft en of er op bilateraal niveau hierover met hen over het afzien van zulke acties gesproken wordt. Minister Blok beantwoord ten eerste dat hij zulke berichten ‘niet eigenstandig’ kan bevestigen, maar hij zegt toe dat deze zorgen via bilaterale contacten zullen worden opgebracht.

Het is niet de eerste keer dat de minister erg lakse en korte antwoorden geeft op Kamervragen omtrent Palestijnse terroristische organisaties. Twee jaar terug kwamen op vragen van Ten Broeke (VVD), Voordewind (CU) en Van der Staaij (SGP) vergelijkbare antwoorden op vragen naar aanleiding van onthullingen dat Nederlands subsidiegeld via een NGO terecht kwam bij de terroristische organisatie PFLP. Ook toen was het ministerie niet in het bezit van ‘eigenstandige informatie’.


*************************
ENGLISH:

At the end of August, SGP leader Kees van der Staaij asked some parliamentary questions in response to reports that Turkey had issued passports to the top of the Palestinian terror organization Hamas.

Source: CIDI

Minister Blok is quite curt in his answer. The questions of Van der Staaij are actually not discussed in substance. For example, a substantive answer to the question whether Turkey has also taken the same action at other organizations, as he states that it does not have that information.

Fortunately, the minister acknowledges that Hamas is seen as a terrorist organization, by both the Netherlands and the entire EU. Unfortunately, he does not answer the statement that the Turkish attitude towards Hamas poses an acute security risk for the state of Israel. He also says again that he has no information that could indicate a possible threat to Israel or Israelis.

Van der Staaij also wondered whether it would not be easier for these Hamas members to enter the Schengen zone now. The minister is clear about this, he says everyone is checked at border control. The individual is checked, and the country of issue does not matter. Finally, the SGP leader asks about the signals that Turkey is giving to the Netherlands, the EU and NATO and whether this is being discussed with them at bilateral level about refraining from such actions. Firstly, Minister Blok replied that he "cannot independently" confirm such reports, but he promises that these concerns will be raised through bilateral contacts.

It is not the first time that the minister has given very lax and short answers to parliamentary questions about Palestinian terrorist organizations. Two years ago, questions from Ten Broeke (VVD), Voordewind (CU) and Van der Staaij (SGP) received similar answers to questions in response to revelations that Dutch subsidy money ended up at the terrorist organization PFLP through an NGO. Even then, the Ministry was not in possession of "independent information".