11 november 2020

2020-11-11: Eerste Kamer grijpt in voor negeren Joodse banden Tempelberg VN - Senate intervenes after Dutch UN representation votes to ignore Jewish ties to Tempelmount

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Eerste Kamer grijpt in nadat Nederlandse VN-vertegenwoordiging voor negeren Joodse banden Tempelberg stemt

Nadat een week eerder de Nederlandse VN-vertegenwoordiging voor een resolutie stemde die de Joodse banden met de Tempelberg in Jeruzalem negeert, heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen die de regering oproept zoveel mogelijk tegen VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg met alleen de Arabische naam en niet de Joodse benaming wordt verwezen.

Door: CIDI -  ELKAN VAN DER RAAF

Vorige week passeerden zeven resoluties met betrekking tot Israël de revue bij het dekolonisatie comité van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Geen enkel ander land werd tijdens deze sessie berispt in een motie Nederland stemde voor zes van de zeven resoluties.

Een van de resoluties waar de Nederlandse VN-vertegenwoordiging voor stemde, is een typisch staaltje geschiedvervalsing omtrent Jeruzalem. Resolutie “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including EastJerusalem” [A/C.4/75/L.14] refereert naar de Tempelberg alleen als de Haram al-Sharif, de islamitische benaming voor de locatie. Dat de Tempelberg de meest heilige plek voor Joden is, wordt in de resolutie genegeerd.

Het stemgedrag van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging bij het dekolonisatiecomité is vrijwel identiek aan vorig jaar. In 2019 passeerden acht resoluties de revue, en stemde Nederland voor zeven van de acht anti-Israëlresoluties.

Het is het zoveelste voorbeeld dat de Nederlandse VN-vertegenwoordiging zich niets aantrekt van de wens van de Tweede Kamer. In Kamerbrieven doet het Kabinet voorkomen alsof Nederland uitvoer geeft aan de aangenomen motie van Van der Staaij die de regering oproept stelling te nemen tegen disproportionele agendering van Israël, maar tijdens het stemmen doet Nederland gewoon mee aan het anti-Israëlcircus. Toen het stemgedrag van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging bij ECOSOC tot ophef leidde, sprak een meerderheid van de Kamer zich hiertegen uit. Minister Blok nam aanvankelijk de zorgen van het Nederlandse parlement echter niet serieus. Een jaar later onthield Nederland zich van stemming bij ECOSOC, maar voor de rest blijft de minister activisten op het Ministerie van Buitenlandse Zaken carte blanche geven om de Tweede Kamer te negeren.

Reden voor de Eerste Kamer om in actie te komen. Peter Schalk (SGP) diende samen met Pim van Ballekom (VVD), Paul Frentrop (FVD), Tineke Huizinga (CU) en Marjolein Faber (PVV) een motie in. Het document “verzoekt de regering, zoveel mogelijk tegen de VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg verwezen wordt met alleen de Arabische naam al-Haram al Sharif”. Daarnaast wordt de regering opgeroepen andere EU-landen te stimuleren hetzelfde te doen.

De motie kon op een meerderheid van de Eerste Kamer rekenen. GroenLinks, SP, PvdD, D66, OSF en 50PLUS stemden tegen. Hiermee stemden vijftig leden stemden van de Eerste Kamer voor en stemden vijfentwintig tegen.********************
ENGLISH:

Senate intervenes after Dutch UN representation votes to ignore Jewish ties to Tempelmount

After a week earlier the Dutch UN representation voted in favor of a resolution that ignores Jewish ties to the Temple Mount in Jerusalem, the Senate has passed a motion calling on the government to vote against UN resolutions as much as possible in which to use the Arabic name and not Jewish name is referred to.

By: CIDI - ELKAN VAN DER RAAF

Last week, seven resolutions related to Israel were reviewed by the United Nations General Assembly Decolonization Committee. No other country was reprimanded in a motion during this session. The Netherlands voted in favor of six of the seven resolutions.

One of the resolutions voted for by the Dutch UN representation is a typical example of falsification of history about Jerusalem. Resolution “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including EastJerusalem” [A / C.4 / 75 / L.14] refers to the Temple Mount only as the Haram al-Sharif, the Islamic name for the location. That the Temple Mount is the most sacred place for Jews is ignored in the resolution.

The voting behavior of the Dutch UN representation at the decolonization committee is almost identical to last year. In 2019, eight resolutions were reviewed, and the Netherlands voted in favor of seven of the eight anti-Israel resolutions.

It is yet another example that the Dutch UN representation does not care about the wishes of the Lower House. In letters to parliament, the Cabinet pretends that the Netherlands is implementing the adopted motion by Van der Staaij calling on the government to take a stand against disproportionate Israel's agenda, but during the vote, the Netherlands simply participates in the anti-Israel circus. When the voting behavior of the Dutch UN representation at ECOSOC caused a commotion, a majority of the House spoke against this. Initially, however, Minister Blok did not take the concerns of the Dutch parliament seriously. A year later, the Netherlands abstained from voting at ECOSOC, but otherwise the minister continues to give activists at the Ministry of Foreign Affairs carte blanche to ignore the House of Representatives.

Reason for the Senate to take action. Peter Schalk (SGP) filed a motion together with Pim van Ballekom (VVD), Paul Frentrop (FVD), Tineke Huizinga (CU) and Marjolein Faber (PVV). The document “calls on the government to vote as much as possible against UN resolutions referring to the Temple Mount by the Arabic name al-Haram al Sharif only”. In addition, the government is called upon to encourage other EU countries to do the same.

The motion received a majority of the Senate. Only GroenLinks, SP, PvdD, D66, OSF and 50PLUS voted against. Fifty members of the Senate voted in favor and twenty-five voted against.