08 oktober 2020

2020-10-08: Blok en Kaag betwisten beschuldigingen aan Al-Mezan. VERWIJDERD OP VERZOEK VAN NIW

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Naar aanleiding van berichtgeving dat de Palestijnse NGO Al-Mezan banden met terreurgroepen PFLP en Hamas zou hebben, had de PVV Kamervragen ingediend. In antwoord hierop betwisten ministers Blok en Kaag de beschuldigingen en geven zij een korte appreciatie per aantijging.

Bron: CIDI

De Telegraaf berichtte op 2 september over Al-Mezan, een Palestijnse mensenrechtenorganisatie in de Gazastrook. Volgens NGO Monitor hebben verschillende medewerkers, onder wie leden van de raad van bestuur, nauwe banden met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Al-Mezan kreeg de afgelopen jaren honderdduizenden euro’s aan Nederlandse subsidies en is tot en met 2022 nog eens ruim 140.000 dollar per jaar toegezegd.

Naar aanleiding van de berichtgeving, dienden PVV-Kamerleden Raymond de Roon, Geert Wilders en Danai van Weerdenburg schriftelijke vragen in. De PVV’ers vroegen aan ministers Blok en Kaag onder meer of zij bereid zijn alle Palestijnse organisaties die Nederlands hulpgeld hebben ontvangen, “grondig door te lichten op banden met terreurorganisaties”.

In antwoord op de Kamervragen weerspreken Blok en Kaag de beschuldigingen aan het adres van Al-Mezan. De aantijgingen van banden met terroristische organisaties worden door het kabinet serieus genomen, aldus de ministers die laten weten dat de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah direct contact heeft opgenomen met zowel Al-Mezan als andere donoren.

Op basis van de reactie van de Palestijnse NGO op de beschuldigingen en informatie van andere donoren, geven ministers Blok en Kaag een appreciatie per beschuldigde medewerker van Al-Mezan. Per individu worden de aantijgingen tegengesproken in de beantwoording van de Kamervragen. Sommige beschuldigingen worden makkelijk weerlegd, in andere gevallen wordt weersproken dat de bewijsvoering voldoende zou zijn om affiliatie met de PFLP te bevestigen. 

De beschuldiging van NGO Monitor dat Al-Mezan aan “lawfare” – juridische oorlogsvoering – zou doen, gaan Blok en Kaag niet in mee. “Het onder de aandacht brengen van vermeende schendingen bij internationale organisaties is een legitiem en gebruikelijk middel, dat door mensenrechtenorganisaties in vele landen onder allerlei omstandigheden wordt gehanteerd”, aldus de ministers. De bewindspersonen op Buitenlandse Zaken weerspreken tevens de aantijging dat Al-Mezan niet transparant zou zijn, en stellen dat de NGO voldoet aan alle rapportageverplichtingen.

Blok en Kaag concluderen “dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat er sprake is van banden tussen Al Mezan en PFLP”. “Aantijgingen dat iemand of een organisatie banden heeft met terroristische organisaties kunnen verstrekkende gevolgen hebben, en moeten daarom goed onderbouwd zijn. Het kabinet constateert dat Al Mezan door Israël niet is aangemerkt als terroristische organisatie en intensief contact onderhoudt met Israëlische militaire en juridische autoriteiten, vaak ook in persoon,” aldus de ministers.

Geen onderzoek naar alle door Nederland gesubsidieerde Palestijnse organisaties

Het verzoek van de PVV-Kamerleden om een onderzoek naar alle Palestijnse organisaties die Nederlandse subsidies ontvangen, wordt door ministers Blok en Kaag afgewezen. Volgens de bewindspersonen op Buitenlandse Zaken is sprake van “zorgvuldig risicomanagement”. Daarbij hanteert het ministerie volgens Blok en Kaag een “zero-tolerance beleid met betrekking tot misstanden”, waarbij “ieder vermoeden wordt onderzocht”.

Dat ieder vermoeden daadwerkelijk wordt onderzocht, is echter niet correct. In 2018 bleek dat Ma’an Development Center, dat Nederlandse subsidies ontving via het HR/IHL Secretariat, een lid van de PFLP in dienst had. Ahmad Abdallah Aladini kwam in mei 2018 om in Gaza bij gewelddadigheden aan de grens met Israël. Volgens de PFLP was Aladani actief tegen de “zionistische agressie” en werd bevestigd dat deze werknemer van Ma’an lid was van de terreurgroep. Dit schokkende relaas werd door het Kabinet echter afgedaan met de reactie dat het ministerie van Buitenlandse Zaken niet over eigenstandige informatie hierover beschikte. Nadat deze kwestie recent opnieuw in Kamervragen werd aangekaart, antwoordde minister Kaag geen aanleiding te zien een onderzoek in te stellen daar de desbetreffende persoon was overleden en de samenwerking met Ma’an Development Center reeds was stopgezet.

Daarnaast werden de aantijgingen over affiliaties van werknemers van UAWC met de PFLP aanvankelijk ontkend. Al in mei 2019 was het ministerie van Buitenlandse Zaken gewaarschuwd maar pas in juli 2020, nadat de Kamer aan de bel trok, werd de subsidie voor de NGO voorlopig stopgezet en een onderzoek gestart. Twee werknemers van UAWC worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag in augustus 2019 waarbij de 17-jarige Rina Schnerb omkwam. Inmiddels erkent de PFLP achter de aanslag te zitten en dat een van de twee verdachten een van haar commandanten is en betrokken was bij de dodelijke aanslag.


******************************
ENGLISH:

Following reports that the Palestinian NGO Al-Mezan would have links with terror groups PFLP and Hamas, the PVV had submitted questions to parliament. In response, Ministers Blok and Kaag dispute the allegations and give a brief assessment of each allegation.

Source: CIDI

De Telegraaf reported on 2 September about Al-Mezan, a Palestinian human rights organization in the Gaza Strip. According to NGO Monitor, several employees, including board members, have close links with the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). In recent years, Al-Mezan has received hundreds of thousands of euros in Dutch subsidies and has been pledged more than 140,000 dollars a year up to and including 2022.

In response to the reporting, PVV MPs Raymond de Roon, Geert Wilders and Danai van Weerdenburg submitted written questions. The PVVs asked Ministers Blok and Kaag, among other things, whether they are prepared to “thoroughly screen all Palestinian organizations that have received Dutch aid money for links with terrorist organizations”.

In response to parliamentary questions, Blok and Kaag contradict the accusations against Al-Mezan. The allegations of links with terrorist organizations are being taken seriously by the cabinet, the ministers said that the Dutch representation in Ramallah has contacted both Al-Mezan and other donors directly.

Based on the response of the Palestinian NGO to the accusations and information from other donors, Ministers Blok and Kaag give an appreciation for each accused employee of Al-Mezan. The allegations are contradicted for each individual in the answers to the parliamentary questions. Some allegations are easily refuted, in others it is contradicted that the evidence would be sufficient to confirm affiliation with the PFLP.

The accusation of NGO Monitor that Al-Mezan would engage in “lawfare” - legal warfare - is not accepted by Blok and Kaag. "Raising alleged violations to international organizations is a legitimate and common means, used by human rights organizations in many countries under a variety of circumstances," said ministers. The ministers at the Ministry of Foreign Affairs also contradict the allegation that Al-Mezan is not transparent, and argue that the NGO complies with all reporting obligations.

Blok and Kaag conclude “that there is no reason to assume that there are links between Al Mezan and PFLP”. “Allegations that someone or an organization has links with terrorist organizations can have far-reaching consequences and must therefore be well-founded. The cabinet finds that Al Mezan has not been designated by Israel as a terrorist organization and maintains intensive contact with Israeli military and legal authorities, often in person, ”said the ministers.

No research into all Palestinian organizations subsidized by the Netherlands

The PVV MPs' request for an investigation into all Palestinian organizations that receive Dutch subsidies has been rejected by ministers Blok and Kaag. According to the ministers at the Ministry of Foreign Affairs, there is “careful risk management”. According to Blok and Kaag, the ministry applies a “zero-tolerance policy with regard to abuses”, whereby “every suspicion is investigated”.

However, it is not correct that every suspicion is actually investigated. In 2018, it turned out that Ma’an Development Center, which received Dutch grants through the HR / IHL Secretariat, employed a member of the PFLP. Ahmad Abdallah Aladini was killed in violence on the border with Israel in Gaza in May 2018. According to the PFLP, Aladani was active against “Zionist aggression” and it was confirmed that this Ma'an employee was a member of the terror group. This shocking account was, however, dismissed by the Cabinet with the response that the Ministry of Foreign Affairs did not have independent information about this. After this issue was recently raised again in parliamentary questions, Minister Kaag replied that he saw no reason to initiate an investigation as the person concerned had died and the cooperation with Ma’an Development Center had already been stopped.

In addition, the allegations about affiliations of UAWC employees with the PFLP were initially denied. The Ministry of Foreign Affairs had already been warned in May 2019, but it was not until July 2020, after the House raised the alarm, that the subsidy for the NGO was temporarily stopped and an investigation started. Two UAWC employees are suspected of involvement in the August 2019 attack that killed 17-year-old Rina Schnerb. The PFLP now acknowledges that it is behind the attack and that one of the two suspects