12 november 2020

2020-11-12: Kabinet voorstander hervatting Associatieraad met Israël - Dutch Parlement in favor of resumption of Association Council with Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

“Het kabinet is voorstander van een hervatting van de Associatieraad met Israël, en laat dit duidelijk horen in de relevante Brusselse gremia”. Dat schrijft minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok aan de Tweede Kamer.

Door CIDI -  ELKAN VAN DER RAAF

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in september voor Kees van der Staaij (SGP) aandacht voor de Associatieraad met Israël. “Wordt het niet hoog tijd het rustige gesprek en de samenwerking met Israël te zoeken in de Associatieraad”, zo vroeg het SGP-Kamerlid aan premier Mark Rutte. De Associatieraad is bedoeld om de samenwerking tussen de Europese Unie en Israël te versterken, in lijn met het associatieakkoord dat in 1995 gesloten werd. Sinds 2012 heeft echter geen zitting van de raad meer plaatsgevonden.

Premier Rutte antwoordde tijdens de Beschouwingen al dat Nederland voorstander is “van het hervatten van de dialoog met Israël in de Associatieraad”. Volgens Rutte is hier echter overeenstemming over nodig onder alle EU-lidstaten, en blokkeert een aantal EU-lidstaten de hervatting van de dialoog.

Eerder dit jaar werd in het Europees Parlement ook al gevraagd naar hervatting van de Associatieraad met Israël. De Spaanse EU-parlementariër Antonio López-Istúriz White stelde dat vloeiende dialoog met Israël “essentieel” is en wilde weten welke stappen de Europese Dienst voor Extern Optreden (EEAS) voornemens was te nemen ter bevordering hiervan. EU-Hoge Vertegenwoordiger Josep Borrell liet hierop weten dat de EU “toegewijd is aan een regelmatige dialoog zoals afgesproken in het EU-Israël associatieakkoord. “De EU wil graag een vergadering van de Associatieraad plannen zodra onderling een datum kan worden overeengekomen”, aldus Borrell.

In aanvulling op het antwoord van premier Rutte, heeft minister Blok deze week een brief aan de Kamergestuurd. In deze brief wordt herhaald dat Nederland voorstander is van hervatting van de Associatieraad en dit “duidelijk” laat horen in de relevante Brusselse gremia. De minister van Buitenlandse Zaken stelt dat belangrijk is dat “de EU structureel – en op hoog niveau – met Israël spreekt”. Het gaat hierbij zowel om het invullen geven aan samenwerking als het spreken over kwesties waar de betrokken partijen het niet over eens zijn, waarbij Blok het Israëlisch nederzettingenbeleid als voorbeeld noemt.

EU-lidstaten zijn “al jaren verdeeld” over hervatting van de Associatieraad met Israël, aldus de minister. Blok noemt als optie om het draagvlak te vergroten, de EU-relatie met de Palestijnse Autoriteit te verdiepen. “Het kabinet is bereid om welwillend naar dergelijke voorstellen te kijken die er toe kunnen leiden dat de Associatieraad met Israël weer wordt hervat”, zo sluit de minister af. In de brief wordt echter niet uiteengezet wat een diepere EU-relatie met de PA (waarmee al een interim associatieakkoord is gesloten omtrent handel en samenwerking) direct te maken heeft met het associatieakkoord met Israël.


**********************
ENGLISH:

“The cabinet is in favor of a resumption of the Association Council with Israel, and makes this clear in the relevant Brussels fora”. That is what Minister of Foreign Affairs Stef Blok writes to the Lower House.

By CIDI - ELKAN VAN DER RAAF

During the General Political Reflections in September Kees van der Staaij (SGP) paid attention to the Association Council with Israel. "Isn't it high time to seek quiet talks and cooperation with Israel in the Association Council," the SGP MP asked Prime Minister Mark Rutte. The Association Council is intended to strengthen cooperation between the European Union and Israel, in line with the Association Agreement concluded in 1995. However, there has been no more council meeting since 2012.

Prime Minister Rutte already replied during the Discussions that the Netherlands is in favor of “resuming the dialogue with Israel in the Association Council”. According to Rutte, however, agreement on this is needed among all EU member states, and a number of EU member states are blocking the resumption of the dialogue.

Earlier this year, the European Parliament also asked about the resumption of the Association Council with Israel. Spanish EU MP Antonio López-Istúriz White said that fluid dialogue with Israel is “essential” and wanted to know what steps the European External Action Service (EEAS) intended to take to promote this. EU High Representative Josep Borrell said that the EU is “committed to a regular dialogue as agreed in the EU-Israel Association Agreement. "The EU is keen to schedule an Association Council meeting as soon as a date can be mutually agreed," said Borrell.

In addition to Prime Minister Rutte's answer, Minister Blok sent a letter to the House this week. This letter reiterates that the Netherlands is in favor of the resumption of the Association Council and that this is “clearly” heard in the relevant Brussels fora. The Minister of Foreign Affairs states that it is important that "the EU talks to Israel structurally - and at a high level -". This concerns both giving substance to cooperation and discussing issues on which the parties involved do not agree, with Blok citing Israeli settlement policy as an example.

EU member states have been “divided for years” on the resumption of the Association Council with Israel, the minister said. Blok mentions an option to increase support, to deepen the EU relationship with the Palestinian Authority. "The cabinet is willing to look favorably at such proposals that could lead to the Association Council with Israel being resumed," the minister concluded. However, the letter does not explain what a deeper EU relationship with the PA (with which an interim association agreement on trade and cooperation has already been concluded) has directly to do with the association agreement with Israel.