30 oktober 2020

2020-10-30: Opperrabbijn Jacobs vind schuldbelijdenis kerken onnodig - Chief Rabbi Jacobs thinks confession of churches is unnecessary

Nederlandse opperrabbijn Binyomin Jacobs in Herinneringscentrum Westerbork, 14 mei 2017. Foto Cnaan Liphshiz

Zes Nederlandse kerken gaven een paar dagen geleden, een wat zij noemden, schuldbekentenis uit omdat ze niet meer hadden gedaan om Joden te redden of te protesteren tegen hun moord tijdens de Holocaust.

Door: Joods.l -  Cnaan Liphshiz

Maar de Nederlandse opperrabbijn Binyomin Jacobs vertelde de nieuwssite van het CIP en JTA dat hoewel hij het gebaar van de Protestantse Kerk van Nederland en vijf andere kerkelijke organen ‘waardeert’, het ook niet nodig is. “Kinderen hoeven de schuld van hun ouders niet te belijden of er verantwoordelijkheid voor te nemen”, zei Jacobs.

“We hebben gefaald in ons uit te spreken en te zwijgen, in daden en passiviteit, in houding en gedachten”, zei woensdag een verklaring van de Protestantse Kerk van Nederland, de op een na grootste kerk van het land met 1,6 miljoen leden. De verklaring zei ook dat de kerk “ondubbelzinnig wil erkennen dat de kerk de grond heeft voorbereid waar het zaad van antisemitisme zou kunnen groeien”, meldde het Reformatorisch Dagblad .

Dat gevoel kwam terug in een aparte verklaring van vijf andere protestantse kerken: de christelijk-gereformeerde kerken, de gereformeerde vereniging in de protestantse kerk in Nederland, de gereformeerde kerken in Nederland (bevrijd), de Nederlandse gereformeerde kerken en de herstelde gereformeerde kerk.

De verklaringen kwamen vóór de 9e verjaardag van de Kristallnacht-pogroms van 1938.

Driekwart van het Nederlandse jodendom stierf in de Holocaust, het hoogste sterftecijfer in bezet West-Europa.

Veel burgers, evenals de Nederlandse politie en spoorwegen, werkten actief samen met hun nazi-vrienden om Joden op te pakken en te deporteren naar vernietigingskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog.


*************************
ENGLISH:

Dutch Chief Rabbi Binyomin Jacobs in Westerbork Memorial Center, 14 May 2017. Photo Cnaan Liphshiz

A few days ago, six Dutch churches issued what they called a confession of guilt for not doing more to save Jews or to protest their murder during the Holocaust.

By: Joods.l -  Cnaan Liphshiz

But Dutch Chief Rabbi Binyomin Jacobs told the CIP and JTA news site that while he "appreciates" the gesture of the Protestant Church of the Netherlands and five other ecclesiastical bodies, it is not necessary either. "Children don't have to confess or take responsibility for their parents' guilt," Jacobs said.

"We have failed to speak up and remain silent, in actions and passivity, in attitude and thoughts," said a statement Wednesday by the Protestant Church of the Netherlands, the country's second largest church with 1.6 million members. . The statement also said the church "wants to unequivocally recognize that the church has prepared the ground where the seeds of anti-Semitism could grow," the Reformed Daily reported.

That feeling was reflected in a separate statement from five other Protestant churches: the Christian Reformed Churches, the Reformed Association in the Protestant Church in the Netherlands, the Reformed Churches in the Netherlands (liberated), the Dutch Reformed Churches and the restored Reformed Church.

The statements came before the 9th anniversary of the 1938 Kristallnacht pogroms.

Three quarters of Dutch Jewry died in the Holocaust, the highest death rate in occupied Western Europe.

Many civilians, as well as the Dutch police and railways, actively worked with their Nazi friends to arrest and deport Jews to extermination camps during World War II