22 oktober 2020

2020-10-22: Kuzu stelt wederom Kamervragen over nederzettingen - Kuzu (Turkish)again asks parliamentary questions about settlements

Nederlands = English

NEDERLANDS:

Wederom heeft DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu schriftelijke vragen gesteld over de bouw van Israelische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Ook vraagt hij nogmaals om de erkenning van de Palestijnse staat.

Bron CIDI

Het is niet voor het eerst dat Kuzu vragen stelt over het Israelische nederzettingenbeleid. Deze keer brengt Kuzu de bouw van 5000 woningen ter sprake, wat hij een schending van internationaal recht noemt. Ook koppelt hij de bouw van nederzettingen aan de onderdrukking ‘miljoenen onschuldige Palestijnen’, zo stelt Kuzu.

Opvallend is de koppeling die Kuzu maakt tussen de bouw van nederzettingen en de slecht draaiende Palestijnse economie, de kindersterfte en de armoede in Gaza. Dat er geen Israelische nederzettingen in Gaza meer zijn sinds 2005, noemt hij daarentegen niet. Ook stelt hij dat de bouw van nederzettingen in strijd is met VN-resoluties, en hij vraagt minister Blok wat Nederland aan deze ‘schendingen van internationaal recht’ gaat doen. Hierbij refereert Kuzu aan de ‘intensieve diplomatieke relaties’ tussen Nederland en Israel.

Vervolgens vraagt Kuzu aan de minister om Israel te veroordelen voor haar nederzettingenbeleid en om in EU-verband sancties op te leggen. Concluderend vraagt Kuzu aan minister Blok om de Palestijnse staat te erkennen, om zo een helder signaal naar de Israelische regering te sturen. De kans is klein dat de regering akkoord gaat met zijn laatste vraag, daar de regering pas een Palestijnse staat zal erkennen als er een vredesakkoord gesloten is tussen Israel en de Palestijnen.

Kuzu staat bekend om zijn felle toon tegenover Israel. Zo stelt hij regelmatig vragen over het nederzettingenbeleid, het zaken doen met bedrijven uit de nederzettingen, ook vroeg hij om een debat om ‘Israelische inmenging’ in Nederland en weigerde hij premier Netanyahu de hand te schudden tijdens zijn bezoek aan de Tweede Kamer. Tijdens een bezoek aan Jeruzalem trachtte hij ook te provoceren met vlagvertoon rond de Tempelberg. Ook roept DENK regelmatig op tot de erkenning van de Palestijnse staat.*************************
ENGLISH:

Again, The Islamic "DENK" MP Tunahan Kuzu (Turkish) has asked written questions about Israeli settlement building in the West Bank. He also asks once again for the recognition of the Palestinian state.

By CIDI

It is not the first time that Kuzu has asked questions about Israeli settlement policy. This time, Kuzu brings up the construction of 5,000 homes, which he calls a violation of international law. He also links settlement construction to the oppression of "millions of innocent Palestinians," Kuzu said.

What is striking is the link that Kuzu makes between settlement construction and the poorly functioning Palestinian economy, infant mortality and poverty in Gaza. However, he does not mention that there have been no Israeli settlements in Gaza since 2005. He also states that the construction of settlements is in violation of UN resolutions, and he asks Minister Blok what the Netherlands will do about these "violations of international law". Kuzu refers to the "intensive diplomatic relations" between the Netherlands and Israel.

Kuzu then asks the minister to condemn Israel for its settlement policy and to impose sanctions in an EU context. In conclusion, Kuzu asks Minister Blok to recognize the Palestinian state, in order to send a clear signal to the Israeli government. The government is unlikely to agree to his last question, as the government will not recognize a Palestinian state until a peace deal is made between Israel and the Palestinians.

Kuzu is known for his fierce tone towards Israel. He regularly asks questions about settlement policy, doing business with settlement companies, he also asked for a debate about "Israeli interference" in the Netherlands, and he refused to shake hands with Prime Minister Netanyahu during his visit to the House of Representatives. During a visit to Jerusalem, he also tried to provoke with flag display around the Temple Mount. DENK also regularly calls for recognition of the Palestinian state.